GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voor het laatst bijgewerkt: mei 2023

WiZ – Gebruiksvoorwaarden

1.     Wat in dit document wordt besproken en onze relatie.

a.     We weten dat het verleidelijk is niet te kijken naar deze WiZ Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”), maar het is belangrijk dat je deze voorwaarden begrijpt, zodat je weet wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verlangen.

b.     Jouw relatie met ons: deze gebruiksvoorwaarden bepalen de relatie tussen jou en ons. Als we refereren naar "wij”, “ons" of "onze", bedoelen we Signify Netherlands B.V., het bedrijf achter de WiZ producten met het registratienummer van de Nederlandse Kamer van Koophandel 17061150, BTW-nummer NL009076992B01 en bedrijfslocatie op High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven.  

c.      Diensten waarop deze Voorwaarden betrekking hebben: de diensten zijn bestemd voor WiZ-producten ("Producten") en hebben betrekking op jouw toegang tot en gebruik van de software die in de Producten is geïntegreerd, op je toegang tot en gebruik van onze app die je kunt downloaden op je smartphone of tablet, en op de diensten en functies voor de Producten die via onze website en app beschikbaar zijn. We verwijzen naar dit alles als de "Diensten".

d.     Leeftijdsvereisten: als je niet de wettelijke leeftijd hebt om een contract te mogen afsluiten, moet je toestemming van je ouders of wettelijke voogd hebben om deze Voorwaarden te aanvaarden, de Diensten te gebruiken en een gebruikersaccount aan te maken.

e.     Waarop deze Voorwaarden geen betrekking hebben: voor de aankoop van je Product gelden de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van aankoop van het Product, inclusief eventuele wettelijke garantierechten waarover je als consument beschikt in het land waar je woont. Voor bepaalde functies van de Diensten gelden mogelijk aanvullende voorwaarden, die bij de betreffende functies worden verstrekt.

 

2.     Gebruik van de Diensten.

a.     Toestemming voor gebruik van de Diensten: We geven je toestemming om de Diensten te gebruiken voor het bedienen en bewaken van de Prododucten die jouw eigendom zijn of waarvoor je bevoegd bent deze te bedienen en te bewaken.

b.     Een gebruikersaccount registreren: voor de Diensten kan het noodzakelijk zijn dat je beschikt over een gebruikersaccount om de Diensten te kunnen gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van je gegevens (voor het instellen van je gebruikersaccount) en voor het nemen van maatregelen om je gebruikersaccount veilig te houden. Zie het artikel 5 voor meer informatie over privacy.

c.      Je kunt personen machtigen: als je de administrator bent (we noemen deze gebruikers "Admin" of "Eigenaar"), kun je andere personen op basis van de Diensten machtigen om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Producten en Diensten en deze te bedienen en te controleren. We duiden dergelijke personen aan als "Geautoriseerde gebruikers". Machtig alleen personen die je voldoende vertrouwt om toegang te verkrijgen tot je gebruikersaccount, Producten en Diensten.

d.     Verbetering van de Diensten:

·      We proberen voortdurend onze Diensten en Producten te verbeteren. Ze kunnen dus van tijd tot tijd veranderen. We kunnen de Diensten bijwerken door (bug-) fixes of aanpassingen aan te brengen, nieuwe features of functionaliteit toe te voegen, features, functionaliteit, onderdelen of inhoud (tijdelijk of permanent) te verwijderen, limieten in te stellen voor bepaalde feautures, of toegang tot (delen van) de Diensten te beperken. Al deze wijzigingen en aanpassingen duiden we aan als “Updates”.

·      In sommige gevallen kunnen Updates ertoe leiden dat oudere hardwareapparaten, diensten van derden, softwareconfiguraties of instellingen niet meer werken met de Diensten en ben je gedwongen deze apparaten, diensten, configuraties of instellingen op te waarderen als je de Diensten wilt blijven gebruiken. 

·      Ons beleid voor beëindiging van ondersteuning dat je afzonderlijk kunt inzien op onze website op https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy is van toepassing ("Beleid"). Als er verschillen zijn tussen ons Beleid en een door ons verleende garantie, of als ons Beleid zou leiden tot beëindiging van de ondersteuning voor producten binnen de opgegeven garantieperiode, prevaleert ons Beleid boven de bepalingen van een dergelijke garantie. 

·      Updates kunnen automatisch worden uitgevoerd, zonder voorafgaande kennisstelling of toestemmingsvereiste. U stemt in met deze automatische Updates. Als u niet wilt dat dergelijke Updates automatisch worden geïnstalleerd, kunt u dat aangeven in de instellingen van uw smartphone of tablet. We kunnen u ook vragen zelf Updates te installeren, waarbij het uw verantwoordelijkheid is dat meteen te doen. Het niet installeren van Updates kan u blootstellen aan risico's (zoals veiligheidsrisico's) en zal onze aansprakelijkheid en ons vermogen om u de Diensten te leveren, beïnvloeden en beperken.

e.     Voorwaarden voor juiste werking van de Diensten: een goede werking van de Diensten is afhankelijk van de overdracht van data via apparaten en diensten van derden, waaronder je wifinetwerk, je apparaat met draadloze netwerkfunctionaliteit (bijvoorbeeld een smartphone of tablet) en (bij bepaalde Producten) breedband internettoegang. Signify heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze apparaten en diensten van derden, de juiste configuratie en compatibiliteit ervan met de Producten en Diensten en de aanverwante kosten. Als de werking van deze apparaten of diensten wordt onderbroken, vertraagd, geweigerd of anderszins beperkt, om welke reden dan ook, kan dit ertoe leiden dat de Diensten gedurende deze beperkingen niet betrouwbaar of niet beschikbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten voor deze apparaten en diensten van derden. Met name voor het streamen en bekijken van opgenomen video's kunnen extra en aanzienlijke kosten in rekening worden gebracht.

f.      Je gedrag: bij het verlenen van de Diensten is het onze bedoeling de Diensten voor iedereen beschikbaar te houden. Daarom moet je je houden aan deze gedragsregels:

·      het toepasselijk recht naleven, met inbegrip van exportbeperkingen en sancties, en wetgeving over privacy en intellectuele eigendomsrechten

·      de Diensten niet beschadigen, manipuleren, misbruiken of verstoren.

·      Je verklaart en garandeert dat je je niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; en dat je niet staat vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

g.     Aanvullende Producten kunnen vereist zijn: voor het gebruik van bepaalde Producten kunnen aanvullende Producten nodig zijn, zoals door ons aangegeven in de gebruiksinstructies.

h.     Communicatie over Diensten: soms sturen we je bekendmakingen en andere informatie via onze website of onze app. Als je vragen hebt over de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden kun je contact met ons opnemen via onze klantenservicekanalen.

i.       Feedback: we verwelkomen feedback over de Diensten en Producten. Als je ervoor kiest ons feedback te geven, kunnen we actie ondernemen op basis van je feedback zonder verplichtingen aan jou.

j.       Kwetsbaarheden: alle producten die afhankelijk zijn van draadloze of internetverbindingen of verbonden zijn met een netwerk van welke aard dan ook (zoals cloudopslag) zijn mogelijk niet veilig en kunnen worden misbruikt of gehackt door malware en spyware-varianten. ("Kwetsbaarheden"). Kwetsbaarheden kunnen een persoon met kwade bedoelingen de mogelijkheid bieden om je systeem of gerelateerde Producten te activeren of te deactiveren; jouw gegevens of die van anderen te bekijken, extraheren, wijzigen, vernietigen, stelen, openbaar te maken of te wijzigen; jouw activiteiten en die van anderen te monitoren en/of te bespioneren; internet- en netwerkstoringen te veroorzaken; te zorgen voor onbedoelde of ongeoorloofde toegang door anderen tot jouw account, en anderszins mensen, eigendommen of gegevens in gevaar te brengen. Wij geven geen garantie of verklaring dat de Diensten veilig zijn en/of dat de Diensten geen kwetsbaarheden hebben of daar niet gevoelig voor zijn.

k.     Wij zijn niet aansprakelijk voor mislukkingen of vertragingen in de uitvoering, voor zover veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle, met inbegrip van overmacht, natuurrampen, terrorisme, rellen of oorlog.

 

3.     Jouw gegevens.

a.     Door de gebruiker ingezonden gegevens en apparaatgegevens: sommige Diensten maken het mogelijk voor jou en je Geautoriseerde Gebruikers om op verschillende manieren gegevens op te slaan in, of anderszins te verstrekken aan of via de DIensten. Deze gegevens duiden we aan als "Ingezonden Gegevens". Als je ervoor kiest Ingezonden Gegevens te verstrekken, moet je je ervan vergewissen dat je beschikt over de benodigde rechten om dat te doen en dat het rechtmatig is. Verder verschaffen de Diensten ons gegevens over jouw gebruik van de Producten en over de verschillende apparaten, diensten of toepassingen van derden die jou verbindt met de Diensten. Vaak gebeurt dit automatisch. Deze gegevens duiden we aan als "Apparaatgegevens". Je Ingezonden gegevens en Apparaatgegevens blijven jouw eigendom. Dit betekent dat je je rechten met betrekking tot je Ingezonden gegevens en Apparaatgegevens behoudt.

b.     Toestemming voor het gebruik van je gegevens: onderworpen aan je privacyrechten, zoals uiteengezet in het artikel 5 hieronder, verleen je ons door gebruik te maken van de Diensten een wereldwijde (dus voor de hele wereld) en royaltyvrije (dus zonder te hoeven betalen) licentie die ons (en onze licentienemers en opdrachtnemers) toestaat:

·      uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens te hosten, reproduceren, distribueren, aanpassen, communiceren en gebruiken, bijvoorbeeld door ze op onze systemen op te slaan en toegankelijk te maken; en

·      toegang te verlenen tot uw Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens aan Geautoriseerde Gebruikers en voor Producten en Diensten van Derden (zoals hieronder gedefinieerd),

ten behoeve van:

·      het uitvoeren en verbeteren van de Diensten (met inbegrip van het ontwikkelen van Updates);

·      ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten voor ons; en

·      andere doeleinden, zoals beschreven in onze toepasselijke Privacy kennisgeving, zijn te vinden op https://www.wizconnected.com/privacy-notice ("Privacy kennisgeving").

c.      Beveiliging van je gegevens: we hechten veel waarde aan de integriteit en veiligheid van je gegevens. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen. We kunnen echter niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn onze beveiligingsmaatregelen te slim af te zijn of je gegevens te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. Zie voor meer informatie onze pagina centrale pagina over meldingen van kwetsbare plekken op https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

 

4.     Producten en diensten van anderen.

a.     Toegang tot producten en diensten van anderen: de Diensten kunnen interactie toestaan tusen de Producten en producten, apps en diensten van anderen ("Producten en Diensten van Derden"). Om deze interactie mogelijk te maken, kan het nodig zijn om je Ingezonden Gegevens en Apparaatgegevens te delen met de relevante derde partijen. Je bent verantwoordelijk voor je interactie met en gebruik van de Producten en Diensten van Derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor Producten en Diensten van Derden en het verkeer tussen de Producten en Diensten en Producten en Diensten van Derden.

b.     Communicatienormen en -methoden: de Producten kunnen gebruikmaken van diverse open of algemeen beschikbare communicatienormen of -methoden en werken met slimme of verbonden apparaten die op vergelijkbare wijze worden gebruikt door andere producten, systemen of diensten die niet door ons zijn gemaakt. Dergelijke producten en aanverwante diensten die niet door ons zijn aangewezen of gewaarborgd als compatibel met de Producten en Diensten werken mogelijk niet goed met de Producten en Diensten, zelfs als wordt aangegeven dat ze werken volgens dezelfde of vergelijkbare communicatienormen of methoden.

c.      Koppelingen naar websites van derden: onze website, app of correspondentie kan koppelingen bevatten naar onafhankelijke websites van derden. Deze koppelingen worden slechts voor het gemak verstrekt. Aangezien ze niet onder onze controle vallen, onderschrijven we de inhoud van dergelijke websites niet en nemen we er geen verantwoordelijkheid voor.

 

5.     Jouw privacy.

a.     Persoonsgegevens: jouw privacy is belangrijk voor Signify. Onze Privacy kennisgeving is van toepassing op het gebruik van de Diensten. Lees deze documenten. Hierin wordt onder andere besproken welke typen persoonsgegevens we verzamelen van jou, je Producten en de Diensten, hoe we je persoonsgegevens kunnen gebruiken, welke rechtsgrond we hebben voor het verwerken van je persoonsgegevens, en je privacyrechten. Voor specifieke producten en diensten kunnen afzonderlijke aanvullende privacykennisgevingen worden verstrekt.

b.     Cookies: in sommige gevallen kunnen cookies en andere traceringstechnologieën worden gebruikt door Signify. Lees onze Cookiekennisgeving beschikbaar via https://www.wizconnected.com/cookie-policy voor meer informatie over deze technologie en de doeleinden waarvoor we cookies kunnen gebruiken.

 

6.     Opschorting en beëindiging van de Diensten.

a.     Opschorting van Diensten: We kunnen de Diensten tijdelijk opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, om veiligheidredenen of in verband met systeemuitval, onderhoud, reparaties of andere omstandigheden.

b.     Beëindiging of opschorting van je toegang tot de Diensten: het staat je altijd vrij te stoppen met het gebruik van de Diensten. Wij behouden ons het recht voor je toegang tot de DIensten te beëindigen of op te schorten of je gebruikersaccount te verwijderen in de volgende gevallen:

·      als wij te goeder trouw geloven dat je de Diensten of Producten hebt gebruikt in strijd met deze Voorwaarden

·      wij verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel

·      we op redelijke gronden geloven dat uw gedrag schade of last veroorzaakt voor een gebruiker, derde partij of ons

·      u zich gedurende een periode van twee jaar niet hebt aangemeld via uw account.

 

7.     Onze content en software.

a.     Intellectuele eigendomsrechten: hoewel we je toestemming geven om onze Diensten te gebruiken, behouden wij (en onze leveranciers en licentiegevers) alle intellectuele eigendomsrechten die wij (en onze leveranciers en licentiegevers) bezitten met betrekking tot de Diensten.

b.     Onze content: in de Diensten is content opgenomen die ons toebehoort. Je mag onze content gebruiken zoals wordt toegestaan door deze Voorwaarden, maar wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten die we bezitten met betrekking tot de content. Het is niet toegestaan onze branding, logo's of juridische kennisgevingen te verwijderen, verbergen of wijzigen.

c.      Content van anderen: de Diensten kunnen je toegang geven tot content die eigendom is van andere personen of organisaties. Je mag dergelijk content niet gebruiken zonder toestemming van de betreffende persoon of organisatie, of zoals overigens wettelijk is toegestaan.

d.     Software: in sommige Diensten is toegang tot en gebruik van software inbegrepen, bijvoorbeeld onze app of de software die is ingebed in de Producten. We geven je toestemming voor gebruik van die software in het kader van de Diensten. Deze licentie is wereldwijd (dus voor de hele wereld), niet-exclusief (dus we kunnen de software ook aan anderen in licentie geven), persoonlijk (dus je mag niet toelaten dat anderen ook gebruikmaken van jouw rechten) en niet-toewijsbaar (dus je kunt de rechten niet toewijzen aan iemand anders). In sommige van de Diensten is software opgenomen die wordt aangeboden op grond van 'open source' licentievoorwaarden. Soms bevat de open source licentievoorwaarden die uitdrukkelijk prevaleren boven bepaalde onderdelen van deze Voorwaarden. Lees die licenties daarom altijd door.

e.     Niet toegestaan: het is niet toegestaan enig onderdeel van de Diensten of de software die is opgenomen in de Diensten te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te verkopen of in lease te geven. Ook is het niet toegestaan enig onderdeel van onze broncode te reverse-engineeren of te proberen te extraheren, tenzij het toepasselijk recht dat toestaat.

 

8.     Uitsluitingen en aansprakelijkheid.

a.     Uitsluitingen: hoewel we je gebruik van de Diensten zo aangenaam mogelijk willen maken, en hoewel we veel vertrouwen hebben in de Diensten, willen we je ervan bewust maken dat we de Diensten alleen kunnen leveren zoals ze zijn (“as-is”) en naar beschikbaarheid (“as available”). We geven geen garanties of waarborgen met betrekking tot de Diensten (met inbegrip van de inhoud van de Diensten, de specifieke functies van de Diensten, of de beschikbaarheid of betrouwbaarheid ervan, of de toereikendheid ervan voor jouw behoeften) omdat altijd de mogelijkheid bestaat dat dingen niet werken zoals zou moeten. In het onfortuinlijke geval dat de Diensten een keer niet werken, hopen we dat je onze oprechte excuses wilt aanvaarden. We begrijpen heel goed dat dit ongemak voor jou veroorzaakt.

b.     Onze aansprakelijkheid: we zijn niet verantwoordelijk voor indirecte, punitieve, bijzondere, incidentele of gevolgschade. Onze totale aansprakelijk voortvloeiend uit of in verband met je gebruik van de Diensten is beperkt tot het lagere van de volgende bedragen (i) het tarief dat je hebt betaald voor het gebruik van de relevante Diensten gedurende de 3 maanden voorafgaande aan de inbreuk (indien van toepassing); of (ii) €50. Deze Voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden slechts voor zover toegestaan door het toepasselijk recht.

 

9.     Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en jurisdictie.

a.     Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, en uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de overige paragrafen in dit artikel 9 of het artikel 11, zijn deze Voorwaarden, je relatie met ons en je gebruik van de Diensten onderworpen aan het recht van het land waar je woont, en je gaat ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de plaatselijke gerechtshoven. De toepasselijkheid van de Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en andere wetten die de toepassing van de wetten van een andere jurisdictie voorschrijven, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.

b.     Als je ingezetene bent van de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden, je relatie met ons en je gebruik van de Diensten onderworpen aan het recht van de staat New Jersey, uitgezonderd de bepalingen betreffende rechtsconflict en rechtskeuze.

c.      Als je ingezetene bent van de Canada, zijn deze Voorwaarden, je relatie met ons en je gebruik van de Diensten onderworpen aan het recht van de provincie Ontario, uitgezonderd de rechtsconflict- en rechtskeuzebepalingen. 

d.     Als je ingezetene bent van Frankrijk, hebben de gerechtshoven van Nanterre de exclusieve rechtsbevoegdheid.

e.     Als je ingezetene van India bent, gaan jij en wij ermee akkoord eventuele geschillen te beslechten door middel van arbitrage door één arbiter die door ons beide is aangewezen overeenkomstig de Arbitration & Conciliation Act 2015 (inclusief amendementen). De arbitrage vindt plaats in Gurgaon, Haryana.

f.      Als je ingezetene van Sri Lanka bent, gaan jij en wij ermee akkoord eventuele geschillen te beslechten door middel van arbitrage door één arbiter die door ons beide is aangewezen overeenkomstig de Arbitration Act 2005 (inclusief amendementen). De arbitrage vindt plaats in New Delhi, India.

g.     Als je ingezetene bent van Maleisië, hebben de gerechtshoven van West-Maleisië de exclusieve rechtsbevoegdheid.

h.     Als je ingezetene bent van China, heeft het lokale gerechtshof in Shanghai, China exclusieve rechtsbevoegdheid.

i.       Als je ingezetene bent van Taiwan, heeft het lokale gerechtshof in Taipei, Taiwan de exclusieve rechtsbevoegdheid.

j.       Als je ingezetene bent van de Republiek Tsjechië, kun je ook contact opnemen met de Tsjechische handelsinspectie http://www.coi.cz.

k.     Als je een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde consument bent en je vindt dat je klacht niet naar behoren is behandeld, kun je - zonder dat je daartoe verplicht bent - gebruikmaken van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR).

 

10.  Over deze Voorwaarden.

a.     Mogelijk heb je bepaalde rechten die wettelijk zijn vastgelegd en die niet kunnen worden ingeperkt voor een overeenkomst als deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn geenszins bedoeld om deze rechten in te perken.

b.     Als blijkt dat een zekere bepaling niet geldig of afdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor andere bepalingen in deze Voorwaarden.

c.      Als we niet onmiddellijk actie ondernemen nadat je je niet hebt gehouden aan deze Voorwaarden, betekent dit niet dat we niet het recht hebben om later alsnog actie te ondernemen.

d.     We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde bijwerken in verband met veranderingen in de Diensten of in de wijze waarop we zakendoen, of om juridische, regulatieve of veiligheidsredenen. Indien wij materiële wijzigingen aanbrengen die een aanzienlijke impact op jou hebben, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te stellen via de WiZ app, via een bericht op onze website, door je een e-mail te sturen of op een andere manier contact met je op te nemen. Als je niet reageert of de Diensten blijft gebruiken na een dergelijke mededeling of kennisgeving, of als je wijzigingen waarvoor we je voorafgaande toestemming vragen accepteert, word je geacht akkoord te gaan met deze wijzigingen.

e.     Mogelijk zijn niet alle Diensten beschikbaar in jouw land.

f.      Zie de website https://www.wizconnected.com/support voor meer informatie over hoe je contact met ons kunt opnemen.

g.     Elke bepaling die (expliciet of anderszins) bestemd is om ook na afloop of beëindiging van de Diensten van kracht te blijven, blijft van kracht.

 

11.  Voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Producten, bepaalde Diensten of bepaalde landen. In dit artikel 11 worden aanvullende voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op bepaalde Producten, bepaalde Diensten of bepaalde landen. In geval van verschillen tussen dit artikel 11 en bepalingen in de andere artikelen van deze Voorwaarden 11, prevaleert dit artikel 11.

·      Turkije: het lokale telefoonnummer is 0850 390 19 22 en de Privacyverklaring bevindt zich hier https://www.wizconnected.com/tr-tr/privacy-notice.

·      Aanvullende voorwaarden Home Monitoring: De Dienst Home Monitoring is beschikbaar in de VS, Canada, het VK, Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië en Slowakije en daarnaast zullen de Aanvullende voorwaarden Home Monitoring zoals uiteen gezet in Bijlage I van toepassing zijn op de toepasselijke Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten. 

·      Verenigde Staten: Kennisgeving voor inwoners van Californië: op grond van California Civil Code Section 1789.3 hebben inwoners van Californië recht op de volgende kennisgeving over consumentenrechten: Als je een vraag of klacht hebt over de website of deze Voorwaarden, stuur je ons een vraag via de link Contact op https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Je kunt ook een brief naar Signify sturen, geadresseerd aan: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 VS of bellen met 1(800) 555-0050. Inwoners van Californië kunnen ook per post een klacht indienen bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834. Dit kan ook telefonisch via (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

 

12.  Eindgebruikersvoorwaarden vereist door Apple. Indien je de WiZ app hebt gedownload van de Apple, Inc. ("Apple") App Store of indien je de WiZ app gebruikt op een iOS-apparaat, bevestig je dat je de volgende mededeling met betrekking tot Apple hebt gelezen, hebt begrepen en ermee akkoord gaat. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend tussen jou en ons, niet met Apple en Apple is niet verantwoordelijk voor de Diensten of de inhoud daarvan. Apple heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de WiZ app. In het geval dat de WiZ app niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kun je Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple je de van toepassing zijnde aankoopprijs voor de WiZ app terugbetalen; en dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Apple geen enkele andere garantieverplichting heeft met betrekking tot de WiZ app. Apple is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van claims door jou of een derde partij met betrekking tot de WiZ app of jouw bezit en/of gebruik van de WiZ app, met inbegrip van: (a) productaansprakelijkheidsclaims; (b) claims dat de WiZ app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (c) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de afhandeling en de kwijting van claims van derden dat de WiZ app en/of jouw bezit en gebruik van de WiZ app inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. Je gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden wanneer je de WiZ app gebruikt. Apple, en de dochterondernemingen van Apple, zijn derde partijbegunstigden van deze Voorwaarden, en na jouw aanvaarding van deze Voorwaarden zal Apple het recht hebben (en geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen jou als derde partijbegunstigde van deze Voorwaarden af te dwingen. De toestemming tot gebruik in artikel 2a is beperkt tot een niet-overdraagbaar recht om de WiZ app te gebruiken om je Producten op producten van het Apple merk te controleren en te bewaken. 

 

BIJLAGE 1 - Aanvullende voorwaarden Home Monitoring

 

ALS JOUW LAND VAN INWONING DE VERENIGDE STATEN OF CANADA IS (MET UITZONDERING VAN DE PROVINCIE QUEBEC) OF ALS JE EEN KLACHT OVER ONS INDIENT IN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA (MET UITZONDERING VAN DE PROVINCIE QUEBEC), LET ER DAN OP DAT ARTIKEL 9.g en 9.h EEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING EN AFSTANDSVERKLARING VAN EEN COLLECTIEF PROCES EN EEN RECHTZAAK MET JURY BEVAT, DIE INVLOED HEEFT OP JE RECHTEN. BEHALVE ZOALS GESPECIFICEERD IN ARTIKEL 9.g en 9.h, HOUDT DE AFSTANDSVERKLARING OMTRENT EEN COLLECTIEF PROCES IN DAT JE ERMEE INSTEMT EEN GESCHIL INDIVIDUEEL TE BEHANDELEN EN NIET ALS ONDERDEEL VAN EEN COLLECTIEVE EN/OF REPRESENTATIEVE ACTIE. JE GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE BEPALINGEN VOOR WEDERZIJDSE GESCHILLENBESLECHTING. BIJ ARBITRAGE IS ER GEEN RECHTER OF JURY EN IS ER MINDER ONDERZOEK EN HERZIENING IN HOGER BEROEP DAN BIJ EEN RECHTBANK.

 

1.     Toepasselijkheid:

a.     Deze Aanvullende voorwaarden Home Monitoring ("Home Monitoring Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten, zoals hieronder beschreven.

b.     Om de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten te gebruiken, moet je de WiZ Gebruikersvoorwaarden accepteren, inclusief deze Voorwaarden Home Monitoring ("Home Monitoring Overeenkomst"), het juridische contract tussen ons en jezelf die het gebruik van de Home Monitoring producten Home Monitoring diensten bepaalt. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Home Monitoring Voorwaarden en de WiZ Gebruikersvoorwaarden zullen deze Home Monitoring Voorwaarden prevaleren. De Home Monitoring Overeenkomst bevat voorwaarden en vereisten die van toepassing zijn op jou en je Geautoriseerde gebruikers en jij bent verantwoordelijk voor de naleving ervan.

 

2.     Home Monitoring producten and Home Monitoring diensten:

a.     De Home Monitoring producten and Home Monitoring diensten bestaan uit:

·      de WiZ producten die zijn geïdentificeerd op de verpakking of in marketingmateriaal voor gebruik bij de Home Monitoring diensten ("Home Monitoring producten"); en

·      de functies die zijn opgenomen in de Gratis toegang (zoals genoemd in paragraaf 5 hieronder), het abonnement Heads-Up en die (afhankelijk van je abonnement) functionaliteiten bevat waaronder, maar niet beperkt tot, een tijdlijn van veiligheidsrelevante gebeurtenissen binnen of buiten je huis, de mogelijkheid om de beveiliging van je huis in of uit te schakelen, mobiele pushmeldingen van veiligheidsrelevante gebeurtenissen indien geconfigureerd, live videoweergave van Home Monitoring camera's, de mogelijkheid om opnames van gedetecteerde gebeurtenissen af te spelen. Bovendien kun je als Eigenaar (of een Geautoriseerde gebruiker) zelf bepalen wat een veiligheidsrelevante gebeurtenis is en bijvoorbeeld bepaalde delen van een cameraweergave van Home Monitoring uitsluiten. Sommige functies (inclusief uitgebreide opslag van videoclips) zijn alleen beschikbaar met een extra betaald Heads-Up-abonnement. Al deze functies zijn beschikbaar via de WiZ app. De functies die op jou van toepassing zijn volgens je keuze voor Gratis toegang of Heads-Up worden gezamenlijk aangeduid als de "Home Monitoring diensten". De Home Monitoring diensten zijn alleen beschikbaar in de VS, Canada, het VK, Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië en Slowakije.

b.     Het is je toegestaan deze Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten te gebruiken volgens de voorwaarden en vereisten die uiteen zijn gezet in de Home Monitoring overeenkomst.

 

3.     Gebruikersvoorwaarden:

a.     Vereiste producten: de Home Monitoring diensten vereisen compatibele Home Monitoring producten die afzonderlijk door jou moeten worden aangeschaft en gekoppeld met de WiZ app en je WiZ gebruikersaccount. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Home Monitoring diensten alleen werken met de Home Monitoring producten en niet bedoeld zijn om te worden gebruikt met andere producten. Indien je niet langer gerechtigd bent de Home Monitoring producten te gebruiken (bijvoorbeeld wegens verkoop), ben je verplicht dergelijke Home Monitoring producten onmiddellijk te ontkoppelen.

b.     Installatie en gebruik:

·      het is jouw verantwoordelijkheid om:

o   op de hoogte te zijn van technische en andere vereisten, deze te volgen en vast te houden, strikt overeenkomstig de instructies en specificaties die wij je ter beschikking stellen;

o   je Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten uitsluitend te installeren, testen en bedienen in overeenstemming met alle toepasselijke waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die door ons aan jou beschikbaar zijn gesteld en met de toepasselijke algemene regelgeving en lokale wetten, voorschriften, codes en normen; en

o   de batterijen van je Home Monitoring producten te vervangen of op te laden wanneer dat nodig is.

·      Systeem- en apparaatvereisten: de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten vereisen een werkend Wi-Fi netwerk in je huis, dat verbonden is met een betrouwbare internettoegang met voldoende bandbreedte en een mobiel apparaat met de WiZ app. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over alle vereiste systeem- en apparaatelementen beschikt en dat deze compatibel en correct geconfigureerd zijn. Wij kunnen Bluetooth op je mobiele apparaat activeren, zonder voorafgaande kennisgeving, maar afhankelijk van de instellingen van je apparaat, om een goede werking van de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten te vergemakkelijken en bepaalde functies mogelijk te maken.

·      Wij houden geen toezicht op je Home Monitoring producten en wij reageren niet op informatie en gebeurtenissen die worden ontvangen terwijl je de Home Monitoring diensten gebruikt. Het is uitsluitend aan jou (of je Geautoriseerde gebruiker) om dergelijke acties te ondernemen, inclusief het doorgeven van gebeurtenisberichten aan je aangewezen contactpersonen. Verder is het jouw eigen verantwoordelijkheid om de juiste reactie te bepalen op alle informatie en gebeurtenissen die je ontvangt tijdens het gebruik van de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten en je aanvaardt dat je volledig verantwoordelijk bent voor die reactie en die van je aangewezen contactpersonen. Indien jouw reactie op informatie en gebeurtenissen tijdens het gebruik van de Home Monitoring diensten kosten met zich meebrengt, aanvaard je de volledige aansprakelijkheid voor deze kosten. Indien je tijdens het gebruik van de Home Monitoring diensten nieuws binnenkrijgt over levensbedreigende situaties, veiligheid, eigendomsrisico's, branden, overstromingen, inbraken, overvallen, medische problemen of andere noodsituaties, moet je onmiddellijk contact opnemen met de politie, brandweer of een geschikte hulpdienst, aangezien wij geen bewakings- of hulpdiensten leveren.

·      Als je Home Monitoring producten niet correct zijn geïnstalleerd of als een van de sensoren buiten het detectiebereik valt of wordt gehinderd of belemmerd door muren, meubels, persoonlijke eigendommen of andere objecten, kun je te maken krijgen met een vals alarm of detectieproblemen. 

·      Je garandeert en verklaart dat de installatie en werking van de Home Monitoring producten op een professionele manier is uitgevoerd en geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van de privacyrechten van anderen. Indien de installatie en werking van de Home Monitoring producten inbreuk maakt op de rechten van derden, is het jouw verantwoordelijkheid om, indien van toepassing, alle toestemming van derden te verkrijgen, die nodig kan zijn voor de gewenste installatie en werking van de Home Monitoring producten en het gebruik van de Home Monitoring diensten.

·      Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de installatie en de werking en/of het gebruik van de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten, met inbegrip van elk gebruik van de Home Monitoring producten dat in strijd is met toepasselijke algemene regelgeving en lokale wetten, voorschriften, codes of normen.

·      De Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten kunnen tijdelijke onderbrekingen ondervinden als gevolg van veiligheidsredenen, systeemuitval (inclusief uitval van je Wi-Fi-verbinding en onvoldoende bandbreedte), technische problemen, onderhoud, testen, reparatie, updates of andere omstandigheden. Hoewel wij zullen trachten ervoor te zorgen dat het gebruik van de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten zo ononderbroken mogelijk is binnen de grenzen van de technische en operationele mogelijkheden, bestaat er geen recht op en garanderen wij geen ononderbroken gebruik.

c.      Alleen voor woongebruik: de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten zijn uitsluitend bestemd voor je eigen, individuele en particuliere gebruik in huis. De Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten zijn niet bedoeld voor, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, enig zakelijk of commercieel of ander niet-residentieel gebruik.

d.     Geen monitoring van derden: deHome Monitoring diensten bieden geen monitoring van derden of hulpdiensten voor noodsituaties; daarom:

·      hebben wij geen toegang tot meldingen of realtime opnames;

·      monitoren wij geen meldingen en zullen wij in geval van een melding of een noodsituatie geen derden of hulpdiensten naar je huis sturen; en

·      zijn we niet verantwoordelijk voor enige vertragingen in de reactietijd van rechtshandhaving of derden.

Alle noodmeldingen, inclusief levensbedreigende situaties, veiligheids- en noodsituaties moeten door jou aan de juiste hulpdiensten worden doorgegeven. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ HULPDIENSTEN NAAR JE HUIS STUREN IN GEVAL VAN EEN NOODSITUATIE OF ANDERSZINS.

e.     Geen eliminatie van gebeurtenissen:

·      de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten zijn niet bedoeld om ongewenste gebeurtenissen, zoals indringers, inbraken en/of berovingen, te verminderen of te elimineren. Wij verklaren of garanderen dit niet, en je begrijpt en gaat ermee akkoord dat

o   je niet kunt vertrouwen op de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten om gebeurtenissen zoals inbraken en overvallen of de gevolgen daarvan te voorkomen of tot een minimum te beperken; en

o   dat de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten dergelijke gebeurtenissen of de gevolgen ervan niet kunnen voorkomen of tot een minimum kunnen beperken.

Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring dat het gebruik van de Home Monitoring producten of Home Monitoring dergelijke voorvallen of gebeurtenissen of de gevolgen ervan zullen voorkomen of tot een minimum beperken en/of een veiligheidsniveau zullen beïnvloeden of verhogen.

·      Je erkent dat de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten geen vervanging zijn van een door een derde partij gecontroleerd systeem voor noodmeldingen. Onze systemen zijn ontwikkeld om meldingen op een betrouwbare en tijdige manier te leveren, maar wij kunnen niet garanderen dat je alle meldingen tijdig zult ontvangen.

·      Je moet je tegen elk risico van verlies te beschermen met de juiste verzekering en je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle verzekeringen die je noodzakelijk of vereist acht onder de toepasselijke vereisten.

f.      Je verantwoordelijkheid om de wet na te leven:

·      Privacy en andere toepasselijke algemene regelgeving of lokale wetten, voorschriften, codes of normen die in jouw rechtsgebied van toepassing zijn, kunnen bepaalde verantwoordelijkheden opleggen aan jezelf en het gebruik van de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je als enige verantwoordelijk bent voor de naleving van dergelijke toepasselijke algemene regelgeving of lokale wetten, voorschriften, codes of normen wanneer je de Home Monitoring producten en de Home Monitoring diensten gebruikt. Dit omvat:

o   naleving met betrekking tot het opnemen of delen van video- of audiocontent, met inbegrip van content van derden, openbare ruimten of anderszins, die informatie met betrekking tot de identiteit van een persoon of personen bevat;

o   naleving die vereist dat er een melding wordt gedaan aan of dat er toestemming wordt verkregen van derden met betrekking tot je gebruik van de Home Monitoring producten of Home Monitoring diensten (bijvoorbeeld wetten of voorschriften die vereisen dat je passende signalering ophangt om anderen erop te wijzen dat er een audio/visuele opname plaatsvindt. Wij wijzen je erop dat stickers of soortgelijke materialen die als signalering voor nalevingsdoeleinden kunnen worden opgevat, niet door ons wordt meegeleverd bij Home Monitoring producten en dat jij als enige verantwoordelijk blijft voor de naleving van de toepasselijke wetgeving;

o   ervoor zorgen dat de Home Monitoring producten met audio- en video-opnamemogelijkheden niet zijn gericht op openbare ruimten; en/of zich bevinden in de buurt van een ruimte waar personen een redelijke mate van privacy kunnen verwachten (zoals een badkamer of slaapkamer);

o   de naleving van alle vereisten voor de installatie van een Home Monitoring product dat visuele en/of audio-opnames maakt, dat dit onder een zodanige hoek wordt geïnstalleerd dat er geen opnames voorbij de grens van jouw eigendom (met inbegrip van openbare voetpaden of wegen) worden gemaakt

o   de naleving van alle toepasselijke biometrische privacywetten en je garandeert hierbij dat alle gegevens die in het kader van de Home Monitoring diensten worden geüpload ten behoeve van een gezichtsherkenningsfunctie in overeenstemming met dergelijke wetten zijn verkregen;

o   de naleving van alle toepasselijke vereisten inzake transparantie of kennisgeving aan autoriteiten;

o   de naleving van de toepasselijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens, met inbegrip van de keuze voor een passend abonnement, die daarmee in overeenstemming is; en

o   meer in het algemeen de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

·      Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw gebruik van de Home Monitoring diensten of Home Monitoring producten als dat op een manier gebeurt dat de wet wordt overtreden of iemands rechten worden geschend.

·      De Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten zijn uitsluitend bestemd voor je eigen, individuele en particuliere gebruik thuis. De wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy waar je woont, kan je bepaalde verantwoordelijkheden opleggen voor je gebruik van de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten. Voor bepaalde video-, audio- en gezichtsherkenningsgegevens die je verzamelt met behulp van de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten (bv. video- en audiosignalen en -gegevens) ben jij volgens de toepasselijke wetgeving als Eigenaar of Geautoriseerde gebruiker de beheerder van de gegevens die door deze Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten worden verzameld en zijn wij de verwerker van deze gegevens.

·      Met betrekking tot die activiteiten die je onderneemt als Eigenaar of Geautoriseerde gebruiker, waarbij video-opnames of streaming en audio-opnames of streaming door het gebruik van Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden gekwalificeerd als huishoudelijke activiteit, zijn wij de gegevensverwerker zoals gedefinieerd in de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679).

·      Wanneer wij optreden als gegevensverwerker van de persoonsgegevens die je hebt verzameld door middel van het gebruik van de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten, is de overeenkomst inzake gegevensverwerking "DPA") voor Home Monitoring van toepassing. Door de gebruiksvoorwaarden van WiZ te aanvaarden, aanvaard je ook de DPA. Je kunt de DPA hier vinden: https://www.wizconnected.com/dataprocessingagreement.

g.     Als dingen misgaan:

·      Wij zullen trachten ervoor te zorgen dat het gebruik van de Home Monitoring diensten zo ononderbroken mogelijk is binnen het bereik van de technische en operationele mogelijkheden, maar wij kunnen geen ononderbroken gebruik beloven. Behalve voor zover vereist door het toepasselijke recht, worden de Home Monitoring diensten "IN DE HUIDIGE STAAT" en op basis van "BESCHIKBAARHEID" geleverd en voor zover maximaal is toegestaan door het toepasselijke recht, WIJZEN WIJ ELKE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF HET NIET DOEN VAN EEN INBREUK AF; EN TEVENS ELKE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELSTRANSACTIES OF WAT BINNEN HET HANDELSVERKEER GEBRUIKELIJK IS. Wij garanderen niet dat de Home Monitoring producten en Home Monitoring diensten aan je eisen zal voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. Wij geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van informatie of inhoud die via de Home Monitoring diensten wordt verstrekt. Wij garanderen niet en wijzen hierbij elke impliciete garantie af dat de werking van de Home Monitoring foutloos of ononderbroken zal zijn. De Home Monitoring diensten kunnen als gevolg van technische problemen, onderhoud of testen, of Updates tijdelijke onderbrekingen ondervinden.

·      Als je een in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde consument bent, biedt de consumentenwetgeving van de EER je een wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitseisen van de Home Monitoring diensten. Volgens deze garantie zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat je tijdens het gebruik van de Home Monitoring diensten ontdekt.

·      Als je problemen ondervindt met de functionaliteit van de Home Monitoring diensten, kun je via onze klantenservice contact met ons opnemen (als je meer informatie wilt over de manieren waarop je contact met ons kunt opnemen, raadpleeg je onze website op https://www.wizconnected.com/support) en ons de nodige medewerking verlenen, voor zover dat redelijkerwijs gevraagd kan worden. Wij spannen ons in alle redelijkheid in om het door jou gemelde defect te verhelpen in overeenstemming met ons standaardproces dat bestaat uit (i) het verzamelen van gegevens over het gemelde incident uit verschillende bronnen; (ii) het uitvoeren van een effectbeoordeling met behulp van beoordelingsinstrumenten om het incident te prioriteren; en (iii) het definiëren en implementeren van een oplossing die geschikt is voor de toegewezen specifieke prioritering, die een tussenoplossing kan zijn (bv. hotfix of workaround) of een toekomstige update (op de korte of lange termijn) (“Ondersteuningsproces”).

·      : Indien wij het defect niet kunnen verhelpen in overeenstemming met ons Ondersteuningsproces, heb je recht op de volgende oplossingen voor je betaalde Heads-Up-abonnement (indien en voor zover van toepassing): (i) een evenredige verlaging van het toepasselijke abonnementsgeld; of (ii) een beëindiging van je abonnement en terugbetaling van het pro-rata bedrag dat reeds is betaald voor de periode waarin je een gebrek aan functionaliteit ervaart en eventuele bedragen die reeds zijn betaald voor een toekomstige periode. Ons onvermogen om het gebrek te verhelpen ontstaat wanneer (i) het verhelpen van het gebrek onmogelijk is, (ii) het gebrek niet wordt verholpen omdat dit gepaard gaat met onevenredige kosten, (iii) een gebrek aan overeenstemming blijkt ondanks onze poging om het gebrek te verhelpen, (iv) het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke prijsverlaging of beëindiging gerechtvaardigd is, (v) wij elke aanvullende prestatie weigeren, of (vi) het duidelijk is (met inbegrip van een verklaring van ons) dat wij (binnen een redelijke termijn, of zonder aanzienlijke overlast voor jou) het gebrek niet kunnen verhelpen.

 

4.     Gebruikerscontent:

a.     De Home Monitoring diensten omvatten de mogelijkheid om audio, video, openen/sluiten en bewegingsgebeurtenissen met tijdstempel en beelden (tekst als subset) vast te leggen en/of op te nemen met behulp van bepaalde Home Monitoring producten ("Content van de Gebruiker"). Audio, video en beelden (tekst als subset) zijn voor ons niet toegankelijk. De metagegevens over een gebeurtenis op een bepaald tijdstip en de classificatie van de gebeurtenis zelf zijn ons bekend.

b.     Jij bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikerscontent, wij zijn niet aansprakelijk voor de Gebruikerscontent die jijzelf of iemand anders via jouw gebruikersaccount plaatst. Je dient ervoor te zorgen dat de Home Monitoring producten alleen Gebruikerscontent opnemen waarvoor je gemachtigd bent. Je mag geen Gebruikerscontent overdragen die door zijn inhoud, vorm, ontwerp of op enige andere wijze de toepasselijke wetgeving of moraal schendt of inbreuk maakt op de rechten van derden. Een schending van een van het voorgaande is reden voor beëindiging van jouw recht op gebruik van of toegang tot de Home Monitoring diensten.

c.      Wij kunnen de Gebruikerscontent niet bekijken, anders dan (i) de metagegevens waaruit blijkt dat er een gebeurtenis was op een specifiek tijdstip en de classificatie van de gebeurtenis; en (ii) tenzij de Gebruikerscontent door jou (uitsluitend als Admin) is gedownload en naar eigen goeddunken met ons is gedeeld (bijvoorbeeld in verband met kwaliteit en consumentenzorg). Wij kunnen je Gebruikerscontent echter bekendmaken aan de wetshandhaving of een overheidsinstantie, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Je zult in dat geval volledig met ons moeten samenwerken om aan dergelijke wettelijke vereisten te voldoen. Zie onze Home Monitoring – Openbaarmakingsverzoeken https://www.wizconnected.com/en-us/support/product-terms-of-use/disclosure-request.

d.     In Canada wonende consumenten: Als jouw land van inwoning Canada is, moet je om de Home Monitoring dienst te kunnen gebruiken, toestemming geven voor het verwerken van de Gebruikerscontent die nodig is voor het leveren van de Home Monitoring diensten. Je geeft daarnaast toestemming om je persoonsgegevens te anonimiseren (een proces waarna het niet langer mogelijk is om de gegevens te koppelen aan een individu (of dit nu op zichzelf staande gegevens zijn of deze zijn gecombineerd met andere gegevens)), voor gebruik voor onze interne bedrijfsdoeleinden.

 

5.     Toegang tot functies; Vergoedingen; Betalingen:

a.     Wanneer je je Home Monitoring producten of Home Monitoring diensten activeert, heb je de mogelijkheid (via de WiZ app) om (i) bepaalde functies te gebruiken die zonder extra kosten beschikbaar zijn ("Gratis toegang") of (ii) je te abonneren op een maandelijks of jaarlijks abonnement tegen een extra vergoeding ("Heads-Up") waarbij je recht kunt hebben op een proefperiode van dertig (30) dagen, tenzij je al een abonnement hebt geprobeerd ("Proefperiode"). TENZIJ JE ONS VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE LAAT WETEN DAT JE JE ABONNEMENT WILT ANNULEREN, BEGRIJP JE DAT DE PROEFPERIODE NA AFLOOP VAN DE PROEFPERIODE AUTOMATISCH WORDT OMGEZET IN EEN BETAALD ABONNEMENT EN MACHTIG JE ONS OM DE DAN GELDENDE ABONNEMENTSKOSTEN VOOR ELKE VOLGENDE PERIODE IN REKENING TE BRENGEN, MET GEBRUIKMAKING VAN DE BETALINGSMETHODE DIE JE VIA DE DESBETREFFENDE APP STORE HEBT OPGEGEVEN, TOTDAT JE ABONNEMENT WORDT GEANNULEERD].

b.     Een volledige beschrijving van de functies van Gratis toegang en Heads-Up, samen met de toepasselijke vergoedingen, de betalingsvoorwaarden en opzegtermijnen is te vinden op onze website op Heads-Up Subscription — WiZ App V2 Help Center (helpshift.com). Heads-Up-abonnementskosten worden vooraf, op de eerste dag van de abonnementsperiode, maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht en worden door jou betaald via de app store (Apple of Google) die jij gebruikt ("Jouw app store") (en volgt daarom de betalingsmethodes die je kiest in je app store en de eventuele voorwaarden daarvan).

c.      Wanneer je een bestelling plaatst voor het Heads-Up-abonnement, ontstaat een geldig, bindend en afdwingbaar abonnement tussen jou en ons en de daarmee samenhangende verplichting tot betaling van de relevante vergoedingen volgens het toepasselijke abonnement. Als je een in de EER gevestigde consument bent, ga je ermee akkoord dat het herroepingsrecht voor het Heads-Up-abonnement waarvoor je een Proefperiode ontvangt veertien (14) dagen na aanvang van de Proefperiode eindigt. ALS JE JE ABONNEMENT NIET OPZEGT VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE, VERLIEST JE JE HERROEPINGSRECHT EN MACHTIG JE ONS OM AUTOMATISCH DE DAN GELDENDE ABONNEMENTSKOSTEN IN REKENING TE BRENGEN VIA DE APP STORE, VOOR ELKE OPEENVOLGENDE TERMIJN TOTDAT JE JE ABONNEMENT OPZEGT.

d.     Indien wij je betaling via de app store niet ontvangen, behouden wij ons het recht voor je abonnement te annuleren en heb je alleen recht op het gebruik van de Gratis toegang.

e.     Op het moment van inschrijving voor een Heads-Up-abonnement gelden de kosten voor de relevante periode waarvoor je de betaling hebt gedaan (bijvoorbeeld, indien jaarlijks, dan van toepassing op die specifieke jaarlijkse periode en indien maandelijks, dan van toepassing op die specifieke maand). Alle tarieven zijn inclusief BTW indien van toepassing in jouw rechtsgebied.

f.      We kunnen Gratis toegang en/of Heads-Up bijwerken door nieuwe functies te introduceren, een functie of onderdeel daarvan (tijdelijk of permanent) te wijzigen of stop te zetten of beperkingen op te leggen voor bepaalde functies en/of de toepasselijke vergoedingen, de betalingsvoorwaarden, opzegtermijnen of andere voorwaarden wijzigen. Elk van deze updates en wijzigingen noemen we een "Abonnementsupdate". Wij zullen je op de hoogte stellen van een Abonnementsupdate (per e-mail of in de WiZ app) en gedurende de abonnementsperiode waarin wij je betaling voor een dergelijk abonnement al hebben ontvangen, zal elke Abonnementsupdate beschikbaar zijn voor de rest van de periode waarvoor je hebt betaald. Als je bijvoorbeeld een jaarabonnement hebt en wij extra functies beschikbaar maken in die betreffende jaarperiode waarvoor je al betaald hebt, dan zijn die functies beschikbaar voor gebruik tegen de reeds betaalde vergoeding voor die periode (wij zullen je dus geen extra kosten in rekening brengen voor die toegevoegde functies). Indien je je Heads-Up-abonnement niet wenst voort te zetten als gevolg van een Abonnementsupdate kun je dit abonnement beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke opzegtermijn. Je hebt het recht je Heads-Up-abonnement te beëindigen indien de Abonnementsupdate een negatieve invloed heeft op je toegang tot of gebruik van het betreffende abonnement, tenzij deze negatieve invloed slechts gering is. In dat geval heb je het recht je Heads-Up-abonnement kosteloos te beëindigen binnen 30 (dertig) dagen na (i) de ontvangst van de informatie over de Abonnementsupdate of (ii) het tijdstip waarop de Abonnementsupdate van kracht werd, indien dit later is.

 

6.     Schadeloosstelling: DE HOME MONITORING OVEREENKOMST IS UITSLUITEND IN JOUW VOORDEEL BEDOELD. DAAROM GA JE ERMEE AKKOORD, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ONS TE VRIJWAREN, TE VERDEDIGEN, TE ONTSLAAN EN SCHADELOOS TE STELLEN VAN EN TEGEN (I) ALLE CLAIMS, ACTIES, RECHTSZAKEN EN ENIGE ANDERE JURIDISCHE ACTIE DIE DOOR EEN EXTERNE PARTIJ TEGEN ONS WORDT INGESTELD ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE HOME MONITORING OVEREENKOMST, DE HOME MONITORING PRODUCTEN EN/OF DE HOME MONITORING DIENSTEN (EEN "ACTIE VAN EEN EXTERNE PARTIJ”); EN (II) ALLE GERELATEERDE VERLIEZEN, SCHADE, SCHIKKINGEN EN VONNISSEN (INCLUSIEF BETALING VAN ADVOCATENHONORARIA EN KOSTEN DIE WORDEN GEDRAGEN DOOR ONS, BEOORDEELD OF BEVONDEN TEGEN, OF GEMAAKT DOOR ONS, MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT EEN DERGELIJKE ACTIE VAN EXTERNE PARTIJEN ("MET EXTERNE PARTIJEN VERBAND HOUDENDE VERLIEZEN”), ZELFS INDIEN DERGELIJKE VORDERINGEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN MET EXTERNE PARTIJEN VERBAND HOUDENDE VERLIEZEN VOORTVLOEIEN UIT ONZE NALATIGHEID VAN WELKE AARD OF MATE DAN OOK ONZERZIJDS, SCHENDING VAN EEN OVEREENKOMST OF GARANTIE OF VOORWAARDE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NIET-NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, SCHENDING VAN DE PRIVACY OF ANDERE SCHULD. NIETS HIERIN MAG WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN EIS TOT SCHADELOOSSTELLING DIE DIT ARTIKEL GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIETIG EN/OF ONUITVOERBAAR ZOU MAKEN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. DEZE VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING GELDT NIET VOOR OPZETTELIJK, MOEDWILLIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN ONS, OF GROVE NALATIGHEID VAN ONS IN STATEN/PROVINCIES/LANDEN DIE GEEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GROVE NALATIGHEID TOESTAAN. DE ”EXTERNE PARTIJ” WORDT HIERIN GEDEFINIEERD ALS ELKE PERSOON OF RECHTSPERSOON DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DE HOME MONITORING OVEREENKOMST, ZOALS EEN ECHTGENOOT, FAMILIELID, GAST, BUURMAN, HUURDER OF VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ.

 

7.     Aansprakelijkheid:

a.     ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, MEERVOUDIGE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) OF WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN DE HOME MONITORING DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSZAKEN (HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT JE EVENTUEEL HEBT BETAALD VOOR DE BETREFFENDE HOME MONITORING DIENSTEN IN DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN. DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. SIGNIFY WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK VAN ONZE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS AF. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CONTENT (INCLUSIEF GEBRUIKERSCONTENT), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE CONTENT, OF ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE IS ONTSTAAN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE BLOOTSTELLING AAN ENIGE CONTENT DIE IS VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE HOME MONITORING DIENSTEN. 

b.     JE GEBRUIKT DE HOME MONITORING DIENSTEN OP EIGEN RISICO. JE BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EEN ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN JE GEBRUIKERSCONTENT IN VERBAND MET JE GEBRUIK VAN DE HOME MONITORING DIENSTEN, EN JE GAAT ERMEE AKKOORD ONS TE VRIJWAREN VAN, EN JE VERBINDT JE ERTOE ONS NIET AAN TE KLAGEN VOOR CLAIMS GEBASEERD OP JE GEBRUIK VAN DE HOME MONITORING DIENSTEN, INCLUSIEF CLAIMS VOOR VERLOREN GEGEVENS OF GEBRUIKERSCONTENT.

 

8.     Periode; Beëindiging:

a.     Periode: de Home Monitoring overeenkomst begint bij het eerste gebruik van een Home Monitoring product of de Home Monitoring services en eindigt met een opzegging door jezelf of door ons.

b.     Beëindiging:

·      Je kunt je Heads-Up-abonnement op enig moment beëindigen in overeenstemming met de opzegtermijn van je Heads-Up-abonnement.

·      Het recht om te beëindigen omwille van een reden blijft voor zowel ons als jou van kracht.

·      Tenzij de beëindiging plaatsvindt zoals hierboven vermeld, blijven de bepalingen van de Home Monitoring overeenkomst van toepassing zolang je Home Monitoring producten blijft gebruiken.

c.      Gevolgen van beëindiging: bij beëindiging van je Heads-Up-abonnement zal alle Gebruikerscontent die door ons namens jou is opgeslagen buiten de nieuwe opslagperiode worden verwijderd. Bij het verwijderen van je WiZ account zullen alle meta- en configuratiegegevens van gebeurtenissen worden geanonimiseerd en zal de Gebruikerscontent worden verwijderd.

 

 

9.     Voorwaarden die op bepaalde landen van toepassing zijn. Dit artikel 9 bevat voorwaarden die van toepassing zijn op inwoners van bepaalde landen. Als er verschillen zijn tussen dit artikel 9 en enige andere bepaling(en) in de Home Monitoring overeenkomst9, dan gaat dit artikel 9 voor.

a.     Artikel 3g (4e opsommingsteken):

       i.          de volgende zin wordt toegevoegd als je in Tsjechië woont: Met betrekking tot eventuele gebreken heb je rechten die in het Burgerlijk Wetboek uiteen worden gezet.

      ii.          de volgende zin wordt toegevoegd als je in Hongarije woont: je hebt rechten die in het overheidsbesluit 373/2021 (VI.30.) en het Burgerlijk Wetboek uiteen worden gezet en beide van toepassing zijn.

b.     Artikel 5d:

       i.          wordt volledig vervangen door het volgende, als je in Polen woont: in het geval we je betaling niet ontvangen via de appstore behouden we ons het recht voor om je abonnement te annuleren, binnen zestig (60) dagen van je bestelling, waarna je alleen toegang hebt tot Gratis toegang.

c.      Artikel 6:

       i.          wordt volledig vervangen door het volgende, als je woont in een van de volgende landen: Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Italië, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland: je bent aansprakelijk voor verwijtbare schending van de Home Monitoring overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

d.     Artikel 7:

       i.          wordt volledig vervangen door het volgende als je woont in Oostenrijk of Duitsland: alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover wij onderworpen zijn aan dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de Wet Productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”), in geval van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (“wesentliche Vertragsverletzungen”). Behalve in gevallen van de Wet Productaansprakelijkheid, grove nalatigheid, opzet of letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is de aansprakelijkheid voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen echter beperkt tot de voor de contractuele relatie typische, voorzienbare schade.

      ii.          wordt volledig vervangen door het volgende, als je woont in een van de volgende landen: België, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Italië, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk: alle aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten voor zover dit rechtens is toegestaan. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt echter niet voor enige andere aansprakelijkheid, bijvoorbeeld het opzettelijk veroorzaken van schade of het veroorzaken van schade aan leven, ledematen of gezondheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld het opzettelijk veroorzaken van schade of aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

    iii.          wordt volledig verwijderd als je woont in Polen, Roemenië, Spanje.

e.     Artikel 8c:

       i.          de volgende zin wordt toegevoegd als je in Tsjechië: dit artikel is van toepassing voor zover het toepasselijke recht dat toestaat.

f.      Als je in Roemenië woont, is het volgende aanvullende artikel van toepassing: je gaat ermee akkoord dat de Home Monitoring overeenkomst geen ongebruikelijke (standaard) clausules bevat, zoals uitdrukkelijk zijn gedefinieerd volgens de Roemeense wet. Je gaat onherroepelijk akkoord en aanvaardt, vanaf de aanvaarding van de Home Monitoring overeenkomst, met alle daarin opgenomen clausules, met name (maar niet beperkt tot) de volgende artikelen: 3.b-e, 3.f 1e opsommingsteken 2e item, 3.f 2e opsommingsteken, 4.b en 6.

g.     Als je in Canada woont (met uitzondering van de provincie Quebec):

·       artikel 9 van de WiZ met betrekking tot de Home Monitoring overeenkomst wordt volledig vervangen door:

 

GESCHILLENBESLECHTING DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE; AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE.

Dit artikel is van toepassing als jouw (i) land van verblijf of inwoning Canada is (met uitzondering van de provincie Quebec); of (ii) als jouw land van verblijf of inwoning niet Canada is (met uitzondering van de provincie Quebec), maar je een claim tegen ons indient in Canada (met uitzondering van de provincie Quebec).

a.     VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, EN MET UITSLUITING VAN INDIVIDUELE INWONERS VAN DE PROVINCIE QUEBEC, (I) IS DE HOME MONITORING OVEREENKOMST ONDERWORPEN AAN HET RECHT VAN DE PROVINCIE ONTARIO ZONDER INACHTNEMING VAN DE BEPALINGEN INZAKE KEUZE OF CONFLICTENRECHT; EN (II) GAAN JIJ EN WIJ ERMEE AKKOORD AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM VORDERINGEN VOOR EEN RECHTBANK OF EEN JURY TE BRENGEN, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE MET BETREKKING TOT EEN VORDERING. ANDERE RECHTEN DIE JE ZOU HEBBEN ALS JE NAAR DE RECHTER ZOU STAPPEN, KUNNEN OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF BEPERKT WORDEN IN ARBITRAGE.

ELKE CLAIM, GESCHIL OF CONTROVERSE (HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HETZIJ REEDS BESTAAND, HUIDIG OF TOEKOMSTIG, EN MET INBEGRIP VAN WETTELIJKE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE, OPZETTELIJKE, VERBODS- EN BILLIJKHEIDSCLAIMS) TUSSEN JOU EN ONS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE HOME MONITORING OVEREENKOMST EN/OF DE HOME MONITORING DIENSTEN ZAL UITSLUITEND EN DEFINITIEF WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. DE ARBITER MOET DEZE HOME MONITORING OVEREENKOMST VOLGEN EN KAN DEZELFDE SCHADEVERGOEDING TOEKENNEN ALS EEN RECHTBANK (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN).

b.        Voor alle geschillen, ongeacht of deze in de rechtbank of in arbitrage worden gevoerd, moet je ons eerst de gelegenheid geven de vordering op te lossen, door een schriftelijke beschrijving van de vordering te sturen naar het adres in artikel (h). Wij komen overeen te goeder trouw over de vordering te onderhandelen. Indien we er niet in slagen de vordering op te lossen binnen zestig (60) dagen nadat wij deze beschrijving van de vordering hebben ontvangen en indien je je te goeder trouw hebt ingespannen om de vordering rechtstreeks met ons op te lossen gedurende die periode, kun je de vordering door middel van arbitrage indienen.

c.        ARBITRAGEREGELS EN FORUM. De arbitrage is onderhevig aan de binnenlandse arbitragewet, in de provincie waarin je woont en de arbitrageregels van het ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) ("ADRIC-regels"), zoals van toepassing, in alle opzichten, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Arbitrageverzoeken moeten worden ingediend bij het ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") en in overeenstemming met de ADRIC-regels worden ingediend: (1) de naam, het telefoonnummer, het postadres en het e-mailadres van de partij die om arbitrage verzoekt; (2) een verklaring van de aangevoerde rechtsvorderingen en de feitelijke grondslagen van deze vorderingen; (3) een beschrijving van de gevraagde oplossing en een nauwkeurige, te goeder trouw gemaakte berekening van het te claimen bedrag (een verzoek om een voorlopige voorziening of advocatenhonoraria telt niet mee voor de berekening van het te claimen bedrag, tenzij met een dergelijke voorlopige voorziening de betaling van geld wordt beoogd); en (4) de handtekening van de partij die om arbitrage verzoekt. Je verzoek om arbitrage moet ook worden ingediend bij de juridische afdeling van Signify op het volgende adres: Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Niettegenstaande alles wat op het tegendeel lijkt te wijzen in de ADRIC-regels wordt de arbitrage behandeld door één arbiter (geselecteerd overeenkomstig de ADRIC-regels), die een advocaat of voormalig rechter is. De zetel van de arbitrage is de hoofdstad van de provincie van je hoofdverblijfplaats op de ingangsdatum van deze Home Monitoring overeenkomst. Op jouw verzoek kan de arbitragezitting echter plaatsvinden op een locatie binnen 45 kilometer van je hoofdverblijfplaats, vanaf de ingangsdatum van deze Home Monitoring overeenkomst. De partijen komen overeen dat de arbitrage virtueel kan verlopen en de arbiter heeft de bevoegdheid om op verzoek van een van beide partijen een virtuele arbitrage te gelasten. Indien ADRIC niet beschikbaar is om te arbitreren, zullen de partijen wederzijds een alternatief arbitragehof kiezen.

d.        BEVOEGDHEDEN VAN DE ARBITER - De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil op te lossen met betrekking tot de bemiddelbaarheid en/of uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling, met inbegrip van elke betwisting van onredelijkheid of elke andere betwisting dat de arbitragebepaling of deze Home Monitoring overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke vorm van tegemoetkoming toe te kennen, die volgens de wet of het eigen vermogen in een rechtbank beschikbaar zou zijn. Elke uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen en kan als vonnis worden opgevoerd bij elke bevoegde rechtbank.

e.        Honoraria en kosten van de advocaat. Wij komen samen overeen dat we verantwoordelijk zullen zijn voor de betaling van het saldo van eventuele initiële indieningskosten op basis van de ADRIC-regels, van meer dan $ 200 voor vorderingen van $ 75.000 of minder. Je kunt aanspraak maken op een vergoeding van de advocaatkosten en onkosten als je in de arbitrage in het gelijk wordt gesteld, voor zover de toepasselijke wetgeving en de ADRIC-regels daarin voorzien. Tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering ongegrond was of met het oog op intimidatie werd ingediend, stemmen wij ermee in dat wij niet zullen trachten om de honoraria en kosten van advocaten terug te vorderen indien wij in de arbitrage in het gelijk worden gesteld. Wij doen hierbij afstand van alle rechten die wij krachtens de toepasselijke wetgeving of de ADRIC-regels hebben.

f.         AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN MET UITSLUITING VAN INDIVIDUELE INGEZETENEN VAN DE PROVINCIE QUEBEC, komen de partijen overeen dat zij beiden afstand doen van het recht op rechtspraak door een jury en dat ieder van hen alleen op individuele basis vorderingen tegen de ander kan instellen, en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende collectieve rechtszaak. GROEPSARBITRAGES EN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. WIJ KOMEN SAMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES, HETZIJ IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK, UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEVOERD EN NIET IN EEN COLLECTIEVE, MASSA- OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ALS LID VAN EEN COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. De arbiter mag de vorderingen van niet meer dan één persoon consolideren en mag niet anderszins een representatieve of collectieve procedure voorzitten. De arbiter is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstandsverklaring van groepsarbitrage te beoordelen en elke betwisting van de afstandsverklaring van groepsarbitrage kan alleen worden ingebracht bij een bevoegde rechtbank.

Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onafdwingbaar wordt geacht, wordt de onafdwingbare bepaling doorgestreept en worden de overige arbitragebepalingen afgedwongen.

g.        UITZONDERINGEN OP DE ARBITRAGE. Niettegenstaande het voorgaande behoudt elke partij het recht om een geschil te laten behandelen door een rechtbank voor geringe vorderingen, mits het geschil binnen de bevoegdheidsgrenzen van die rechtbank valt en anderszins voor die rechtbank in aanmerking komt, er een geïndividualiseerde tegemoetkoming wordt nagestreefd, zolang de vordering bij die rechtbank blijft en er niet wordt doorverwezen naar of in beroep wordt gegaan bij een rechtbank met algemene rechtsbevoegdheid.

Niettegenstaande iets anders in dit artikel, belet niets in dit artikel je om aangifte te doen bij of een claim, aanvraag of aanklacht in te dienen bij een toepasselijke overheids- of administratieve instantie of rechtbank, of om een tegemoetkoming te vragen onder de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming indien en voor zover de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving je daartoe het recht geven en een exclusief voorafgaande arbitrage uitsluiten. Dit artikel belet ook niet dat federale, provinciale of lokale administratieve instanties vorderingen beoordelen en op die vorderingen gebaseerde rechtsmiddelen toekennen, indien en voor zover de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving een exclusieve arbitrage voorafgaand aan het geschil uitsluiten. Niets in dit artikel belet of verontschuldigt een partij om aan eventuele opschortende voorwaarden te voldoen en/of administratieve rechtsmiddelen krachtens de toepasselijke wetgeving te gebruiken, voordat er een kennisgeving van een verzoek om arbitrage wordt ingediend. Geschillen tussen de partijen die niet kunnen worden onderworpen aan arbitrage voorafgaand aan het geschil, inclusief zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, zijn uitgesloten van de dekking van dit artikel.

h.        OPT-OUT: Niettegenstaande het bovenstaande kun je ervoor kiezen om je vordering in rechte te vervolgen als je je binnen dertig dagen na de datum waarop je de Home Monitoring overeenkomst via onze app hebt geaccepteerd, afmeldt voor dit artikel 9. Je kunt je afmelden door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen met je voornaam, achternaam en het e-mailadres dat je mogelijk hebt gebruikt om informatie op onze website en/of app in te dienen op:

 

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Home Monitoring Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

 

i.         Als je afziet van dit artikel of als artikel 9 onuitvoerbaar blijkt te zijn of als deze niet op jou van toepassing is, dan is artikel 9 in zijn geheel nietig. In dat geval onderwerp je je hierbij onherroepelijk aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de provincie Ontario, voor de beslechting van een rechtszaak of gerechtelijke procedure die op basis van dit artikel is toegestaan. Indien een deel van dit artikel onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht door een arbiter of een bevoegde rechtbank, zal dit artikel in zijn geheel niet onwettig, nietig of onuitvoerbaar worden geacht, maar zal alleen dat deel van het artikel dat onwettig, nietig of onuitvoerbaar is uit dit artikel worden geschrapt.

 

h.     Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont:

·         artikel 9 van de WiZ Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Home Monitoring overeenkomst wordt volledig vervangen door:

 

GESCHILLENBESLECHTING DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE; AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE.

Dit artikel 9 is van toepassing als jouw (i) land van verblijf of inwoning de Verenigde Staten is; of (ii) als jouw land van verblijf of inwoning niet de Verenigde Staten is, maar je een claim tegen ons indient in de Verenigde Staten.

a.        DE HOME MONITORING OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN HET RECHT VAN DE STAAT NEW JERSEY, ZONDER INACHTNEMING VAN DE BEPALINGEN INZAKE KEUZE OF CONFLICTENRECHT; EN (II) GAAN JIJ EN WIJ ERMEE AKKOORD AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN OM VORDERINGEN VOOR EEN RECHTBANK OF EEN JURY TE BRENGEN, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE MET BETREKKING TOT EEN VORDERING. ANDERE RECHTEN DIE JE ZOU HEBBEN ALS JE NAAR DE RECHTER ZOU STAPPEN, KUNNEN OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF BEPERKT WORDEN IN ARBITRAGE.

ELKE CLAIM, GESCHIL OF CONTROVERSE (HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, HETZIJ REEDS BESTAAND, HUIDIG OF TOEKOMSTIG, EN MET INBEGRIP VAN WETTELIJKE, CONSUMENTENBESCHERMINGS-, GEMEENRECHTELIJKE, OPZETTELIJKE, VERBODS- EN BILLIJKHEIDSCLAIMS) TUSSEN JOU EN ONS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE HOME MONITORING OVEREENKOMST EN/OF DE HOME MONITORING DIENSTEN ZAL UITSLUITEND EN DEFINITIEF WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE.

ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. DE ARBITER MOET DEZE HOME MONITORING OVEREENKOMST VOLGEN EN KAN DEZELFDE SCHADEVERGOEDING TOEKENNEN ALS EEN RECHTBANK (INCLUSIEF HONORARIA VAN ADVOCATEN).

b.        Voor alle geschillen, ongeacht of deze in de rechtbank of in arbitrage worden gevoerd, moet je ons eerst de gelegenheid geven de vordering op te lossen, door een schriftelijke beschrijving van de vordering te sturen naar Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 en een kopie ervan naar de juridische afdeling van Signify op hetzelfde adres. Wij komen overeen te goeder trouw over de vordering te onderhandelen. Indien we er niet in slagen de vordering op te lossen binnen zestig (60) dagen nadat wij deze beschrijving van de vordering hebben ontvangen en indien je je te goeder trouw hebt ingespannen om de vordering rechtstreeks met ons op te lossen gedurende die periode, kun je de vordering door middel van arbitrage indienen.

c.        De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") in overeenstemming met de op dat moment geldende Consumer Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (de "AAA Rules"), behalve zoals gewijzigd door dit artikel 9. (De AAA Rules zijn beschikbaar op adr.org). In het bijzonder bepalen de Consumer Arbitration Rules:

§  claims die worden ingediend bij AAA online (www.adr.org);

§  arbiters moeten neutraal zijn en geen enkele partij mag eenzijdig een arbiter kiezen;

§  arbiters moeten elke partijdigheid, elk belang bij het resultaat van de arbitrage of elke relatie met een partij openbaar maken;

§  partijen behouden het recht om voor bepaalde vorderingen naar keuze een vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen;

§  de initiële indieningskosten voor de consument bedraagt maximaal $ 200;

§  de consument mag de plaats van de hoorzitting kiezen en kan ervoor kiezen rechtstreeks, per telefoon, per videoconferentie of, voor vorderingen van minder dan 25.000 dollar, door het indienen van documenten deel te nemen;

§  de arbiter kan elk middel toekennen dat de partijen in de rechtbank hadden kunnen verkrijgen om de individuele vordering van de partij op te lossen.

De arbitrage wordt uitgevoerd met een enkele neutrale arbiter, die zich bevindt op of nabij de plaats waar de arbitrage zal plaatsvinden. De arbitrage zal plaatsvinden op een locatie die voor jou redelijkerwijs geschikt is. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil op te lossen met betrekking tot de bemiddelbaarheid en/of uitvoerbaarheid van deze arbitragebepaling, met inbegrip van elke betwisting van onredelijkheid of elke andere betwisting dat de arbitragebepaling of deze Home Monitoring overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De arbiter zal bevoegd zijn om elke vorm van tegemoetkoming toe te kennen, die volgens de wet of het eigen vermogen in een rechtbank beschikbaar zou zijn. Elke uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen en kan als vonnis worden opgevoerd bij elke bevoegde rechtbank.

d.        Wijziging van AAA Rules - Honoraria en kosten van de advocaat. Wij komen samen overeen dat we verantwoordelijk zullen zijn voor de betaling van het saldo van eventuele initiële indieningskosten op basis van de AAA Rules, van meer dan $ 200 voor vorderingen van $ 75.000 of minder. Je kunt aanspraak maken op een vergoeding van de advocaatkosten en onkosten als je in de arbitrage in het gelijk wordt gesteld, voor zover de toepasselijke wetgeving en de AAA Rules daarin voorzien. Tenzij de arbiter bepaalt dat je vordering ongegrond was of met het oog op intimidatie werd ingediend, stemmen wij ermee in dat wij niet zullen trachten om de honoraria en kosten van advocaten terug te vorderen indien wij in de arbitrage in het gelijk worden gesteld. Wij doen hierbij afstand van alle rechten die wij krachtens de toepasselijke wetgeving of de ADRIC-regels hebben.

e.        AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES. De partijen komen overeen dat zij beiden afstand doen van het recht op rechtspraak door een jury en dat ieder van hen alleen op individuele basis vorderingen tegen de ander kan instellen, en niet als eiser of lid van een groep in een vermeende collectieve rechtszaak. GROEPSARBITRAGES EN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. WIJ KOMEN SAMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES, HETZIJ IN ARBITRAGE OF IN DE RECHTBANK, UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEVOERD EN NIET IN EEN COLLECTIEVE, MASSA- OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF ALS LID VAN EEN COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. De arbiter mag de vorderingen van niet meer dan één persoon consolideren en mag niet anderszins een representatieve of collectieve procedure voorzitten. De arbiter is niet bevoegd om de afdwingbaarheid van deze afstandsverklaring van groepsarbitrage te beoordelen en elke betwisting van de afstandsverklaring van groepsarbitrage kan alleen worden ingebracht bij een bevoegde rechtbank.

Indien een bepaling van deze arbitrageovereenkomst onafdwingbaar wordt geacht, wordt de onafdwingbare bepaling doorgestreept en worden de overige arbitragebepalingen afgedwongen.

f.         Het recht op arbitrage in het kader van deze Home Monitoring overeenkomst wordt beschermd door, en elke arbitrage is onderhevig aan de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 en volgende). Beide partijen komen overeen dat de relatie tussen de partijen betrekking heeft op handel tussen verschillende staten. Een uitspraak over de aldus gedane uitspraak kan worden gedaan in een bevoegde rechtbank, of er kan een verzoek worden ingediend bij een dergelijke rechtbank voor een gerechtelijke aanvaarding van een uitspraak en een bevel tot tenuitvoerlegging, al naar gelang het geval.

g.        UITZONDERINGEN OP DE ARBITRAGE. Niettegenstaande het voorgaande behoudt elke partij het recht om een geschil te laten behandelen door een rechtbank voor geringe vorderingen, mits het geschil binnen de bevoegdheidsgrenzen van die rechtbank valt en anderszins voor die rechtbank in aanmerking komt, er een geïndividualiseerde tegemoetkoming wordt nagestreefd, zolang de vordering bij die rechtbank blijft en er niet wordt doorverwezen naar of in beroep wordt gegaan bij een rechtbank met algemene rechtsbevoegdheid.

 

 

versie mei 2023

VERSIEGESCHIEDENIS

 

Datum  
November 2021 Bekijken