STANDAARDGARANTIE VOOR PRODUCTEN VAN WIZ CONNECTED (MET UITZONDERING VAN DE VS EN CANADA)

In dit document wordt de door Signify op de verkoop van WiZ Connected zoals vermeld in Tabel 1 (“Producten”) verleende standaardgarantie (in sommige gevallen ook genoemd 'Garantiebeleid') beschreven. Alleen de koper die de Producten rechtstreeks heeft gekocht van Signify ('Klant') kan aanspraak maken op enig recht voortvloeiend uit deze Standaardgarantie. 'Signify' verwijst naar de rechtspersoon die de Producten rechtstreeks aan de Klant verkoopt.

Deze Standaardgarantie geldt alleen voor Producten die zijn aangeschaft op of na 1 januari 2020 voor de regio's zoals vermeld in Tabel 1 ('Regio').

Deze Standaardgarantie dient gelezen te worden samen met de van kracht zijnde Algemene Verkoopvoorwaarden Voor Producten En Diensten van Signify, of met enige andere voorwaarden zoals tussen Signify en Klant vastgelegd in een wettelijk afdwingbare overeenkomst, met inbegrip van afzonderlijke leverings , distributie of verkoopcontracten ('Algemene Voorwaarden'). Tenzij in deze Standaardgarantie anders bepaald, heeft elke term of uitdrukking die in de Algemene Voorwaarden wordt bepaald of gebruikt en die betrekking heeft op deze Standaardgarantie (bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden) dezelfde betekenis als hierin gebruikt. In alle andere opzichten blijven de Algemene Voorwaarden ongewijzigd en zijn ze volledig van kracht en rechtsgeldig. In het geval van strijdigheid tussen deze Standaardgarantie en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Producten, gelden de voorwaarden van deze Standaardgarantie.

 • Afhankelijk van de Algemene Voorwaarden en deze Standaardgarantie (met inbegrip van de daarin vermelde uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden), garandeert Signify de Klant dat de Producten gedurende de periode(n) van beperkte garantie zoals hieronder gespecificeerd in Tabel 1 ('Garantieperiode') vrij zullen zijn van Gebreken. In het kader van deze Standaardgarantie betekent een 'Gebrek' (of 'Defect Product') dat een Product een materiaal- of constructiefout vertoont die tot gevolg heeft dat het Product niet werkt in overeenstemming met de door Signify geleverde specificaties, waarbij de algehele prestaties van het Product in overweging worden genomen.

 

Productbeschrijving Regio Garantieperiode
WiZ Connected LED-lampen China 1 jaar
WiZ Connected LED-lampen Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected LED-lampen Europa 2 jaar
WiZ Connected LED-lampen Zuid-Amerika (met uitzondering van Mexico) 1 jaar
WiZ Connected LED-lampen Mexico 3 jaar
WiZ Connected Retrofit Downlights Zuid-Amerika 1 jaar
WiZ Connected Downlights – Meson Groot China 1 jaar
WiZ Connected Downlights – Meson Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected Downlights – Meson Zuid-Amerika 1 jaar
WiZ Connected plafonds Groot China 1 jaar
WiZ Connected LED-strips Groot China 1 jaar
WiZ Connected LED-strips Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected LED-strips Europa 1 jaar
WiZ Connected draagbare LED-lampen Groot China 1 jaar
WiZ Connected draagbare LED-lampen Europa 1 jaar
WiZ Connected afstandsbedieningen Groot China 1 jaar
WiZ Connected afstandsbedieningen Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected afstandsbedieningen Europa 1 jaar
WiZ Connected afstandsbedieningen Zuid-Amerika 1 jaar
WiZ Connected bewegingssensors Groot China 1 jaar
WiZ Connected bewegingssensors Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected bewegingssensors Europa 1 jaar
WiZ Connected bewegingssensors Zuid-Amerika 1 jaar
WiZ Connected slimme stekkers Groot China 1 jaar
WiZ Connected slimme stekkers Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected slimme stekkers Europa 1 jaar
WiZ Connected slimme stekkers Zuid-Amerika 1 jaar
WiZ Connected dimmers Groot China 1 jaar
WiZ Connected dimmers Groeimarkten 1 jaar
WiZ Connected dimmers Europa 1 jaar
WiZ Connected dimmers Zuid-Amerika 1 jaar

 

Tabel 1:

Beschrijving van Product, Regio en Garantieperiode

'Groot-China' verwijst naar de Volksrepubliek China, Hongkong en Taiwan.

'Groeimarkten' verwijst naar Asean, het Verre Oosten, Indonesië, het Indisch subcontinent, het Midden-Oosten, Turkije, Afrika en Pacific.

 • Tenzij anderszins bevestigd door Signify begint de Garantieperiode op de aankoopdatum van het Product (zijnde de datum waarop de door de Klant ingediende order, bevestigd is door Signify).
 • Signify heeft onder deze Standaardgarantie geen verplichtingen indien de Klant in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen onder de Algemene Voorwaarden
 • De volgende voorwaarden gelden voor een geldige garantieaanspraak
  • De Klant dient, voor het verstrijken van de Garantieperiode voor dat Product, Signify onmiddellijk schriftelijk te informeren over enig naar beweren Defect Product; en
  • De Klant dient het aankoopbewijs voor het Product beschikbaar te hebben voor inspectie;
  • De Klant dient aanspraken onder deze Standaardgarantie onmiddellijk en niet later dan dertig (30) dagen na ontdekking ervan in te dienen Signify, en aan Signify (of haar vertegenwoordigers) een gepaste registratie ter beschikking te stellen van de operationele geschiedenis van het Product, die minimaal de volgende informatie bevat:
   • naam en typenummer van het Product;
   • details over het (beweerde) Gebrek, inclusief het aantal en percentage van de storingen en de datumcode van de storing, indien van toepassing;
   • de factuurdatum en, indien uitgevoerd door Signify, de installatiedatum van het Product; en
   • details over de toepassing, locatie, werkelijke branduren en aantal schakelcycli.
  • De Klant verleent een vertegenwoordiger van Signify op locatie toegang tot het Product waarvoor Klant een beroep doet op deze Standaardgarantie, en stuurt, op verzoek, de beweerde Defect Product naar Signify ter analyse.
  • De Klant zal Signify toestemming verzoeken voor de specificaties van enige test die zij voornemens is uit te voeren om vast te stellen of er sprake is van een Gebrek.
  • Iedere rechtsgeding met betrekking tot enige garantieaanspraak dient te worden ingediend binnen één (1) jaar na de datum van de melding van de aanspraak.
 • De garantieverplichtingen van Signify zijn, naar keuze van Signify, beperkt tot het binnen een redelijke tijd hetzij repareren hetzij leveren van een vervangend product voor het Defecte Product, of tot een passende creditering voor de aanschafprijs ervan. Signify behoudt zich het recht voor naar eigen keuze een Defect Product dat onder de garantie valt te vervangen door een product dat zodanig minimale afwijkingen heeft in vormgeving en/of productspecificaties dat de functionaliteit van het Product er niet door beïnvloed wordt. Signify kan de Klant de redelijke kosten in rekening brengen die door Signify zijn gemaakt in het kader van een beweerd Gebrek of geretourneerd Product dat geen Gebrek blijkt te hebben, met inbegrip van redelijke kosten voor transport, testen en behandeling.
 • Het (de)monteren, (de)installeren, verwijderen en vervangen van Producten, constructies of andere onderdelen van de installatie van de Klant, reiniging en herinstalleren van (Defecte) Producten wordt niet gedekt door de hieronder vermelde garantie. De Klant is verantwoordelijk voor en draagt alle kosten van deze activiteiten, met inbegrip van de kosten van toegang voor inspanningen voor herstel onder garantie door Signify.
 • Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen Signify en Klant, gelden de garantieverplichtingen voor Signify alleen voor de Producten die zijn opgenomen in sectie 1. Signify biedt geen enkele garantie op enige andere producten, met inbegrip van producten van derden en producten die niet zijn voorzien van het merk WiZ of enig ander handelsmerk dat eigendom is van Signify. Met betrekking tot software verleent Signify geen enkele garantie voor enige software die niet door Signify is opgenomen in of meegeleverd met enige Producten, zelfs indien Signify in haar Documentatie verwijst naar software van derden. De Garantieperiode voor maatwerk- of niet-standaardproducten bedraagt één (1) jaar. Signify verleent geen enkele garantie met betrekking tot enig Gebrek dat is ontstaan ten gevolge van ontwerpen, instructies of specificaties die door Klant aan Signify zijn geleverd.
 • Signify heeft onder deze Standaardgarantie geen verplichtingen indien blijkt dat een beweerd Gebrek is opgetreden als resultaat van het navolgende:
  • Force majeure. 'Force majeure' oftewel overmacht betekent elke omstandigheid die of voorval dat redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Signify valt, ongeacht of deze omstandigheid of dit voorval al dan niet te voorzien was ten tijde van de verkoopovereenkomst voor de Producten, ten gevolge waarvan Signify redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 'daden van God', natuurrampen met inbegrip van aardbeving, blikseminslag, orkaan, tyfoon, overstromingen of vulkanische activiteiten of extreme weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, oorlog, terrorisme, politieke situatie, burgerlijke onrust, oproer, sabotage, vandalisme, branchebrede tekorten, uitval van fabrieken of machines, storing of verlies van elektriciteitsvoorziening, cyberaanvallen en hacking of het niet leveren van prestaties door toeleveranciers van Signify of door enige derde partijen waarvan diensten afhankelijk zijn (met inbegrip van connectiviteits en communicatiediensten);
  • Gesteldheid van de elektrische voeding, waaronder stroompieken, over-/onderspanning en rimpelstromen op besturingssystemen die de gespecificeerde grenzen van de Producten overschrijden en die zijn vastgesteld door relevante leveringsnormen voor het Product;
  • Onjuiste bedrading, installatie, verandering van instellingen of onderhoud van Producten of enige andere elektrische component zoals drivers die niet zijn uitgevoerd door (of voor) Signify;
  • Verzuim om te voldoen aan de instructies of richtlijnen die Signify heeft voorgeschreven voor installatie, bediening (zoals specifieke toleranties op lichtstroom een systeemvermogen), toepassing, onderhoud of milieu, of aan enig ander document dat met de Producten wordt meegeleverd, of aan toepasselijke veiligheids-, bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen of -regels;
  • Verzuim om de Producten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen;
  • Blootstelling aan corrosieve omstandigheden, buitensporige slijtage, verwaarlozing, onachtzaamheid, ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, onoordeelkundig of abnormaal gebruik van de Producten;
  • Elke poging tot reparatie, verandering of wijziging die niet schriftelijk is goedgekeurd door Signify;
  • Gebruik van LED-producten waarbij geen rekening wordt gehouden met de toepassingsinstructies ten aanzien van mogelijke vervuiling (bijv. met vluchtige organische stoffen (VOC) en waterstofsulfide (H2S), zoals vermeld in de Design-in guide die bij het product wordt geleverd) of reiniging.
  • Elke software, zelfs als deze samen met de hardwareonderdelen verpakt of verkocht werd. Signify geeft geen garantie dat het gebruik van de Producten zonder onderbrekingen of fouten zal zijn.
 • Klant erkent dat de aankoopprijs van de Product(en) is gebaseerd op een juiste vaststelling van risico's en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de garantie en deze ook weerspiegelt.
 • Deze Standaardgarantie, gelezen samen met de garantiebepalingen in de Algemene Voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst met betrekking tot de garantie voor enige Defecte Producten en vervangt alle voorgaande verklaringen of mededelingen (mondeling en schriftelijk) aan Klant met betrekking tot de Producten. Voor zover toegestaan door de wet zijn de garanties die hierin zijn opgenomen de enige garanties die Signify verstrekt met betrekking tot de Producten, en deze worden verstrekt in plaats van alle andere garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, welke garanties Signify uitdrukkelijk afwijst. Klant kan zich niet beroepen op enige andere informatie, hetzij van Signify of uit andere bronnen of algemeen bekend zijnde (branche)feiten ten aanzien van de Producten of hun prestaties en/of levensduur. De enige en exclusieve remedie voor Klant met betrekking tot enig Defect is uitsluitend die welke vermeld is in deze Standaardgarantie.
 • Signify kan deze Standaardgarantie van tijd tot tijd wijzigen en eventuele wijzigingen zullen van kracht zijn voor alle bestellingen die worden geplaatst op of na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen.