PRIVACYVERKLARING

Jouw privacy is belangrijk voor WiZ.

We hebben deze Privacyverklaring (ook wel Verklaring genoemd) in begrijpelijke taal opgesteld, zodat je weet wie we zijn, welke persoonlijke gegevens we over jou verzamelen, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Met persoonsgegevens (in deze Verklaring noemen we ze soms gewoon 'gegevens' of 'jouw gegevens') bedoelen we informatie of een verzameling van gegevens aan de hand waarvan we direct of indirect jouw identiteit kunnen bepalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens als je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Het is raadzaam deze Verklaring volledig door te nemen.
Deel geen gegevens met ons als je het niet eens bent met deze privacyverklaring.

 

WIE IS WiZ?

WiZ is opgericht in 1915 en biedt softwareoplossingen voor verlichting. Het bedrijf heeft een internationaal team van zeer professionele engineers op het gebied van software, hardware, firmware en backend. WiZ is sinds 2019 een volledige dochteronderneming van Signify NV.

Aangezien WiZ een internationaal bedrijf is, kan deze Verklaring worden vervangen of aangevuld om te voldoen aan de lokale regelgeving of om je te voorzien van extra informatie over de verwerking van jouw gegevens voor specifieke producten, services, systemen of toepassingen van WiZ. Bij producten of services (inclusief internet- of appfunctionaliteiten) waarvoor een specifieke verwerking van jouw gegevens nodig is, wordt deze Verklaring aangevuld met een product- of servicespecifieke verklaring, die extra informatie kan bevatten over de verwerking van je gegevens voor de betreffende producten of services.

Om informatie te ontvangen over jouw persoonlijke gegevens, de doeleinden en de partijen waar je gegevens mee gedeeld worden of bij vragen, zorgen of klachten kun je contact opnemen met de eigenaar.

 

EIGENAAR EN GEGEVENSBEHEERDER

Wanneer we in deze Verklaring praten over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', bedoelen we de verwerkingsverantwoordelijke in de context van deze Verklaring, namelijk de gelieerde onderneming van Signify waarvan je een relatie bent, wordt, of bent geweest, of die om andere redenen bepaalt welke gegevens van jou worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, alsmede Signify Netherlands B.V. (Registration number 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands). Tot de gelieerde ondernemingen van Signify behoren ook de dochterondernemingen die onder bestuur van Signify N.V. staan, hetzij door direct of indirect eigendom. Je kunt een lijst van gelieerde ondernemingen van Signify aanvragen door contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Signify.

E-mailadres van de eigenaar: privacy@wizconnected.com

Deze Verklaring is alleen op jou van toepassing als wij de Gegevensbeheerder voor het verwerken van jouw gegevens zijn. In het geval dat wij optreden als Gegevensverwerker is de Privacyverklaring die door de Gegevensbeheerder wordt uitgegeven leidend voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens.

 

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

In deze Verklaring beschrijven we hoe we gegevens over jou verzamelen en hoe we deze gebruiken, bijvoorbeeld:

 • wanneer je een bezoek brengt aan of gebruikmaakt van een van onze consumentenwebsites (Pro en/of OEM), apps of socialemediakanalen;
 • wanneer je onze producten, services, systemen of apps koopt en gebruikt;
 • wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrieven;
 • wanneer je ons je (voorbeeld)producten levert;
 • wanneer je contact opneemt met klantenservice voor consumenten en klanten;
 • wanneer je deelneemt aan onze zakelijke evenementen;

of wanneer je om een andere reden contact met ons hebt in jouw rol als klant, zakelijke klant, partner, (sub)leverancier, contractant of andere zakelijke relatie.

 

TYPES VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Afhankelijk van wie je bent (bijv. klant, consument, leverancier, zakelijke partner) en op welke manier je contact met ons hebt (bijv. online, offline, via de app, telefonisch) kunnen we verschillende gegevens over jou verzamelen. We kunnen bijvoorbeeld je persoonlijke gegevens verzamelen wanneer je onze websites voor consumenten of zakelijke klanten, onze apps of social mediakanalen bezoekt, wanneer je onze producten, services, systemen of apps koopt, als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven, wanneer je een softwareupdate downloadt, wanneer je ons goederen of services levert, als je contact hebt met onze klantenservice, wanneer je deelneemt aan zakelijke evenementen of een prijsvraag, als je een enquête invult of om een andere reden contact met ons hebt. De gegevens die door middel van jouw interactie en gebruik van onze services en websites wordt verzameld, mag op zichzelf jouw specifieke identiteit niet onthullen, noch relateren aan een individu. Deze informatie kan in combinatie met andere gegevens wel terug te leiden zijn naar jou.

Afhankelijk van jouw keuzes op het gebied van privacy, jouw producten en je gebruik van onze diensten, verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:

WiZ-producten:

 • Unieke ID's en productconfiguraties
 • Productgebruik en diagnostische informatie

WiZ-apps:

 • Jouw integraties
 • Startpagina-ID
 • Taalvoorkeur
 • Tijdzone en landcode
 • Jouw instellingen voor Gasten (leden)
 • Jouw apparaatinformatie (bijv. de versie van het besturingssysteem)
 • Unieke ID's en productconfiguraties
 • Gebruik en diagnostische analyse (bijv. logboek en locatiegegevens)

WiZ-website:

 • Taalvoorkeur
 • Tijdzone en landcode
 • Gebruik en diagnostische analyse (bijv. logboek en locatiegegevens)

WiZ Pro-dashboard:

 • Inloggegevens van geautoriseerde gebruikers
 • Taalvoorkeur
 • Tijdzone en landcode
 • Gebruik en diagnostische analyse (bijv. logboek en locatiegegevens)

Als je contact met ons hebt via Network Services ('NS') kunnen wij je persoonlijke gegevens verwerken conform onze Privacyverklaring. Welke gegevens van en door een NS we verwerken is afhankelijk van de privacyinstellingen die je hebt opgegeven in de NS en de toestemmingen die je ons hebt gegeven in verband met de koppeling van je account aan onze producten of aan services die worden verricht aan je account met een NS. Jouw interacties met derde partijen via een NS of vergelijkbare functies zijn onderworpen aan het privacybeleid van de respectievelijke derde partij en jouw overeenkomst met de NS. Je verklaart dat je het recht hebt je NS-account te gebruiken voor de doeleinden die hierin worden omschreven, zonder hierbij enige voorwaarde te schenden waaraan de NS is onderworpen. Als je niet wilt dat onze websites en apps je activiteiten registreren, kun je je afmelden.

Jouw gegevens en onze communicatie
Berichten over klantonderzoek: we werken doorlopend aan het verbeteren van onze producten en services, zodat ze passen bij wat de klant nodig heeft. Het is daarom mogelijk dat we jouw gegevens gebruiken om je uit te nodigen deel te nemen aan een klant- of marktonderzoek. We sturen je dit soort berichten alleen als je hiervoor toestemming geeft, tenzij dat niet nodig is op basis van de toepasselijke wetgeving.

Berichten over administratie, diensten en transacties: je kunt altijd administratieve, dienst- en transactieberichten van ons krijgen, zoals technische en/of beveiligingsupdates van onze producten, orderbevestigingen, meldingen over je accountactiviteiten en andere belangrijke meldingen. Je kunt je niet uitschrijven voor deze typen communicatie.

Andere berichten: als dit is toegestaan en/of vereist is door de toepasselijke wetgeving, of als je toestemming hebt gegeven (zodat we de berichten kunnen afstemmen op jouw voorkeuren en gedrag voor de beste, persoonlijke ervaring), kunnen we alle informatie die is gekoppeld aan jouw gegevens en de gegevens over jouw interactie met ons analyseren en combineren. We kunnen deze informatie ook gebruiken om doelgroepsegmenten te creëren voor specifieke producten en/of services en om het succes van onze marketinginspanningen te meten.

De eigenaar geeft geen lijst van de types persoonlijke gegevens die worden verzameld.
De specifieke secties van dit privacybeleid bieden uitgebreide informatie over elk type Persoonlijke gegevens dat wordt verzameld, of er wordt specifiek uitleg gegeven voorafgaan aan de gegevensverzameling.
Persoonlijke gegevens kunnen door uzelf worden opgegeven, of in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze App.
Tenzij anders aangegeven, is het verplicht om alle gegevens op te geven die door deze toepassing worden opgevraagd. Als je deze gegevens niet opgeeft is het mogelijk dat de toepassing niet werkt. Als er specifiek wordt vermeld dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, hoef je deze niet op te geven en zijn er ook geen gevolgen voor het functioneren van de service. Als je geen gegevens met ons deelt, is het mogelijk dat we je niet verder kunnen helpen met je vraag.
Als je niet zeker weet welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kun je contact opnemen met de eigenaar.

Elk gebruik van cookies of andere trackingtools, door deze toepassing of door de eigenaren van een derde partij die door deze toepassing wordt gebruikt, heeft als doel om jou de dienst te verlenen die je nodig hebt. Andere doeleinden zijn beschreven in het huidige document en in het cookiebeleid, indien beschikbaar.

Je bent verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derde partijen die middels deze toepassing worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en je bevestigt dat je toestemming hebt van deze derde partij om gegevens op te geven aan de eigenaar.

 

MODUS EN PLAATS VAN VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Verwerkingsmethodes
De eigenaar zorgt voor de juiste veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of verwijdering van gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, op basis van organisatorische procedures en manieren die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar kan het voorkomen dat gegevens toegankelijk zijn voor bepaalde leidinggevenden, die betrokken zijn bij de uitvoering van deze toepassing (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeemadministratie), of externe partijen (zoals technische serviceproviders, domeinleveranciers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebedrijven) die door de eigenaar zijn aangewezen als gegevensverwerker. Ten alle tijde kan er bij de eigenaar een bijgewerkte lijst met deze partijen worden opgevraagd.

Juridische basis van verwerking
De eigenaar kan persoonlijke gegevens die betrekking hebben op jou verwerken in de volgende gevallen:

 • Je hebt toestemming gegeven voor een of meerdere specifieke doeleinden. Let op: onder bepaalde regelgeving is het de eigenaar toegestaan om zonder toestemming of andere juridische basis je persoonlijke gegevens te verwerken, tenzij je daar bezwaar tegen maakt ('uitschrijven');
 • Verwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en/of voor mogelijke voorafgaande contractuele verplichtingen daarvan;
 • Verwerking is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om juridische claims in te stellen of uit te oefenen, of zodat de eigenaar zich kan verweren tegen juridische claims;
 • Verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd voor het algemeen belang of aan de uitoefening van het officiële gezag dat aan de eigenaar is toegekend;
 • Verwerking is nodig ten behoeve van de rechtmatige belangen die door de eigenaar worden nagestreefd, zoals onder meer:
  • Erop toezien dat onze netwerken en gegevens veilig zijn;
  • Beheren en uitvoeren van bedrijfsactiviteiten binnen ons bedrijf; en
  • Voorkomen of onderzoeken van vermoedelijke of daadwerkelijke wetsovertredingen, contractbreuk, of niet-naleving van het beleid van WiZ.

In elk geval zal de eigenaar behulpzaam zijn bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke grondslag die van toepassing is op de verwerking en in het bijzonder of het beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele eis is, of een eis die noodzakelijk is voor het afsluiten van een overeenkomst.

Plaats
De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zijn gevestigd.

Door de internationale aard van ons bedrijf en afhankelijk van jouw locatie kan het voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar een ander land dan waar je je bevindt, als dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze verklaring zijn beschreven. Als je je in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevindt, kunnen we jouw gegevens doorsturen naar landen die buiten de EER liggen. Van een aantal van deze landen wordt door de Europese Commissie erkend dat ze voldoende bescherming bieden. Voor de overdracht van gegevens vanuit de EER naar andere landen waarvoor geen erkenning vanuit de Europese Commissie geldt, hebben we passende maatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Dit zijn bijvoorbeeld organisatorische en juridische maatregelen (bindende bedrijfsvoorschriften en goedgekeurde standaard contractbepalingen van de Europese Commissie). Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van deze doorgestuurde gegevens kun je in deze verklaring de sectie raadplegen met informatie over gegevensverwerking of contact opnemen met de eigenaar via de gegevens die onder de sectie Contact zijn opgenomen.

Bewaartermijn
Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor zo lang als nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.
Dat betekent:

 • Persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de uitvoering van een contract tussen jou en de eigenaar worden bewaard tot aan de einddatum van dat contract.
 • Persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor de juridische belangen van de eigenaar worden net zo lang bewaard als nodig is voor deze doeleinden. Je kunt specifieke informatie over de juridische belangen van de eigenaar terugvinden in de relevante secties van deze verklaring of door contact op te nemen met de eigenaar.

De eigenaar mag persoonlijke gegevens langer bewaren als je daar toestemming voor hebt gegeven, zolang je deze toestemming niet weer hebt ingetrokken. Daarnaast kan het voorkomen dat de eigenaar persoonlijke gegevens een langere periode moet bewaren als dit nodig is voor juridische verplichtingen of op last van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het vervallen van de bewaartermijn.

 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

We willen je eraan herinneren dat het jouw verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat de gegevens die je aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn. Als je gegevens van andere mensen met ons deelt, (wanneer je een vriend toegang geeft om de lichten in je huis te bedienen) is het bovendien jouw verantwoordelijkheid om bij het verstrekken van die gegevens te voldoen aan de plaatselijke wettelijke vereisten. Zo moet je bijvoorbeeld andere mensen waarvan je gegevens aan ons verstrekt op de hoogte stellen van de inhoud van deze Verklaring en hun toestemming verkrijgen.

 

JOUR RECHTEN EN HOE JE DEZE UITOEFENT

We bevelen het aan om het heft in eigen handen te nemen als het op je persoonlijke gegevens aankomt. Je kunt bepaalde rechten uitoefenen op de gegevens die door de eigenaar worden verwerkt. In het bijzonder heb je het recht om:

 • je toestemming op elk moment in te trekken. Je hebt het recht je toestemming in te trekken als je eerder toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonlijke gegevens.
 • bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens als deze verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan jouw toestemming. Meer informatie kun je terugvinden in de betreffende sectie hieronder.
 • toegang te verkrijgen tot je gegevens. Je hebt het recht om te weten of je persoonlijke gegevens door de eigenaar worden verwerkt, openheid te vragen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van je persoonlijke gegevens die worden verwerkt.
 • je gegevens te controleren en te laten corrigeren. Je hebt het recht de nauwkeurigheid van je persoonlijke gegevens te controleren en te vragen je gegevens bij te werken of te corrigeren.
 • beperkingen op te leggen aan de verwerking van je gegevens. In bepaalde omstandigheden heb je het recht beperkingen te stellen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. In dat geval verwerkt de eigenaar je persoonlijke gegevens niet voor enig ander doeleinde dan voor het opslaan ervan.
 • te vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen. In bepaalde omstandigheden heb je het recht om van de eigenaar te verlangen dat je gegevens worden gewist.
 • een kopie van je gegevens te ontvangen en over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je hebt het recht een kopie van je persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar, machinaal leesbare indeling te ontvangen en, indien technisch haalbaar, ongehinderd door te laten geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing als je persoonlijke gegevens worden verwerkt op geautomatiseerde wijze en de verwerking plaatsvindt op grond van jouw toestemming, in het kader van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of verplichtingen voorafgaand aan het sluiten van die overeenkomst.
 • een klacht in te dienen. Je hebt het recht een vordering in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

We doen ons best om je verzoek tijdig en kosteloos te behandelen, behalve wanneer onevenredige inspanningen vereist zijn. In bepaalde gevallen kunnen we je vragen je identiteit te bevestigen voordat we je verzoek kunnen behandelen. Als je niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, dan kan je een klacht voorleggen aan de desbetreffende toezichthouder in je rechtsgebied.

Informatie over het recht op bewaar tegen verwerking
Als er persoonlijke gegevens worden verzameld voor een algemeen belang, of als uitoefening van een officieel gezag dat aan de eigenaar is toegekend of voor juridische belangen die voor de eigenaar behartigd moeten worden, kun je bezwaar indienen voor deze verwerking. Je moet dan een reden opgeven die gerelateerd is aan je eigen specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Weet dat als je persoonlijke gegevens verwerkt worden voor direct marketingdoeleinden je ten alle tijde bezwaar kunt maken tegen deze verwerking, zonder opgaaf van reden. Om te weten of de eigenaar persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden kunnen gebruikers de relevante secties van deze verklaring raadplegen.

Als je vragen hebt of een redelijk verzoek hebt met betrekking tot de bescherming van jouw gegevens door ons of met betrekking tot deze Verklaring in het algemeen, kun je contact opnemen met de privacyfunctionaris van Signify:

 • per post: Signify - t.a.v. Privacyfunctionaris – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands; of
 • Online: Signify Privacy Center, gedeelte 'Privacyverzoek'.

Denk eraan dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Vermeld daarom geen gevoelige informatie in je e-mail aan ons.

We doen ons best om je verzoek tijdig en kosteloos te behandelen, behalve wanneer onevenredige inspanningen vereist zijn. In bepaalde gevallen kunnen we je vragen je identiteit te bevestigen voordat we je verzoek kunnen behandelen. Als je niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, dan kan je een klacht voorleggen aan de desbetreffende toezichthouder in je rechtsgebied.

 

COOKIEBELEID

Als je onze websites bezoekt en/of gebruik maakt van onze app kunnen we je IP-adres, browsertype, besturingssysteem, website van herkomst, je algemene geografische locatie op basis van je IP-adres, zoekgedrag, appgedrag en je interactie met de content op onze websites en in onze apps registreren. We gebruiken verschillende methodes om deze informatie te verzamelen, inclusief onze eigen cookies en cookies van derden. Deze toepassing gebruikt cookies. Voor meer informatie en een uitgebreide cookieverklaring, raadpleeg je ons Cookiebeleid.

Verzamelen we gegevens van kinderen?
We verzamelen informatie van kinderen jonger dan 16 jaar niet met opzet.

 • Speciale opmerking voor kinderen jonger dan 16 jaar: als je nog geen 16 jaar bent, adviseren we je om te overleggen met je ouder of voogd en hun toestemming te krijgen voordat je gegevens met ons deelt;
 • Speciale opmerking voor ouders van kinderen jonger dan 16 jaar: we raden aan het gebruik van onze producten, systemen, services, apps (inclusief websites en andere digitale kanalen) in de gaten te houden om erop toe te zien dat kinderen geen persoonsgegevens met ons delen zonder jouw toestemming te hebben gevraagd.

 

EXTRA INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

Juridische actie
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor juridische doeleinden in de rechtbank of in de voorbereidende fases van een gerechtelijk proces dat is voortgekomen uit een onjuist gebruik van deze toepassing of de daaraan gerelateerde services.
De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de eigenaar op last van openbare autoriteiten gevraagd kan worden persoonlijke gegevens te onthullen.

Extra informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker
Naast de extra informatie in dit privacybeleid kan deze toepassing de gebruiker op verzoek voorzien van extra en contextuele informatie over specifieke services of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze toepassing en services van derde partijen bestanden verzamelen waarin de interactie met deze toepassing (systeemlogboeken) of andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adressen) zijn opgenomen.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen
Meer gegevens over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan ten alle tijde bij de eigenaar worden opgevraagd. Raadpleeg de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe 'Niet volgen'-verzoeken worden behandeld
Deze toepassing ondersteunt geen 'Niet volgen'-verzoeken.
Lees het privacybeleid van de betreffende derde partijen om te bepalen of ze gehoor geven aan 'Niet volgen'-verzoeken.

Veranderingen in dit privacybeleid
De eigenaar behoudt zich het recht voor om ten alle tijde veranderingen aan te brengen in dit privacybeleid, door gebruikers daarvan op deze pagina en eventueel binnen deze toepassing in kennis te stellen en/of in zover dit technisch en juridisch gezien mogelijk is daarover een bericht te versturen naar gebruikers via de contactgegevens die bij de eigenaar bekend zijn. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, de datum van de laatste wijziging staat onderaan vermeld.

Als de veranderingen effect hebben op de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, dan zal de eigenaar indien vereist nieuwe toestemming vragen.

 

DEFINITIES EN JURIDISCHE VERWIJZINGEN

Persoonlijke gegevens (of gegevens)
Elke informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie zoals een persoonlijk identificatienummer de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijk persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch via deze toepassing wordt verzameld (of diensten van derden die in deze toepassing worden gebruikt), zoals onder meer: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen op de server, de grootte van het bestand dat als reactie wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de gebruiker, diverse tijdsgegevens per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de toepassing wordt doorgebracht) en de details van het pad dat binnen de toepassing wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters van het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker
De natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of andere entiteit belast met de verwerking van persoonlijke gegevens namens de beheerder, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder
De natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, instantie of andere entiteit die alleen of in samenwerking met anderen de doelen en methoden bepaalt voor de verwerking van persoonlijke gegevens, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen voor de werking en het gebruik van deze toepassing. Tenzij anders vermeld is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze toepassing.

Toepassing
De methode waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst
De dienst die wordt verstrekt door deze toepassing zoals beschreven in de gerelateerde voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/toepassing.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven hebben alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).
Dit privacybeleid is volledig gerelateerd aan deze toepassing, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2021