INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

WiZ dba o ochronę Państwa prywatności.

Opracowaliśmy tę Informację o ochronie prywatności („Informacja”) w prosty i zrozumiały sposób, by pomóc Państwu zrozumieć, kim jesteśmy i jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Należy pamiętać, że dane osobowe (w tej Informacji określane także jako „Dane Osobowe” lub „Państwa dane”) to wszelkie informacje lub zestawy informacji, za pomocą których możemy Państwa bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności w powiązaniu z identyfikatorem, takim jak m.in. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z postanowieniami tej Informacji.
Jeśli nie wyrażają Państwo na nie zgody, prosimy nie udostępniać nam swoich danych.

 

O WiZ

Spółka WiZ powstała w 2015 roku i dostarcza rozwiązania oprogramowania do oświetlenia. Zatrudnia międzynarodowy zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się oprogramowaniem, sprzętem, firmware'em oraz procesami zaplecza. Od 2019 roku WiZ jest spółką zależną należącą w całości do Signify NV.

WiZ jest spółką międzynarodową, niniejsza Informacja może zatem zostać zastąpiona lub uzupełniona w celu spełnienia lokalnych wymogów oraz w celu zapewnienia dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych w kontekście konkretnych produktów, usług, systemów lub aplikacji WiZ. W przypadku produktów lub usług (w tym funkcji opartych na aplikacjach lub sieci WWW), które mogą wymagać szczególnego przetwarzania Państwa danych, niniejsza Informacja może zostać uzupełniona o dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w kontekście tych produktów lub usług.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o Państwa Danych Osobowych, celach, w jakich są one udostępniane, oraz podmiotach, którym te dane są udostępniane, lub jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości lub skargi, powinni Państwo skontaktować się z Właścicielem.

 

ADMINISTRATOR DANYCH i WŁAŚCICIEL

Określenia „my”, „nas” itd. stosowane w niniejszych Zasadach odnoszą się do administratora danych sprawującego nadzór nad Państwa danymi na mocy niniejszych Zasad, a mianowicie do podmiotu stowarzyszonego Signify, z którym Państwo utrzymują lub utrzymywali kontakty biznesowe lub który skądinąd decyduje, które z Państwa danych są gromadzone i jak są wykorzystywane, jak też do Signify Netherlands B.V. (nr rejestracyjny 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandia). Należy pamiętać, że do podmiotów stowarzyszonych Signify zaliczają się spółki zależne, nad którymi Signify N.V. sprawuje bezpośrednią lub pośrednia kontrolę właścicielską. Spis podmiotów stowarzyszonych Signify można uzyskać, kontaktując się z Biurem ds. prywatności Signify.

Kontaktowy adres e-mail Właściciela: privacy@wizconnected.com

Niniejsza Informacja ma do Państwa zastosowanie tylko w przypadku, w którym jesteśmy uznawani za Administratora Danych na potrzeby przetwarzania Państwa danych. Jeśli występujemy jako Podmiot Przetwarzający Dane, kwestie dotyczące Państwa danych osobowych będą regulowane zgodnie z postanowieniami udostępnionej przez Administratora Danych Informacji o ochronie prywatności.

 

ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

W niniejszej Informacji wyjaśniono, jak zbieramy Państwa dane i ich używamy, gdy Państwo:

 • uzyskują dostęp do naszych witryn, aplikacji lub kanałów społecznościowych dla konsumentów lub klientów (Pro lub OEM) lub z nich korzystają;
 • kupują nasze produkty, usługi, systemy lub aplikacje oraz ich używają;
 • subskrybują nasz newsletter;
 • dostarczają nam swoje towary (próbki);
 • kontaktują się z naszymi działami obsługi klienta;
 • biorą udział w naszych wydarzeniach biznesowych

lub w inny sposób wchodzą z nami w interakcję jako konsumenci, klienci biznesowi, partnerzy, (pod)dostawcy, kontrahenci lub inne osoby pozostające z nami w relacji biznesowej.

 

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

W zależności od tego, kim Państwo są (np. klienci, konsumenci, dostawcy, partnerzy biznesowi itp.), oraz typu interakcji, w jaką z nami Państwo wchodzą (np. online, offline, w Aplikacji, przez telefon itp.), możemy przetwarzać różne Państwa dane. Możemy zbierać Państwa Dane Osobowe, m.in. gdy uzyskują Państwo dostęp do naszych witryn, aplikacji lub mediów społecznościowych dla konsumentów lub klientów; kupują nasze produkty, usługi, systemy lub aplikacje i ich używają; subskrybują nasz newsletter; pobierają aktualizacje oprogramowania, dostarczają nam towarów lub usług, kontaktują się z naszymi działami obsługi klienta, uczestniczą w naszych wydarzeniach biznesowych lub konkursach, promocjach, ankietach lub w inny sposób wchodzą z nami w interakcje. Dane zebrane podczas Państwa interakcji z naszymi usługami i witrynami oraz podczas używania tych usług i witryn przez Państwa same w sobie mogą nie ujawniać konkretnej tożsamości ani nie łączyć się bezpośrednio z konkretną osobą, ale w połączeniu z innym danymi mogą doprowadzić do Państwa.

W zależności od Państwa ustawień dotyczących prywatności, Państwa produktów oraz sposobu, w jaki używają Państwo naszych usług, możemy przetwarzać następujące dane:

Produkty WiZ:

 • Unikatowe identyfikatory i parametry konfiguracji produktów
 • Statystyki używania produktów i informacje diagnostyczne

Aplikacje WiZ:

 • Państwa integracje
 • Domowe ID
 • Preferencje językowe
 • Strefa czasowa i kod kraju
 • Państwa ustawienia dotyczące Gości (członków)
 • Informacje o Państwa urządzeniu (np. wersja systemu operacyjnego)
 • Unikatowe identyfikatory i parametry konfiguracji produktów
 • Analizy dotyczące używania i diagnostyki (np. informacje dotyczące logowania i dane lokalizacji)

Witryna WiZ:

 • Preferencje językowe
 • Strefa czasowa i kod kraju
 • Analizy dotyczące używania i diagnostyki (np. informacje dotyczące logowania i dane lokalizacji)

Panel sterowania WiZ Pro:

 • Dane logowania autoryzowanych użytkowników
 • Preferencje językowe
 • Strefa czasowa i kod kraju
 • Analizy dotyczące używania i diagnostyki (np. informacje dotyczące logowania i dane lokalizacji)

Jeśli wchodzą Państwo w interakcję z nami za pośrednictwem usług sieciowych („Usługi Sieciowe”), możemy przetwarzać Państwa informacje osobiste zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. To, jakie dane zbierzemy z Usług Sieciowych lub za ich pośrednictwem, może zależeć od ustawień prywatności w Usługach Sieciowych oraz zgód, których Państwo nam udzielili w związku z połączeniem Państwa konta umożliwiającego dostęp do naszych produktów lub usług z Państwa kontem w Usługach Sieciowych. Państwa interakcje z podmiotami zewnętrznymi podejmowane za pośrednictwem Usług Sieciowych lub podobnych funkcji podlegają postanowieniom odpowiednich polityk ochrony prywatności przyjętych przez te podmioty zewnętrzne oraz zawartej przez Państwa umowy dotyczącej Usług Sieciowych. Niniejszym oświadczają Państwo, że są Państwo uprawnieni do używania swojego konta w Usługach Sieciowych do celów opisanych w tym dokumencie i nie naruszają Państwo w tym kontekście żadnych postanowień regulujących używanie Usług Sieciowych. W razie potrzeby mogą Państwo wycofać swoją zgodę na rejestrowanie Państwa działań przez nasze witryny i aplikacje.

Państwa dane i komunikacja z nami
Komunikaty dotyczące ankiet dla klientów. Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych produktów i usług, by coraz lepiej odpowiadały potrzebom klientów. Możemy zatem używać Państwa danych, by zapraszać Państwa do udziału w kampaniach klienckich lub badaniach rynku. Wysyłamy Państwu takie komunikaty jedynie za Państwa wcześniejszą zgodą, chyba że nie jest ona wymagana przepisami prawa właściwego.

Komunikaty administracyjne, usługowe i transakcyjne. Zawsze będą Państwo otrzymywać od nas komunikaty dotyczące kwestii administracyjnych i transakcyjnych oraz obsługi, w tym m.in. komunikaty dotyczące aktualizacji technicznych lub aktualizacji zabezpieczeń do naszych produktów, potwierdzenia przyjęcia zamówień, powiadomienia dotyczące działań na Państwa koncie lub inne ważne powiadomienia. Nie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju komunikatów.

Inne komunikaty. Gdy jest to dozwolone lub wymagane przepisami prawa właściwego lub gdy uzyskamy Państwa zgodę, możemy analizować i łączyć wszystkie informacje związane z Państwa danymi oraz dane o interakcjach z nami w celu lepszego dopasowania komunikatów do Państwa potrzeb i zachowań oraz zaoferowania najlepszej spersonalizowanej obsługi. Możemy również użyć tych informacji w celu posegmentowania odbiorców, aby pokazać, które produkty lub usługi interesują użytkowników, oraz do śledzenia skuteczności naszych działań marketingowych.

Właściciel nie udostępnia listy rodzajów zebranych Danych Osobowych.
Szczegóły dotyczące każdego rodzaju zbieranych Danych Osobowych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki ochrony prywatności lub są wyjaśniane w wiadomościach wyświetlanych przed zebraniem Danych.
Dane Osobowe mogą być swobodnie udostępniane przez Państwa lub, w przypadku Statystyk Używania, zbierane automatycznie podczas używania przez Państwa Aplikacji.
Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane wymagane przez Aplikację są obowiązkowe, a nieudostępnienie ich może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług. Gdy w Aplikacji wyraźnie zaznaczone jest, że niektóre dane nie są obowiązkowe, mogą Państwo nie udostępniać ich bez żadnych konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi. Jeśli postanowią Państwo ich nie udostępniać, możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa ewentualne wnioski.
Jeśli nie są Państwo pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, prosimy o kontakt z Właścicielem.

Każde użycie Plików Cookie (lub innych narzędzi śledzących) przez Aplikację lub przez właścicieli usług zewnętrznych używanych w Aplikacji służy świadczeniu Usługi wymaganej przez Państwa, w uzupełnieniu do innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w ewentualnej Polityce dotyczącej plików cookie.

Są Państwo odpowiedzialni za Dane Osobowe osób trzecich pozyskane, opublikowane lub udostępnione w Aplikacji i potwierdzają Państwo, że posiadają Państwo zgodę danej osoby trzeciej na udostępnienie jej danych Właścicielowi.

 

TRYB I MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Metody przetwarzania
Właściciel stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmodyfikowaniu lub zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów lub odpowiednich narzędzi IT i z zachowaniem procedur i trybów organizacyjnych ściśle związanych z określonymi celami. W niektórych przypadkach oprócz Właściciela dostęp do danych mogą posiadać określone typy osób na stanowiskach kierowniczych, osoby zaangażowane w działanie Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, dział prawny, administracja systemowa) lub podmioty zewnętrzne (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy, dostawcy hostingowi, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni w razie potrzeby przez Właściciela jako Podmioty Przetwarzające Dane. Aktualną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od Właściciela.

Postawy prawne przetwarzania
Właściciel może przetwarzać związane z Państwem Dane Osobowe, jeśli jest spełniony jeden z poniższych warunków:

 • Udzielili Państwo zgody na co najmniej jeden określony cel przetwarzania. Uwaga: w niektórych systemach prawnych Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe bez zgody i żadnych podstaw prawnych do momentu, w którym wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych („wycofanie zgody”);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wykonania zawartej z Państwem umowy lub wykonania związanych z taką umową zobowiązań przedumownych;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów przestrzegania zobowiązań prawnych oraz zgłaszania i egzekwowania roszczeń prawnych i zapewnienia obrony przed roszczeniami prawnymi, których podmiotem jest Właściciel;
 • Przetwarzanie jest powiązanie z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub z wykonywaniem zadań władzy publicznej powierzonych Właścicielowi;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów Właściciela, w tym m.in. do:
  • zapewniania bezpieczeństwa naszych sieci i informacji;
  • administrowania naszą firmą i ogólnego prowadzenia działalności biznesowej w jej ramach;
  • zapobiegania faktycznym lub podejrzewanym przypadkom złamania przepisów prawa, naruszenia postanowień umów lub nieprzestrzegania postanowień polityk obowiązujących w WiZ, a także do badania wspomnianych przypadków.

W każdym przypadku Właściciel wyjaśni określone podstawy prawne mające zastosowanie przy przetwarzaniu danych, w szczególności to, czy udostepnienie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy też wymogiem wstępnym niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce przetwarzania
Dane są przetwarzane w biurach Właściciela oraz innych miejscach, w których są zlokalizowane podmioty zaangażowane w przetwarzanie.

W związku z globalnym charakterem naszej działalności i w zależności od Państwa lokalizacji, przekazywanie danych może obejmować przekazanie Państwa Danych Osobowych do innego kraju, jeśli jest to konieczne do wypełnienia celów opisanych w niniejszej Informacji. Jeśli mieszkają Państwo w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możemy przekazywać Państwa dane do krajów leżących poza tym obszarem. Niektóre z tych krajów zapewniają zdaniem Komisji Europejskiej właściwy poziom ochrony. W odniesieniu do przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do innych krajów, których Komisja Europejska nie zaliczyła do grupy krajów zapewniających właściwy poziom ochrony, wdrożyliśmy odpowiednie środki, aby zapewnić ochronę Państwa danych, w tym środki organizacyjne i prawne (np. wiążące reguły korporacyjne oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne). Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tych przekazanych danych, mogą Państwo sprawdzić sekcję niniejszej Informacji zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych lub zadać stosowne pytanie Właścicielowi, używając do tego celu danych podanych w sekcji z informacjami kontaktowym.

Okres zatrzymania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to wymagane dla celu, w jakim zostały zebrane.
Dlatego:

 • Dane Osobowe zebrane do celów związanych z wykonaniem umowy zawartej między Właścicielem a Państwem będą przechowywane aż do pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane Osobowe zebrane dla celów prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne do wypełnienia tych celów. Szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów Właściciela mogą Państwo znaleźć w odpowiednich sekcjach niniejszej Informacji lub uzyskać od Właściciela.

Właściciel może zatrzymywać Dane Osobowe dłużej, gdy wyrażą Państwo zgodę na takie przetwarzanie, do momentu, gdy zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do zatrzymania Danych Osobowych przez dłuższy czas, ilekroć będzie to wymagane w celu wykonania zobowiązań prawnych lub na żądanie właściwych władz.

Po wygaśnięciu okresu zatrzymania Danych Osobowych zostaną one usunięte i nie będzie można wyegzekwować prawa dostępu do takich danych, ich usunięcia, sprostowania lub przeniesienia.

 

PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przypominamy, że mają Państwo obowiązek zapewnić, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, aby przekazywane nam dane były dokładne, kompletne i aktualne. W przypadku udostępnienia nam danych innych osób (np. jeśli udzielą Państwo dostępu do kontroli oświetlenia w swoim domu Państwa znajomemu), mają Państwo obowiązek dopilnowania, aby dane te zostały zebrane zgodnie z przepisami prawa krajowego. Na przykład powinni Państwo poinformować osoby, których dane nam Państwo udostępniają, o treści niniejszej Informacji i uzyskać ich zgodę na takie udostępnianie.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA I ICH EGZEKWOWANIE

Zachęcamy Państwa do przejęcia kontroli nad Państwa Danymi Osobowymi. Mogą Państwo wyegzekwować określone prawa w związku z Państwa Danymi przetwarzanymi przez Właściciela. W szczególności mają Państwo prawo do:

 • Cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie. Jeśli udzielili Państwo wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo tę zgodę w dowolnym momencie cofnąć.
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa Danych. Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych, jeśli to przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawę prawną inną niż Państwa zgoda. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w oddzielnej sekcji poniżej.
 • Dostępu do Państwa Danych. Mają Państwo prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Państwa Dane Osobowe, poznać pewne aspekty tego przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich Danych Osobowych poddanych przetwarzaniu.
 • Weryfikacji danych oraz zwrócenia się o ich sprostowanie. Mają Państwo prawo sprawdzić, czy Państwa Dane Osobowe są dokładne, oraz poprosić o ich zaktualizowanie lub poprawienie.
 • Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych. W określonych okolicznościach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzać Państwa Danych Osobowych w celach innych niż ich przechowywanie.
 • Zażądania wykasowania lub usunięcia w inny sposób Państwa Danych Osobowych. W określonych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych z zasobów Właściciela.
 • Otrzymania Państwa Danych oraz przekazania ich innemu administratorowi. Mają Państwo prawo do otrzymania swoich Danych Osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie możliwym do odczytania przez komputer, a także — jeśli jest to technicznie możliwe — do ich przesłania innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie przy założeniu, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie jest oparte na Państwa zgodzie, zawartej z Państwem umowie lub zobowiązaniach przedumownych związanych z taką umową.
 • Złożenia skargi. Mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć Państwa wniosek w terminie i nieodpłatnie, o ile nie będzie to wymagać niewspółmiernego wysiłku. W niektórych przypadkach, zanim zaczniemy rozpatrywać Państwa wniosek, możemy Państwa poprosić o potwierdzenie Państwa tożsamości. Jeśli otrzymana odpowiedź Państwa nie zadowoli, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu w swojej jurysdykcji.

Szczegółowe informacje o prawie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych
W przypadku gdy Dane Osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w związku z wykonywaniem zadań władzy publicznej powierzonych Właścicielowi lub dla celów prawnie uzasadnionych interesów Właściciela, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, w odpowiedni sposób uzasadniając swój sprzeciw.

Jeśli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w bezpośrednich celach marketingowych, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie i bez uzasadniania sprzeciwu. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w bezpośrednich celach marketingowych, Użytkownicy mogą odnieść się do odpowiedniej sekcji niniejszej Informacji.

W razie jakichkolwiek pytań bądź w przypadku uzasadnionych zapytań związanych z ochroną Państwa danych przez naszą firmę lub w sprawach ogólnych związanych z niniejszą Informacją mogą się Państwo skontaktować z Biurem ds. prywatności Signify:

 • Adres pocztowy: Signify – Do wiadomości: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, Holandia; lub
 • Online: Centrum prywatności Signify, sekcja „Wniosek ws. ochrony prywatności”.

Należy pamiętać, że komunikacja pocztą elektroniczną nie zawsze jest bezpieczna. Z tego względu w kierowanych do nas wiadomościach e-mail nie należy umieszczać informacji wrażliwych.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę w terminie i bezpłatnie, o ile nie będzie to wymagać niewspółmiernego wysiłku. W niektórych przypadkach, zanim zaczniemy rozpatrywać Państwa wniosek, możemy Państwa poprosić o potwierdzenie swojej tożsamości. Jeśli otrzymana odpowiedź Państwa nie zadowoli, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu w swojej jurysdykcji.

 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Gdy używają Państwo Aplikacji lub naszych witryn, możemy zarejestrować informacje o Państwa adresie IP, rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, stronie odsyłającej, ogólnym położeniu geograficznym wynikającym z Państwa adresu IP, zachowaniu w sieci, zachowaniu w aplikacji oraz o tym, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcję z treściami dostępnymi w naszych witrynach lub aplikacjach. Do zbierania tych informacji używamy różnych metod, w tym naszych plików cookie i plików cookie podmiotów zewnętrznych. Aplikacja używa Plików Cookie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat oraz zapoznać się z informacją o plikach cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Zbieranie danych od dzieci
Nie zbieramy celowo informacji od dzieci poniżej 16 roku życia.

 • Uwaga specjalna skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat: osobom do lat 16 radzimy, aby zanim przekażą nam swoje dane, porozmawiały ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym i uzyskały od niego zgodę na takie przekazanie danych.
 • Uwaga specjalna skierowana do rodziców dzieci w wieku poniżej 16 lat: radzimy Państwu sprawdzać i monitorować, jak Państwa dzieci używają naszych produktów, systemów, usług i aplikacji (w tym witryn i innych kanałów cyfrowych), aby mieli Państwo pewność, że dziecko nie udostępnia nam swoich danych osobowych bez Państwa pozwolenia.

 

DODATKOWE INFORMACJE O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH

Działania prawne
Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w sądzie do celów prawnych lub w etapach prowadzących do potencjalnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego użycia Aplikacji lub powiązanych z nią Usług.
Użytkownik deklaruje, że jest świadomy, że Właściciel może być zobligowany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów administracji publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika
W uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszej polityce ochrony prywatności Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi na jego życzenie dodatkowych informacji kontekstowych o konkretnych Usługach lub dotyczących zbierania i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i konserwacja
Do celów operacyjnych i konserwacyjnych Aplikacja oraz usługi podmiotów zewnętrznych mogą zbierać pliki rejestrujące interakcje z Aplikacją (logi systemowe) oraz używać w tym celu innych Danych Osobowych (np. adresu IP).

Informacje niezawarte w tej polityce
W dowolnym momencie mogą Państwo poprosić Właściciela o więcej szczegółowych informacji na temat zbierania i przetwarzania Danych Osobowych. W tym celu wystarczy skorzystać z informacji kontaktowych podanych na początku tego dokumentu.

Obsługa żądań dotyczących zakazu śledzenia (Do Not Track)
Aplikacja nie obsługuje żądań dotyczących zakazu śledzenia (Do Not Track).
W celu ustalenia, czy któraś z usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne obsługuje żądania dotyczące zakazu śledzenia (Do Not Track), należy zapoznać się z postanowieniami polityki ochrony prywatności mającej zastosowanie do danej usługi.

Zmiany w tej polityce ochrony prywatności
Właściciel może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w tej polityce ochrony prywatności, zamieszczając na tej stronie oraz w miarę możliwości w Aplikacji stosowną informację przeznaczoną dla Użytkowników lub, jeśli to możliwe technicznie i prawnie, wysyłając Użytkownikom stosowną wiadomość za pośrednictwem dowolnej dostępnej Właścicielowi metody kontaktu. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony, w tym widocznej na dole strony daty ostatniej modyfikacji.

Jeśli zmiany te wpływają na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, w wymaganych przypadkach Właściciel uzyska od Użytkownika nową zgodę.

 

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane Osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w powiązaniu z innymi informacjami, w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym, pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.

Statystyki Używania
Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem Aplikacji (lub używanych w Aplikacji usług udostępnianych przez podmioty zewnętrzne), w tym m.in.: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób wysłania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (sukces, błąd itd.), kraj pochodzenia, ustawienia przeglądarki i system operacyjny Użytkownika, różne szczegóły czasowe wizyt (np. czas spędzony na poszczególnych stronach w ramach Aplikacji) oraz szczegóły nawigacji po Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia lub środowiska IT Użytkownika.

Osoba, której Dane Dotyczą
Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Podmiot Przetwarzający Dane
Osoby fizyczne lub prawne, organy administracji publicznej, agencje lub inne organy, które przetwarzają Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Administrator Danych
Osoby fizyczne lub prawne, organy administracji publicznej, agencje lub inne organy, które same lub razem z innymi określają cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i używania Aplikacji. O ile nie określono inaczej, Administrator Danych jest Właścicielem Aplikacji.

Aplikacja
Środek, za pomocą którego zbiera się i przetwarza Dane Osobowe Użytkownika.

Usługa
Usługa świadczona w ramach Aplikacji zgodnie z opisem przedstawionym w ewentualnych powiązanych warunkach oraz w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska (UE)
O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich państw członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

Informacje prawne
Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności zostało opracowane na podstawie postanowień wielu aktów prawnych, w tym art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
O ile ten dokument nie stanowi inaczej, niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy wyłącznie Aplikacji.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2021 r.