ANVÄNDARVILLKOR FÖR WiZ

1.     Dokumentets omfattning och vår relation.
a.     Vi vet att det är frestande att inte titta på dessa användarvillkor för WiZ (“Villkor”), men det är viktigt att du förstår Villkoren för att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss men också vad vi behöver från dig.
b.     Ditt förhållande till oss: Dessa Villkor beskriver förhållandet mellan dig och oss. När vi hänvisar till “vi”, “oss” eller “våra” menar vi Signify Netherlands B.V., företaget bakom WiZ-produkterna.   
c.      Tjänster som ingår: Tjänsterna avser WiZ-produkterna (“Produkterna”) och gäller din åtkomst till och användning av programvara som är inbäddad i Produkterna, din åtkomst till och användning av vår app som kan laddas ner till din smartphone eller surfplatta samt tjänster och funktioner som är tillgängliga för Produkterna via vår webbplats och vår app. Vi benämner alla dessa gemensamt “Tjänsterna”.
d.     Åldersgräns: Om du inte är myndig bör din förälders eller vårdnadshavare gå igenom Villkoren tillsammans med dig. Om du är förälder eller vårdnadshavare och ditt barn använder Produkterna och Tjänsterna gäller Villkoren dig och du ansvarar för ditt barns handlingar.
e.     Vad regleras inte häri: Ditt köp av en Produkt omfattas av gällande köpvillkor när du köpte Produkten och inbegriper eventuella lagstadgade garantirättigheter som du har som konsument i det land där du är bosatt. Vissa funktioner i Tjänsterna kan vara underställda ytterligare villkor som vi då tillhandahåller med funktionerna.

2.     Använda Tjänsterna.
a.     Tillåtelse att använda Tjänsterna: Vi ger dig rätt att använda Tjänsterna för att styra och övervaka Produkter som du äger eller är behörig att styra och övervaka.
b.     Du kan ge andra personer behörighet: Du kan ge andra personer åtkomst till och rätt att använda, övervaka och styra Produkterna och Tjänsterna. Vi hänvisar till sådana personer som ”Behöriga användare”. Du bör endast ge personer som du litar på åtkomst till ditt användarkonto, Produkter och Tjänster.
c.      Registrera ett användarkonto: För att använda Tjänsterna kan du behöva ha ett användarkonto. Du ansvarar för riktigheten hos de uppgifter du lämnar (när du upprättar ditt användarkonto) och för att vidta åtgärder för att skydda ditt användarkonto. Läs mer om ditt integritetsskydd i avsnittet 5.
d.     Förbättra tjänsterna:

 • Vi arbetar löpande för att förbättra Tjänsterna och Produkterna, så de kan komma att ändras med tiden. Vi kan komma att uppdatera Tjänsterna genom att tillhandahålla programfixar eller ändringar, lägga till nya funktioner, ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) funktioner, komponenter eller innehåll, begränsa vissa funktioner eller begränsa åtkomsten till delar av eller samtliga Tjänster. Alla sådana uppdateringar och ändringar refererar vi till som ”Uppdateringar”.
 • I vissa fall kan Uppdateringar leda till att äldre maskinvaruenheter, tredjepartstjänster, programvarukonfigurationer eller installationer inte längre fungerar med Tjänsterna, och du kan bli tvungen att uppgradera eller byta ut enheter, tjänster, konfigurationer eller installationer för att kunna fortsätta använda Tjänsterna. 
 • Vi ber dig att med jämna mellanrum läsa igenom vår Policy för upphörande av support, som tillhandahålls separat på vår webbplats på https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy. Om det finns skillnader mellan vår Policy för upphörande av support och en garanti som vi lämnar med Produkten eller om vår Policy för upphörande av support kan leda till att supporten för Produkter upphör inom angiven garantiperiod, ska vår Policy för upphörande av support ha företräde framför villkoren i en sådan garanti.
 • Uppdateringar kan göras automatiskt utan ytterligare meddelande eller utan att invänta ytterligare samtycke från dig. Du samtycker till dessa automatiska Uppdateringar. Om du inte vill att sådana Uppdateringar ska installeras automatiskt kan du markera detta i inställningarna på din smartphone eller surfplatta. Vi kan komma att be dig att installera Uppdateringar på egen hand, och du ansvarar då för att göra detta skyndsamt. Om du inte installerar Uppdateringar kan du utsättas för risker (exempelvis säkerhetsrisker) och detta påverkar och begränsar vårt ansvar och vår förmåga att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

e.     Tjänsterna är beroende av: För att Tjänsterna ska fungera korrekt krävs överföring av data via tredje parts enheter och tjänsteleverantörer, inklusive ditt trådlösa nätverk, en kompatibel trådlös enhet (till exempel en smartphone eller surfplatta) och (för vissa Produkter) bredbandsuppkoppling. Signify har ingen kontroll över och ansvarar inte för några av dessa enheter och tjänster från tredje part, kompatibilitet och korrekt konfiguration av dessa med Produkterna och Tjänsterna eller relaterade kostnader. Om det av någon anledning uppstår avbrott, fördröjningar, avvisningar eller andra begränsningar i dessa enheter eller tjänster kan det resultera i att Tjänsterna blir otillförlitliga eller otillgängliga under den period som begränsningarna varar.
f.      Ditt uppförande: Vi tillhandahåller Tjänsterna med målsättningen att de ska vara tillgängliga för alla, vilket innebär att du måste följa följande uppföranderegler:

 • följa gällande lagar, inklusive bestämmelser om exportkontroll och sanktioner, integritetsskydd och immateriella rättigheter
 • inte skada, störa, missbruka eller avbryta Tjänsterna.

g.     g. Fler produkter kan krävas: Användningen av vissa Produkter kan kräva ytterligare en eller flera Produkt(er), enligt våra anvisningar i användningsinstruktionerna.
h.     Kommunikation relaterad till Tjänsterna: Från tid till annan kan vi skicka meddelanden eller annan information via vår webbplats eller vår app. Om du har frågor som rör Produkterna, Tjänsterna eller dessa Villkor kan du kontakta oss via våra kundtjänstkanaler.
i.       Feedback: Vi välkomnar feedback om Tjänsterna och Produkterna. Om du väljer att lämna feedback till oss står det oss fritt att agera utifrån den utan förpliktelser gentemot dig.

3.     Dina uppgifter.
a.     Användaröverföringar och Enhetsdata: I vissa av Tjänsterna kan du och dina Behöriga användare lagra eller på annat sätt tillhandahålla information till eller via Tjänster på olika sätt – vi benämner denna information ”Användaröverföringar”. Om du väljer att göra Användaröverföringar ska du först kontrollera att du har de rättigheter som krävs för att göra det och att det är lagligt. Tjänsterna förser oss också med information om din användning av Produkterna och olika enheter, tjänster eller appar från tredje part som du ansluter till Tjänsterna, ofta automatiserat – vi benämner denna information ”Enhetsdata”. Dina Användaröverföringar och Enhetsdata förblir din egendom, vilket innebär att du behåller samtliga rättigheter till Användaröverföringar och Enhetsdata.
b.     Tillåtelse att använda din information: I enlighet med dina personuppgiftsrättigheter som beskrivs i avsnittet 5 nedan ger du, genom att använda Tjänsterna, oss en global (det vill säga världstäckande) och royaltyfri (det vill säga utan att betala någon avgift) rätt som tillåter oss (och våra licenstagare och underleverantörer) att:

 • vara värd åt, reproducera, distribuera, ändra, kommunicera och använda dina Användaröverföringar och Enhetsdata – t.ex. för att vi ska kunna spara dem i våra system och göra dem tillgängliga, och
 • tillåta åtkomst till dina Användaröverföringar och Enhetsdata till Auktoriserade användare och för (enligt definitionen nedan) Produkter och Tjänster från tredje part

i syfte att:

 • driva och förbättra Tjänsterna (bland annat skapa Uppdateringar)
 • utveckla ny teknik och nya tjänster åt oss samt
 • andra syften som beskrivs i vårt tillämpliga Personuppgiftsmeddelande som finns på https://www.wizconnected.com/privacy-notice (”Personuppgiftsmeddelande”).

c.      Skydd av dina uppgifter: Vi värnar om din integritet och skyddet av dina uppgifter och gör vårt bästa för att införa lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan emellertid inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kan kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda dina uppgifter för felaktiga ändamål. Läs mer om Signifys ansvarsprogram på vår samlingssida om säkerhetsrisker och spridning på https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4.     Produkter och tjänster från andra.
a.     Åtkomst till produkter och tjänster från andra: Tjänsterna kan möjliggöra att Produkterna interagerar med andras produkter, appar och tjänster (”Produkter och tjänster från tredje part”). För att möjliggöra den här interaktionen kan vi behöva utbyta dina Användaröverföringar och Enhetsdata med relevanta tredje parter. Du ansvarar för din interaktion med och användning av Produkter och tjänster från tredje part och vi ansvarar inte för Produkter och tjänster från tredje part eller för eventuella utbyten mellan Produkter och tjänster från tredje part och våra Produkter och Tjänster.
b.     Standarder eller kommunikationssätt: Produkterna kan använda olika öppna eller allmänt tillgängliga standarder eller sätt för att kommunicera och arbeta med smarta eller anslutna enheter som på liknande sätt används av andra produkter, system eller tjänster som inte har tillverkats av oss. Sådana produkter och relaterade tjänster som inte är utvalda av oss eller certifierade som kompatibla med Produkterna och Tjänsterna kanske inte fungerar med Produkterna och Tjänsterna, även om de enligt specifikationen ska fungera med samma eller liknande standarder eller kommunikationssätt.
c.      Länkar till webbplatser som tillhör tredje part: Vår webbplats, app eller kommunikation kan innehålla länkar till andra, fristående webbplatser som tillhör tredje part. Dessa länkar erbjuds enbart som en service och då de inte står under vår kontroll, rekommenderar vi inte och tar inte ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

5.     Ditt integritetsskydd.
a.     Personuppgifter: Ditt integritetsskydd är viktigt för Signify. Vårt Personuppgiftsmeddelande gäller för användning av Tjänsterna. Vi ber dig att läsa igenom dokumenten, eftersom de bland annat beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in från dig, dina Produkter och Tjänsterna, hur vi kan komma att använda dina personuppgifter, de rättsliga grunderna vi har för behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller integritetsskydd. Det kan hända att det finns ytterligare Personuppgiftsmeddelanden som avser specifika produkter och tjänster.
b.     Cookies: I vissa sammanhang kan det hända att cookies och annan spårningsteknik används av Signify. Vi ber dig att läsa igenom vår Information om cookies som finns tillgänglig på https://www.wizconnected.com/cookie-policy om du vill ha mer information om tekniken och för vilka ändamål vi kan använda den.

6.     Upphävande och uppsägning av Tjänsterna.
a.     Upphävande av Tjänster: Vi kan tillfälligt och utan föregående meddelande upphäva Tjänsterna av säkerhetsskäl, vid systemfel i samband med underhåll och reparationer eller på grund av andra omständigheter.
b.     Uppsägning eller upphävande av din åtkomst till Tjänsterna: Du har alltid rätt att när som helst sluta använda Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller upphäva din tillgång till Tjänsterna eller ta bort ditt användarkonto om något av följande inträffar:

 • vi anser, i god tro, att du har använt Tjänsterna eller Produkterna i strid med dessa Villkor
 • vi åläggs att göra så enligt gällande lag eller en domstolsorder
 •  vi har rimliga skäl att anta att ditt uppförande orsakar skada eller utgör en risk för en användare, tredje part eller oss
 • du inte har loggat in på ditt konto på två år.

7.     Vårt innehåll och vår programvara.
a.     Immateriella rättigheter: Även om vi ger dig tillåtelse att använda våra Tjänster behåller vi (och våra leverantörer och licensgivare) samtliga immateriella rättigheter som vi (och våra leverantörer och licensgivare) har till Tjänsterna.
b.     Vårt innehåll: I Tjänsterna ingår innehåll som tillhör oss. Du får använda vårt innehåll enligt det tillstånd som ges i Villkoren, men vi behåller samtliga immateriella rättigheter som vi har till vårt innehåll. Du får inte radera, dölja eller ändra våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden.
c.      Innehåll som tillhör andra: Tjänsterna kan ge dig tillgång till innehåll som tillhör andra personer eller organisationer. Du får inte använda sådant innehåll utan personens eller organisationens tillstånd eller utifrån vad som i övrigt är tillåtet enligt gällande lag.
d.     Programvara: Vissa av Tjänsterna kan omfatta tillgång till och användning av programvara, till exempel vår app eller programvaran som är inbäddad i Produkterna. Vi ger dig tillåtelse att använda den programvaran som en del av Tjänsterna. Licensen är global (det vill säga gäller i hela världen), icke-exklusiv (det vill säga vi kan ge licenser till programvaran även till andra), personlig (det vill säga du kan inte dela den med någon annan) och icke-överlåtbar (det vill säga du kan inte överlåta rätten till någon annan. Vissa av Tjänsterna omfattar programvara som erbjuds enligt licensvillkor för öppen källkod som vi gör tillgängliga för dig. Ibland kan det förekomma bestämmelser i licensen för öppen källkod som uttryckligen åsidosätter delar av dessa Villkor, så var noga med att läsa dessa licenser.
e.     Ej tillåtet att göra: Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsterna eller programvaran som ingår i Tjänsterna. Du får inte heller utföra reverse engineering eller försöka extrahera delar av vår källkod, såvida detta inte uttryckligen tillåts enligt gällande lag.

8.     Friskrivning och ansvarighet.
a.     Friskrivningar: Vi vill göra din upplevelse av Tjänsterna så trevlig som möjligt och vi har stor tilltro till Tjänsterna, men vill ändå påpeka att vi endast kan tillhandahålla Tjänsterna till dig ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgång” och att vi inte lämnar några garantier eller löften beträffande Tjänsterna (inklusive innehållet i Tjänsterna, specifika funktioner i Tjänsterna eller deras tillgänglighet, tillförlitlighet eller lämplighet för att uppfylla dina behov), eftersom det alltid finns en risk att saker och ting inte fungerar som tänkt. I den olyckliga händelse att Tjänsterna inte fungerar ber vi uppriktigt om ursäkt, eftersom vi är medvetna om att det kan medföra problem och besvär.
b.     Vårt ansvar: Vi ansvarar inte för indirekta, särskilda eller tillfälliga skador, följd- eller straffskador. Vårt samlade ansvar till följd av eller i förhållande till din användning av Tjänsterna är begränsat till det lägre beloppet av (i) de avgifter som du har betalat för att använda relevanta Tjänster under de tre månaderna närmast före överträdelsen (om någon) eller (ii) 50 euro. Dessa Villkor begränsar bara vår ansvarighet i den mån lagen så tillåter.

9.     Tvistlösning, tillämplig lag och domstolar  
a.     I den mån det ät tillåtet enligt lag, och med undantag för den omfattning som uttryckligen definieras i följande punkter i detta avsnitt 9 eller i avsnitt 11, ska dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tjänsterna regleras av lagen i landet där du är bosatt, och du och vi samtycker till att vara underställda den exklusiva jurisdiktionen hos lokala domstolar. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och andra lagar som hänvisar till att lagar i någon annan jurisdiktion ska tillämpas är uttryckligen undantagna och inte tillämpbara.
b.     Om du är bosatt i USA regleras dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tjänsterna av lagen i delstaten New Jersey, med undantag för dess regler om lagval eller lagkonflikter.
c.      Om du är bosatt i Kanada regleras dessa Villkor, din relation med oss och din användning av Tjänsterna av lagen i provinsen Ontario, med undantag för dess regler om lagval eller lagkonflikter. 
d.     Om du är bosatt i Frankrike har domstolen i Nanterre exklusiv jurisdiktion.
e.     Om du är bosatt i Indien samtycker du och vi till att i händelse av meningsskiljaktigheter eller tvist lösa desamma genom skiljeförfarande med hjälp av den enda skiljedomare som gemensamt utses av oss i enlighet med den indiska lagen Arbitration & Conciliation Act 2015 (senaste utgåvan). Skiljeförfarandet ska äga rum i Gurgaon, Haryana, Indien.
f.      Om du är bosatt i Sri Lanka samtycker du och vi till att i händelse av meningsskiljaktigheter eller tvist lösa desamma genom skiljeförfarande med hjälp av den enda skiljedomare som gemensamt utses av oss i enlighet med den indiska lagen Arbitration & Conciliation Act 2005 (senaste utgåvan). Skiljeförfarandet ska äga rum i New Delhi, Indien.
g.     Om du är bosatt i Malaysia har domstolen i västra Malaysia exklusiv jurisdiktion.
h.     Om du är bosatt i Kina har den lokala domstolen i Shanghai, Kina exklusiv jurisdiktion.
i.       Om du är bosatt i Taiwan har den lokala domstolen i Taipei, Taiwan exklusiv jurisdiktion.

10.  Beträffande dessa Villkor.
a.     Enligt gällande lag kan du ha vissa rättigheter som inte kan begränsas av ett avtal som dessa Villkor. Dessa Villkor är på intet sätt avsedda att begränsa dessa rättigheter.
b.     Om det skulle visa sig att en viss bestämmelse inte är giltig eller går att genomdriva påverkar det inte övriga bestämmelser i Villkoren.
c.      Även om vi inte omedelbart vidtar åtgärder efter att du har brutit mot dessa Villkor innebär det inte att vi inte har rätt att vidta åtgärder längre fram.
d.     Vi kan komma att uppdatera dessa Villkor för att spegla förändringar av Tjänsterna eller vårt sätt att bedriva vår verksamhet av juridiska, regulatoriska eller säkerhetsmässiga skäl. Om vi gör ändringar som får betydande effekter för dig ger vi dig möjlighet att granska ändringarna och om så behövs samtycka till ändringarna i syfte att fortsätta använda Tjänsterna. Om du inte gör någonting eller fortsätter att använda Tjänsterna efter sådana varningar eller meddelanden eller om du samtycker till ändringar för vilka vi behöver ditt förhandsgodkännande, ska detta tolkas som att du godkänner ändringarna.
e.     Det är inte säkert att alla Tjänster är tillgängliga i ditt land.
f.      För mer information om hur du kan kontakta oss, gå in på vår webbplats för Produkterna på https://www.wizconnected.com/support.

11.  Tillämpliga Villkor för vissa Produkter, vissa Tjänster eller vissa länder.I det här avsnittet 11 definieras ytterligare villkor som är tillämpliga för vissa Produkter, vissa Tjänster eller vissa länder. Om det föreligger skillnader mellan det här avsnittet 11 och bestämmelse(r) i andra avsnitt av dessa Villkor 11 ska detta avsnitt 11 äga tolkningsföreträde.

 

version november 2021