นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน

1. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (อุปกรณ์ WiZ)

2. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (แอปพลิเคชันมือถือ WiZ)

3. สถานะการสนับสนุนในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์ WiZ และแอปพลิเคชันมือถือ WiZ

โปรดดูส่วนที่ 3 สำหรับสถานะการสนับสนุนในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์ WiZ ของคุณและแอปพลิเคชันมือถือ WiZ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ “อุปกรณ์ WiZ” หมายถึงผลิตภัณฑ์ WiZ (WiZ, Philips หรือแบรนด์ของบริษัทอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม WiZ) ที่มีการสื่อสารสองทางระหว่างผลิตภัณฑ์ WiZ กับระบบ WiZ (ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ WiZ หรือด้วยแอปพลิเคชันมือถือ WiZ และ WiZ cloud)

ภายใต้ขอบเขตข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ขัดแย้งกับการรับประกันสินค้าอุปกรณ์ WiZ ที่ได้ระบุไว้ ข้อกำหนดของนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้จะมีผลควบคุม

เราอาจอัพเดตนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้เป็นระยะ โดยหากมีการอัพเดต เราจะเผยแพร่นโยบายฉบับอัพเดตไว้ที่เว็บไซต์ WiZ ของเรา

1. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (อุปกรณ์ WiZ)

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ บริการออนไลน์ และความเข้ากันได้

อุปกรณ์ WiZ สามารถรับการอัพเดตซอฟต์แวร์โดยตรงจาก Signify เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้กับแอปพลิเคชันมือ WiZ อย่างเป็นทางการ¹

Signify ตั้งใจที่จะมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์คุณสมบัติแพลตฟอร์มที่สำคัญให้กับอุปกรณ์ WiZ ของคุณ หากมี เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานได้)

นอกจากนี้ Signify ตั้งใจที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ WiZ ต่อไปด้วยการอัพเดตด้านความปลอดภัย คุณภาพ และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำเป็น เพื่อรักษาความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือ WiZ เวอร์ชันล่าสุดของเราเป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปี นับจากวันที่คุณซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

หลังจากวันที่ดังกล่าวนี้ Signify อาจเลือกที่จะให้บริการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ WiZ สำหรับอุปกรณ์ WiZ ของคุณต่อไปตามดุลยพินิจของบริษัท หากการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือความเข้ากันได้กับบริการออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ WiZ สิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

¹ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับมอบหมาย จะได้รับการอัพเดตเช่นกัน

2. นโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุน (แอปพลิเคชันมือถือ WiZ)

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการอัพเดตและการเผยแพร่

ในนโยบายการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้:

  • การอัพเดตเวอร์ชันหลัก หมายถึงการอัพเดตเวอร์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญกับแอปพลิเคชันมือถือที่มีผลต่อการออกแบบโดยรวม การทำงาน หรือสถาปัตยกรรมทางเทคนิคของแอปพลิเคชัน การอัพเดตเวอร์ชันหลักจะได้รับการระบุด้วยการเพิ่มขึ้นของหมายเลขเวอร์ชันทางซ้ายของจุดทศนิยมแรกในหมายเลขเวอร์ชัน (เช่น 1.y.z -> 2.y.z)
  • การอัพเดตเวอร์ชันรอง หมายถึงการอัพเดตเวอร์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ และอาจรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปรับปรุงความปลอดภัย การอัพเดตเวอร์ชันรองจะได้รับการระบุด้วยการเพิ่มขึ้นของหมายเลขเวอร์ชันทางขวาของจุดทศนิยมแรกในหมายเลขเวอร์ชัน (เช่น x.14.z -> x.15.z)
  • การอัพเดตการแก้ไขด่วน หมายถึงการอัพเดตเวอร์ชันที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับการทำงาน แต่อาจมีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปรับปรุงความปลอดภัยที่สำคัญ การอัพเดตเวอร์ชันการแก้ไขด่วนจะได้รับการระบุด้วยการเพิ่มขึ้นของหมายเลขเวอร์ชันหลังจุดทศนิยมตัวสุดท้าย (เช่น x.y.235 -> x.y.236)

Signify ตั้งใจจะให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือ WiZ ต่อไปด้วยการอัพเดตเวอร์ชันรองและการอัพเดตการแก้ไขด่วนเป็นระยะเวลาสาม (3) ปีเป็นอย่างน้อย นับจากการเปิดให้บริการครั้งแรกของการอัพเดตเวอร์ชันหลักครั้งสุดท้าย

Signify ตั้งใจจะให้การสนับสนุนเวอร์ชันของแอปพลิเคชันมือถือต่อไปด้วยการอัพเดตเวอร์ชันรองและการอัพเดตการแก้ไขด่วน และไม่เลิกใช้แอปพลิเคชันมือถือ WiZ ดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีเป็นอย่างน้อย นับจากการอัพเดตหลักเพิ่มเติมของการอัพเดตเวอร์ชันหลักของแอปพลิเคชันมือถือ WiZ ดังกล่าว การอัพเดตแอปพลิเคชันมือถือที่ถูกเลิกใช้จะถูกยกเลิก และแอปพลิเคชันมือถือจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

3. สถานะการสนับสนุนในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์ WiZ และแอปพลิเคชันมือถือ WiZ

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ยังได้รับการบริการสนับสนุนอยู่:

อุปกรณ์ WiZ ทั้งหมด
แอปพลิเคชันมือถือ WiZ ทั้งหมด