ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΛΉΞΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

1. Πολιτική λήξης υποστήριξης (συσκευές WiZ)

2. Πολιτική λήξης υποστήριξης (εφαρμογές WiZ για κινητές συσκευές)

3. Τρέχουσα κατάσταση υποστήριξης για συσκευές WiZ και εφαρμογές WiZ για κινητές συσκευές

Ανατρέξτε στην ενότητα 3 για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας WiZ και της εφαρμογής WiZ για κινητές συσκευές.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής λήξης υποστήριξης, ο όρος «συσκευή WiZ» σημαίνει ένα προϊόν WiZ (είτε επωνυμίας WiZ, Philips ή τρίτων που συνδέεται στην πλατφόρμα WiZ) με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του προϊόντος WiZ και του συστήματος WiZ (είτε μέσω εφαρμογής WiZ για κινητές συσκευές ή μέσω εφαρμογής WiZ για κινητές συσκευές και του WiZ cloud).

Στον βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής λήξης υποστήριξης έρχονται σε αντίθεση με την περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει κάποια συσκευή WiZ, θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Πολιτικής λήξης υποστήριξης.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική λήξης υποστήριξης. Εάν το πράξουμε, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη πολιτική στον δικτυακό τόπο μας WiZ.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ WiZ)

Σημαντική δήλωση σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συμβατότητα

Οι συσκευές WiZ μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού απευθείας από τη Signify, όταν συνδέονται μέσω πρόσβασης στο Internet και χρησιμοποιούνται με την επίσημη εφαρμογή WiZ για κινητές συσκευές.¹

Η Signify θα παρέχει στη συσκευή σας WiZ βασικές ενημερώσεις λογισμικού για τις δυνατότητες της πλατφόρμας, εάν υπάρχουν, για ελάχιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις, όπου το υλικό δεν είναι συμβατό).

Επιπλέον, η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συσκευή σας WiZ με τις απαιτούμενες ενημερώσεις ασφαλείας, ποιότητας και διαλειτουργικότητας, ώστε να διατηρείται η συμβατότητα με τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και την τελευταία έκδοση της εφαρμογής μας WiZ για κινητές συσκευές, για ελάχιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή.

Μετά από αυτήν την ημερομηνία, η Signify ενδέχεται να επιλέξει να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ή/και συμβατότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και τις εφαρμογές μας WiZ για κινητές συσκευές για τη συσκευή σας WiZ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν, ωστόσο, οι ενημερώσεις λογισμικού ή/και συμβατότητας με διαδικτυακές υπηρεσίες ή/και τις εφαρμογές μας WiZ για κινητές συσκευές τερματιστούν, συνιστούμε την αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προϊόντος.

¹ Θα μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις επίσης τα προϊόντα που εγκαθίστανται μέσω εμπορικού αντιπροσώπου.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WiZ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)

Σημαντική δήλωση σχετικά με ενημερώσεις και δημοσίευση

Στην παρούσα Πολιτική λήξης υποστήριξης:

  • Σημαντική ενημέρωση έκδοσης σημαίνει μια ενημέρωση έκδοσης που περιέχει σημαντικές αλλαγές της εφαρμογής για κινητές συσκευές που επηρεάζουν τον συνολικό σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα ή την τεχνική αρχιτεκτονικής της εφαρμογής. Μια σημαντική ενημέρωση έκδοσης θα υποδηλώνεται με αύξηση του αριθμού έκδοσης στα αριστερά του πρώτου δεκαδικού ψηφίου του αριθμού έκδοσης (π.χ. 1.y.z -> 2.y.z)
  • Δευτερεύουσα ενημέρωση έκδοσης σημαίνει μια ενημέρωση έκδοσης που περιέχει μικρές ή τμηματικές αλλαγές στη λειτουργικότητα της εφαρμογής για κινητές συσκευές και ενδέχεται να περιλαμβάνει διορθώσεις σφαλμάτων ή βελτιώσεις ασφάλειας. Μια δευτερεύουσα ενημέρωση έκδοσης θα υποδηλώνεται με αύξηση του αριθμού έκδοσης στα δεξιά του πρώτου δεκαδικού ψηφίου του αριθμού έκδοσης (π.χ. x.14.z -> x.15.z)
  • Ενημέρωση για άμεση επιδιόρθωση σημαίνει μια ενημέρωση που δεν περιέχει λειτουργικές αλλαγές, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει σημαντικές διορθώσεις σφαλμάτων ή βελτιώσεις ασφάλειας. Μια ενημέρωση έκδοσης για άμεση επιδιόρθωση θα υποδηλώνεται με αύξηση του αριθμού έκδοσης μετά το τελευταίο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. x.y.235 -> x.y.236)

Η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις εφαρμογές WiZ για κινητές συσκευές με Δευτερεύουσες ενημερώσεις έκδοσης και Ενημερώσεις για άμεση επιδιόρθωση για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών τουλάχιστον από την πρώτη κυκλοφορία της τελευταίας Σημαντικής ενημέρωσης έκδοσης.

Η Signify θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια έκδοση εφαρμογής για κινητές συσκευές με Δευτερεύουσες ενημερώσεις έκδοσης και Ενημερώσεις για άμεση επιδιόρθωση και δεν θα αποσύρει την εν λόγω εφαρμογή WiZ για κινητές συσκευές για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους τουλάχιστον από την κυκλοφορία περαιτέρω Σημαντικής ενημέρωσης έκδοσης της εν λόγω εφαρμογής WiZ για κινητές συσκευές. Οι ενημερώσεις για εφαρμογές για κινητές συσκευές που έχουν αποσυρθεί θα διακόπτονται και οι εφαρμογές για κινητές συσκευές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.

3. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ WiZ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WiZ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν ενεργή περίοδο υποστήριξης:

Όλες οι συσκευές WiZ
Όλες οι εφαρμογές WiZ για κινητές συσκευές