ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2023

Όροι Χρήσης WiZ

1.     Τι καλύπτει το παρόν και η σχέση μεταξύ μας.

a.     Γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να μη διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης WiZ («Όροι»), αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους εν λόγω Όρους, ώστε να γνωρίζετε τι μπορείτε να αναμένετε από εμάς, όπως και αυτό που εμείς απαιτούμε από εσάς.

b.     Η σχέση σας μαζί μας: Οι εν λόγω Όροι καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Όταν αναφερόμαστε στο «εμείς», «εμάς» ή «μας», εννοούμε τη Signify Netherlands BV, την εταιρεία πίσω από τα προϊόντα WiZ με αριθμό μητρώου Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 17061150, ΑΦΜ NL009076992B01 και έδρα επιχείρησης στη διεύθυνση High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Ολλανδία.

c.      Υπηρεσίες που καλύπτονται: Οι υπηρεσίες αφορούν τα προϊόντα WiZ («Προϊόντα») και καλύπτουν την πρόσβαση και τη χρήση σας του λογισμικού που είναι ενσωματωμένο στα Προϊόντα, την πρόσβαση και τη χρήση σας της εφαρμογής μας που θα λάβετε στο smartphone ή στο tablet σας και τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που είναι προσβάσιμες για τα Προϊόντα μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και της εφαρμογής μας. Τα ανωτέρω αναφέρονται εφεξής από κοινού ως οι «Υπηρεσίες».

d.     Απαιτήσεις ηλικίας: Εάν δεν είστε στη νόμιμη ηλικία σύναψης σύμβασης, θα πρέπει να έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να αποδεχθείτε αυτούς τους Όρους, να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη.

e.     Τι δεν διέπει το παρόν: Η αγορά σας ενός Προϊόντος καλύπτεται από τους όρους πώλησης που ίσχυαν όταν αγοράσατε το Προϊόν και περιλαμβάνει τυχόν νόμιμα δικαιώματα εγγύησης που έχετε ως καταναλωτής στη χώρα κατοικίας σας. Ορισμένες δυνατότητες των Υπηρεσιών ενδέχεται να διέπονται από επιπλέον όρους, τους οποίους θα παράσχουμε με τις εν λόγω δυνατότητες.

 

2.     Χρήση των Υπηρεσιών.

a.     Δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών: Σας παρέχουμε το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών, ώστε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τα Προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ελέγχετε και να παρακολουθείτε.

b.     Καταχώρηση ενός λογαριασμού χρήστη: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να προϋποθέτουν την ύπαρξη λογαριασμού χρήστη για τη χρήση των Υπηρεσιών. Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων σας (για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας χρήστη) και για τη λήψη μέτρων, ώστε ο λογαριασμός σας χρήστη να παραμένει ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην ενότητα 5.

c.      Μπορείτε να εξουσιοδοτείτε μεμονωμένα άτομα: Εάν είστε ο διαχειριστής (αναφερόμαστε σε τέτοιους χρήστες ως «Διαχειριστής» ή «Κάτοχος»), μπορείτε να εξουσιοδοτείτε, όπως ορίζεται από τις Υπηρεσίες, άλλα μεμονωμένα άτομα να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες. Αναφερόμαστε στα εν λόγω άτομα ως «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες». Θα πρέπει να εξουσιοδοτείτε μόνο εκείνα τα άτομα που εμπιστεύεστε να έχουν πρόσβαση στα Προϊόντα και στις Υπηρεσίες.

d.     Βελτίωση των Υπηρεσιών:

·      Καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των Υπηρεσιών και των Προϊόντων. Ως αποτέλεσμα αυτού, ενδέχεται να εμφανίζονται αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τις Υπηρεσίες παρέχοντας διορθώσεις (σφαλμάτων) ή τροποποιήσεις, να παρουσιάζουμε νέες δυνατότητες ή λειτουργίες, να αλλάζουμε ή να διακόπτουμε (προσωρινά ή μόνιμα) οποιαδήποτε δυνατότητα ή λειτουργία, στοιχείο ή περιεχόμενο, να επιβάλλουμε όρια σε συγκεκριμένες δυνατότητες ή να περιορίζουμε την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο των Υπηρεσιών. Οι εν λόγω ενημερώσεις και αλλαγές αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Ενημερώσεις».

·      Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Ενημερώσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες παλαιότερες συσκευές υλικού, υπηρεσίες τρίτων, διαμορφώσεις λογισμικού ή ρυθμίσεις να μη λειτουργούν πλέον με τις Υπηρεσίες και να χρειαστεί ενδεχομένως να ενημερώσετε ή να αλλάξετε τις εν λόγω συσκευές υλικού, υπηρεσίες, διαμορφώσεις ή ρυθμίσεις, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

·      Εφαρμόζεται η Πολιτική μας λήξης υποστήριξης, η οποία σάς παρέχεται ξεχωριστά στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy. Σε περίπτωση τυχόν διαφορών μεταξύ της Πολιτική λήξης υποστήριξης και κάποιας εγγύησης που παρέχεται από εμάς και συνοδεύει το Προϊόν ή εάν η Πολιτική λήξης υποστήριξης έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της υποστήριξης για Προϊόντα εντός της αναφερόμενης περιόδου εγγύησης, τότε η Πολιτική λήξης υποστήριξης θα υπερισχύει των όρων της εν λόγω εγγύησης.

·      Οι Ενημερώσεις ενδέχεται να πραγματοποιούνται αυτόματα χωρίς επιπλέον ειδοποίηση ή εξασφάλιση επιπλέον συναίνεσης από μέρους σας. Συναινείτε στις εν λόγω αυτόματες Ενημερώσεις. Εάν δεν επιθυμείτε την αυτόματη εγκατάσταση των εν λόγω Ενημερώσεων, μπορείτε να το δηλώσετε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας (smartphone ή tablet). Επίσης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να εγκαταστήσετε τις Ενημερώσεις μόνοι σας, στην οποία περίπτωση θα είστε υπεύθυνοι να το πράξετε αμέσως. Η μη συμμόρφωσή σας να εγκαταστήσετε τις Ενημερώσεις, ενδέχεται να σας θέσει σε κίνδυνο (π.χ. κίνδυνοι ασφάλειας) και θα επηρεάσει και θα περιορίσει την ευθύνη μας και την ικανότητά μας να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.

e.     Οι Υπηρεσίες εξαρτώνται από τα εξής: Η σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών βασίζεται στη μετάδοση δεδομένων μέσω συσκευών τρίτων και παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας δικτύου Wi-Fi, της ενεργοποιημένης ασύρματης συσκευής (π.χ. smartphone ή tablet) και (για ορισμένα Προϊόντα) της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet. Η Signify δεν έχει καμία δυνατότητα ελέγχου και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω συσκευές και υπηρεσίες τρίτων, τη συμβατότητα και την κατάλληλη διαμόρφωσή τους με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, όπως και τα συναφή έξοδα. Σε περίπτωση διακοπής, καθυστέρησης, άρνησης ή με άλλον τρόπο περιορισμού για οποιονδήποτε λόγο των εν λόγω συσκευών ή υπηρεσιών, ενδέχεται να παρουσιαστεί αναξιόπιστη παροχή ή μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών για τη διάρκεια των περιορισμών. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις για τις εν λόγω συσκευές και υπηρεσίες τρίτων. Συγκεκριμένα, η μετάδοση μέσω ροής και η προβολή εγγραφών βίντεο ενδέχεται να επιβαρύνονται με επιπλέον και σημαντικές χρεώσεις.

f.      Η συμπεριφορά σας: Με την παροχή των Υπηρεσιών, επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες για όλους, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθείτε τους εξής κανόνες συμπεριφοράς:

·      θα συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου εξαγωγών και των κυρώσεων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

·      •  δεν θα βλάπτετε, παρεμποδίζετε, καταχράστε ή διακόπτετε τις Υπηρεσίες.

·      Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε αποκλεισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που «υποστηρίζει την τρομοκρατία» και ότι το όνομά σας δεν αναγράφεται σε κανένα κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων συμβαλλομένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

g.     Ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον Προϊόντα: Η χρήση ορισμένων Προϊόντων προϋποθέτει ενδεχομένως τη χρήση επιπλέον Προϊόντων, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης.

h.     Επικοινωνίες σχετιζόμενες με τις Υπηρεσίες: Μερικές φορές σάς στέλνουμε ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ή της εφαρμογής μας. Εάν έχετε ερωτήματα που αφορούν τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες ή τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης καταναλωτών μας.

i.       Σχόλια: Τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα μας είναι ευπρόσδεκτα. Εάν επιλέξετε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες με βάση τα σχόλιά σας, χωρίς υποχρέωση προς εσάς.

j.       Τρωτά σημεία : Οποιοδήποτε Προϊόν βασίζεται σε ασύρματες συνδέσεις ή συνδέσεις στο Internet ή είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο οποιουδήποτε είδους (όπως αποθήκευση στο cloud) ενδέχεται να μην είναι ασφαλές και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ή παραβίασης από κακόβουλο λογισμικό και παραλλαγές λογισμικού κατασκοπίας («τρωτά σημεία»). Τα τρωτά σημεία ενδέχεται να παρέχουν την πύλη εισόδου σε ένα άτομο με κακόβουλη πρόθεση και τη δυνατότητα να οπλίσει ή να αφοπλίσει το σύστημά σας ή σχετικά Προϊόντα, να προβάλει, να εξαγάγει, να αλλάξει, να καταστρέψει, να κλέψει, να αποκαλύψει ή να τροποποιήσει τα δεδομένα σας ή τα δεδομένα άλλων, να παρακολουθεί ή/και να κατασκοπεύει τις δραστηριότητές σας και τις δραστηριότητες άλλων, να προκαλεί διακοπές στο Internet και στο δίκτυο, να παρέχει ακούσια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση άλλων στον λογαριασμό σας και με άλλο τρόπο να θέτει σε κίνδυνο άτομα, περιουσιακά στοιχεία ή δεδομένα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι οι Υπηρεσίες είναι ασφαλείς ή/και ότι οι Υπηρεσίες δεν έχουν ή δεν είναι ευάλωτες σε τρωτά σημεία.

k.     Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για αστοχία ή καθυστέρηση στην απόδοση στον βαθμό που αυτή οφείλεται σε περιστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας, φυσικών καταστροφών, τρομοκρατίας, ταραχών ή πολέμου.

 

3.     Τα στοιχεία σας.

a.     Υποβολές χρηστών και Δεδομένα συσκευών: Ορισμένες από τις Υπηρεσίες επιτρέπουν την αποθήκευση ή την παροχή πληροφοριών από εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους χρήστες σας στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών με διαφόρους τρόπους. Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Υποβολές χρηστών». Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Υποβολές χρηστών», βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα να το πράξετε και ότι είναι νόμιμο. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες θα μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας των Προϊόντων και των διαφόρων συσκευών, υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων τις οποίες συνδέετε με τις Υπηρεσίες, συχνά με αυτόματο τρόπο. Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Δεδομένα συσκευών». Οι Υποβολές χρηστών και τα Δεδομένα συσκευών παραμένουν στην κατοχή σας, το οποίο σημαίνει ότι διατηρείτε οποιαδήποτε δικαιώματα απορρέουν από τις Υποβολές χρηστών και τα Δεδομένα συσκευών σας.

b.     Δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών σας: Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα 5 παρακάτω, εάν κάνετε χρήση των Υπηρεσιών, παρέχετε παγκόσμια (επομένως, ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο) και δωρεάν (επομένως, ατελώς) άδεια σε εμάς (και στους δικαιοδόχους και στους αναδόχους μας) για τα εξής:

·      τη φιλοξενία, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, επικοινωνία και χρήση των Υποβολών χρηστών και των Δεδομένων συσκευών σας, επιτρέποντας, για παράδειγμα, την αποθήκευση των πληροφοριών στα συστήματά μας και την πρόσβαση σε αυτές, και

·      την παραχώρηση στους Εξουσιοδοτημένους χρήστες του δικαιώματος πρόσβασης στις Υποβολές χρηστών και στα Δεδομένα συσκευών σας και για Προϊόντα και Υπηρεσίες τρίτων (όπως ορίζεται παρακάτω),

με σκοπό:

·      τη λειτουργία και τη βελτίωση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Ενημερώσεων),

·      την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για λογαριασμό μας και

·      άλλους σκοπούς, όπως περιγράφεται στη σχετική Δήλωση Απορρήτου, που διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.wizconnected.com/privacy-noticeΔήλωση Απορρήτου»).

c.      Ασφάλεια των στοιχείων σας: Επειδή ενδιαφερόμαστε για την ακεραιότητα και την ασφάλεια των στοιχείων σας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ποτέ κανείς μη εξουσιοδοτημένος τρίτος δεν θα καταφέρει να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας μας ή να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για ακατάλληλους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπεύθυνη δημοσιοποίηση της Signify, επισκεφθείτε τη σελίδα μας συντονισμένης δημοσιοποίησης ευπάθειας https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

 

4.     Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

a.     Πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των Προϊόντων με τα προϊόντα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τρίτων («Προϊόντα και Υπηρεσίες τρίτων»). Προς διευκόλυνση της εν λόγω αλληλεπίδρασης, ενδέχεται να χρειαστεί η ανταλλαγή των Υποβολών χρηστών και των Δεδομένων των συσκευών σας με τους ενδιαφερόμενους τρίτους. Είστε υπεύθυνοι για την αλληλεπίδραση και τη χρήση σας των Προϊόντων και των Υπηρεσιών τρίτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες τρίτων και για τυχόν διασύνδεση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών τρίτων με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες.

b.     Πρότυπα ή μέσα επικοινωνίας: Τα Προϊόντα ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορα ανοικτά ή κοινώς διαθέσιμα πρότυπα ή μέσα για την επικοινωνία και τη συνεργασία με έξυπνες ή συνδεδεμένες συσκευές που επίσης χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο από άλλα προϊόντα, συστήματα ή υπηρεσίες όχι δικής μας κατασκευής. Αυτά τα προϊόντα και οι συναφείς υπηρεσίες που δεν καθορίζονται από εμάς ούτε πιστοποιούνται ως συμβατά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες ενδέχεται να μην συνεργάζονται με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, ακόμη και εάν στις προδιαγραφές καθορίζεται ότι λειτουργούν χρησιμοποιώντας τα ίδια ή παρόμοια πρότυπα ή μέσα επικοινωνίας.

c.      Σύνδεσμος προς τοποθεσίες τρίτων: Η διαδικτυακή τοποθεσία, η εφαρμογή ή η επικοινωνία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ανεξάρτητες τοποθεσίες τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και, επειδή δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας, δεν επικροτούμε ούτε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών.

 

5.     Το ιδιωτικό σας απόρρητο.

a.     Προσωπικά δεδομένα: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για τη Signify. Η χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται στα όσα ορίζονται στη Δήλωση Απορρήτου μας. Παρακαλούμε διαβάστε τα εν λόγω έγγραφα διότι περιγράφουν, μεταξύ άλλων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για το άτομό σας, τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες σας, με ποιον τρόπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τις νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε, όπως και τα δικαιώματά σας προστασίας αυτών. Ενδέχεται να παράσχουμε ξεχωριστά επιπλέον δηλώσεις απορρήτου για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

b.     Cookies: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Signify ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση περί Cookies που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/cookie-policy για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και για τους σκοπούς χρήσης της.  

 

6.     Αναστολή και Τερματισμός των Υπηρεσιών.

a.     Αναστολή Υπηρεσιών: Ενδέχεται να αναστείλουμε προσωρινά τις Υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση, για λόγους ασφάλειας, βλάβης, συντήρησης και επισκευής των συστημάτων ή κάτω από άλλες περιστάσεις.

b.     Τερματισμός ή αναστολή της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες: Είστε πάντα ελεύθεροι να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού ή αναστολής της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες ή διαγραφής του λογαριασμού σας χρήστη, στις εξής περιπτώσεις:

·      εάν θεωρούμε, καλή τη πίστει, ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή τα Προϊόντα παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους

·      εάν απαιτείται να το πράξουμε για λόγους συμμόρφωσης με νομική απαίτηση ή κατόπιν δικαστικής εντολής

·      εάν ευλόγως θεωρούμε ότι η συμπεριφορά σας προκαλεί βλάβη ή την ευθύνη κάποιου χρήστη, τρίτου ή ημών

·      εάν δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας για διάστημα δύο ετών.

 

7.     Το περιεχόμενο και το λογισμικό μας.

a.     Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Αν και σας παρέχουμε το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών μας, διατηρούμε (εμείς, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί μας) οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε (εμείς, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί μας) επί των Υπηρεσιών.

b.     Το περιεχόμενό μας: Στις Υπηρεσίες περιλαμβάνεται περιεχόμενο το οποίο ανήκει σε εμάς. Βάσει των παρόντων Όρων, έχετε το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου μας, αλλά διατηρούμε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε επί του περιεχομένου μας. Απαγορεύεται τυχόν αφαίρεση, απόκρυψη ή τροποποίηση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων μας, λογοτύπων ή δηλώσεων νομικού περιεχομένου.

c.      Περιεχόμενο τρίτων: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβασή σας σε περιεχόμενο το οποίο ανήκει σε άλλα άτομα ή οργανισμούς. Δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση αυτού του περιεχομένου χωρίς την άδεια του εν λόγω ατόμου ή οργανισμού ή όπως άλλως επιτρέπεται από τον νόμο.

d.     Λογισμικό: Ορισμένες από τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε λογισμικό και τη χρήση αυτού, για παράδειγμα την εφαρμογή μας ή το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στα Προϊόντα. Σας παρέχουμε το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού ως μέρος των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης είναι παγκόσμια (επομένως, ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο), μη αποκλειστική (επομένως, μπορούμε να χορηγήσουμε άδεια χρήσης του λογισμικού και σε τρίτους), προσωπική (επομένως, δεν μπορείτε να την επεκτείνετε σε τρίτους) και ανεκχώρητη (επομένως, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε το δικαίωμα σε τρίτους). Ορισμένες από τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν λογισμικό το οποίο προσφέρεται υπό τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα τους οποίους σάς παρέχουμε. Μερικές φορές υπάρχουν διατάξεις στην άδεια χρήσης του λογισμικού ανοικτού κώδικα οι οποίες ρητώς υπερισχύουν των παρόντων Όρων. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαβάζετε τις εν λόγω άδειες χρήσης.

e.     Απαγορεύονται τα εξής: Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών ή του λογισμικού που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες. Επίσης, απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή η προσπάθεια εξαγωγής οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα, εκτός εάν ο νόμος σάς επιτρέπει να το πράξετε.

 

8.     Αποποιήσεις και ευθύνη.

a.     Αποποιήσεις: Αν και επιθυμούμε να καταστήσουμε την εμπειρία σας χρήσης των Υπηρεσιών όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και όση εμπιστοσύνη και αν έχουμε στις Υπηρεσίες μας, γνωρίζουμε ότι έχουμε μόνο τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες «ως έχουν» και «ως διαθέσιμες» και ότι δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ασφάλεια ή δεσμεύσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των Υπηρεσιών, των συγκεκριμένων λειτουργιών των Υπηρεσιών ή της διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας ή δυνατότητας αυτών εκπλήρωσης των αναγκών σας), καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα πράγματα να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Στην ατυχή περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν λειτουργήσουν, παρακαλούμε δεχθείτε την ειλικρινή μας συγνώμη, διότι πράγματι κατανοούμε ότι κάτι τέτοιο είναι ατυχές και ενοχλητικό.

b.     Η ευθύνη μας: Δεν θα φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν έμμεσες, επακόλουθες, κυρωτικές, ειδικές ή συμπτωματικές ζημίες. Η συνολική ευθύνη μας η οποία απορρέει ή σχετίζεται με τη χρήση σας των Υπηρεσιών περιορίζεται στο μικρότερο (i) των ποσών που καταβάλατε για τη χρήση των σχετικών Υπηρεσιών στο διάστημα των τριών (3) μηνών πριν από την παραβίαση (εάν υπάρχει) ή (ii) 50 €. Οι παρόντες Όροι περιορίζουν τις ευθύνες μας μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

9.     Επίλυση διαφορών, διέπον δίκαιο και δικαστήρια.

a.     Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εξαιρουμένων των όσων ρητώς ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους στην παρούσα ενότητα 9 ή στην ενότητα 11, οι παρόντες Όροι, η σχέση σας μαζί μας και η χρήση σας των Υπηρεσιών διέπονται από τους νόμους της χώρας διαμονής σας και από κοινού συμφωνούμε για την υπαγωγή τους στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων σας. Η δυνατότητα εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Εμπορευμάτων και όποιοι άλλοι νόμοι διέπουν την εφαρμογή των νόμων οποιασδήποτε άλλης εθνικής νομοθεσίας αποκηρύσσονται και εξαιρούνται ρητώς.

b.     Εάν είστε κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι παρόντες Όροι, η σχέση σας μαζί μας και η χρήση σας των Υπηρεσιών διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, με εξαίρεση τις διατάξεις αυτής περί σύγκρουσης νόμων και επιλογής δικαίου.

c.      Εάν είστε κάτοικος Καναδά, οι παρόντες Όροι, η σχέση σας μαζί μας και η χρήση σας των Υπηρεσιών διέπονται από τη νομοθεσία της Επαρχίας του Οντάριο, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτής περί επιλογής δικαίου ή σύγκρουσης νόμων.

d.     Εάν είστε κάτοικος Γαλλίας, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα δικαστήρια της Nanterre.

e.     Εάν είστε κάτοικος Ινδίας, σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς, συμφωνούμε από κοινού για την επίλυση αυτής μέσω διαιτησίας, από μοναδικό διαιτητή αμοιβαίως διοριζόμενο από αμφότερες τις πλευρές, διεξαγόμενης σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαιτησίας & Συμβιβασμού του 2015 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η πόλη Gurgaon, στην πολιτεία Haryana.

f.      Εάν είστε κάτοικος Σρι Λάνκα, σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς, συμφωνούμε από κοινού για την επίλυση αυτής μέσω διαιτησίας, από μοναδικό διαιτητή αμοιβαίως διοριζόμενο από αμφότερες τις πλευρές, διεξαγόμενης σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαιτησίας του 2005 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Ο τόπος διαιτησίας θα είναι το Νέο Δελχί, στην Ινδία.

g.     Εάν είστε κάτοικος Μαλαισίας, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα Δικαστήρια της Δυτικής Μαλαισίας.

h.     Εάν είστε κάτοικος Κίνας, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το τοπικό δικαστήριο στην πόλη Σανγκάη, στην Κίνα.

i.       Εάν είστε κάτοικος Ταϊβάν, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το τοπικό δικαστήριο στην πόλη Ταϊπέι, στην Ταϊβάν.

j.       Εάν είστε κάτοικος Τσεχικής Δημοκρατίας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Τσεχική Εμπορική Επιθεώρηση http://www.coi.cz.

k.     Εάν είστε καταναλωτής με έδρα τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και πιστεύετε ότι το παράπονό σας δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, μπορείτε - αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι - να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα European Online Dispute Resolution (ODR).

 

10.  Όσον αφορά τους παρόντες Όρους.

a.     Βάσει νόμου, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν βάσει σύμβασης, όπως είναι οι παρόντες Όροι. Οι παρόντες Όροι ουδόλως αποσκοπούν στον περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων.

b.     Εάν αποδειχθεί ότι κάποια συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι έγκυρη ή εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.

c.      Εάν δεν ενεργήσουμε αμέσως μετά τη μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε ενέργειες στο μέλλον.

d.     Είμαστε ελεύθεροι να ενημερώσουμε αυτούς τους Όρους, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις Υπηρεσίες ή τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας ή για νομικούς, ρυθμιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές που σας επηρεάζουν σημαντικά, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε μέσω της εφαρμογής WiZ, αναρτώντας μια ανακοίνωση στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, στέλνοντάς σας ένα email ή με κάποιο άλλο μέσο. Η αδράνειά σας ή η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών, μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες ειδοποιήσεις ή ανακοινώσεις σημαίνει ότι αναγνωρίζετε και αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

e.     Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο το σύνολο των Υπηρεσιών στη χώρα σας.

f.      Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία σας μαζί μας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας για τα Προϊόντα στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/support.

g.     Οποιαδήποτε διάταξη προορίζεται (είτε εκφράζεται είτε με άλλο τρόπο) να επιβιώσει οποιασδήποτε διάρκειας ή τερματισμού των Υπηρεσιών, θα επιβιώσει.

 

11.  Όροι που ισχύουν για συγκεκριμένα Προϊόντα, συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες χώρες. Στην παρούσα ενότητα 11 ορίζονται επιπλέον όροι που ισχύουν για συγκεκριμένα Προϊόντα, συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες χώρες. Στην περίπτωση τυχόν διαφορών μεταξύ της παρούσας ενότητας 11 και οποιωνδήποτε διατάξεων στους παρόντες Όρους εκτός από την παρούσα ενότητα 11, τότε θα υπερισχύει η παρούσα ενότητα 11.

·      Τουρκία: Ο τοπικός αριθμός τηλεφώνου είναι 0850 390 19 22 και η Δήλωση Απορρήτου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/tr-tr/privacy-notice.

·      Πρόσθετοι όροι Home Monitoring : Οι Υπηρεσίες Home Monitoring είναι διαθέσιμες σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Σλοβακία και, επιπλέον, οι Πρόσθετοι όροι Home Monitoring όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 θα ισχύουν για τη χρήση από μέρους σας των ισχυόντων Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring. 

·      Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Ειδοποίηση για τους κατοίκους της Καλιφόρνια: Σύμφωνα με την ενότητα 1789.3 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια δικαιούνται την ακόλουθη ειδοποίηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών: Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή συμμόρφωση σχετικά με τη διαδικτυακή τοποθεσία μας ή τους παρόντες Όρους, στείλτε την ερώτησή σας στον σύνδεσμο «Επικοινωνήστε μαζί μας» στη διεύθυνση https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με επιστολή σας στη διεύθυνση Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 ή καλώντας τη Signify στο 1 (800) 555-0050. Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Βοήθειας Παραπόνων του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών του Υπουργείου Καταναλωτών της Καλιφόρνια μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ή τηλεφωνικά στο (916) 445-1254 ή στο (800) 952-5210.

 

12.  Όροι τελικού χρήστη που απαιτούνται από την Apple. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή WiZ από το App Store της Apple, Inc. («Apple») ή εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή WiZ σε συσκευή iOS, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με την ακόλουθη ειδοποίηση σχετικά με την Apple. Οι παρόντες Όροι αφορούν τη σχέση μόνο μεταξύ υμών και ημών, όχι με την Apple και η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τις Υπηρεσίες ή το περιεχόμενό τους. Η Apple δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή WiZ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εφαρμογής WiZ με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, τότε μπορείτε να ενημερώσετε την Apple και η Apple θα σας επιστρέψει τυχόν ισχύουσα τιμή αγοράς για την εφαρμογή WiZ. Επιπλέον, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την εφαρμογή WiZ. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο που σχετίζεται με την εφαρμογή WiZ ή την κατοχή ή/και τη χρήση της εφαρμογής WiZ από εσάς, συμπεριλαμβανομένων: (α) αξιώσεων ευθύνης προϊόντος, (β) οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι η εφαρμογή WiZ δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση και (γ) αξιώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την απαλλαγή οποιουδήποτε ισχυρισμού τρίτου ότι η εφαρμογή WiZ ή/και η κατοχή και χρήση της εφαρμογής WiZ από εσάς παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες όρους τρίτων, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή WiZ. Η Apple και οι θυγατρικές της Apple, είναι δικαιούχοι τρίτων αυτών των Όρων και με την αποδοχή αυτών των Όρων, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλει αυτούς τους Όρους εναντίον σας ως τρίτου δικαιούχου αυτών των Όρων. Η άδεια χρήσης στην ενότητα 2α περιορίζεται σε ένα μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής WiZ για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των Προϊόντων σας επί οποιουδήποτε προϊόντος με την επωνυμία Apple.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Πρόσθετοι όροι Home Monitoring

 

ΕΑΝ Η ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή Ο ΚΑΝΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ) Ή ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ), ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ 9.g ΚΑΙ 9.h ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.g ΚΑΙ 9.h, Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΥΧΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ή ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

 

1.     Εφαρμοσιμότητα:

a.     Αυτοί οι Πρόσθετοι όροι Home Monitoring («Όροι Home Monitoring») θα ισχύουν για τη χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring, όπως περιγράφεται παρακάτω.

b.     Για να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα Home Monitoring και τις Υπηρεσίες Home Monitoring, θα πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους χρήσης WiZ, που ενσωματώνουν τους παρόντες Όρους Home Monitoring («Συμφωνία Home Monitoring»), τη νομική σύμβαση που συνήφθη μεταξύ υμών και ημών και ρυθμίζει τη χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring. Σε περίπτωση τυχόν ασυνέπειας μεταξύ των Όρων Home Monitoring και των Όρων χρήσης WiZ, οι παρόντες Όροι Home Monitoring θα υπερισχύουν. Η Συμφωνία Home Monitoring περιέχει προϋποθέσεις και απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους χρήστες σας και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με αυτούς.

 

2.     Προϊόντα Home Monitoring και Υπηρεσίες Home Monitoring:

a.     Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring αποτελούνται από τα εξής:

·      τα προϊόντα WiZ που προσδιορίζονται στη συσκευασία ή σε υλικά μάρκετινγκ για χρήση με τις Υπηρεσίες Home Monitoring («Προϊόντα Home Monitoring») και

·      τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στη συνδρομή Free Access (όπως αναφέρεται στην ενότητα 5 παρακάτω) και στη συνδρομή Heads-Up που περιλαμβάνει (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει) λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά ενός χρονοδιαγράμματος συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια μέσα ή έξω από το σπίτι σας, τη δυνατότητα όπλισης/αφόπλισης του σπιτιού σας, ειδοποιήσεις push κινητών για συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια, εάν αυτές έχουν διαμορφωθεί, ζωντανή προβολή βίντεο των Καμερών Home Monitoring, δυνατότητα αναπαραγωγής αποσπασμάτων εγγραφής εντοπισμένων συμβάντων. Επιπλέον, αυτό που συνιστά ένα συμβάν σχετικό με την ασφάλεια προσαρμόζεται από εσάς ως Κάτοχος (ή Εξουσιοδοτημένος χρήστης), για την εξαίρεση, για παράδειγμα, ορισμένων περιοχών προβολής μιας κάμερας Home Monitoring. Ορισμένες λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης αποθήκευσης αποσπασμάτων βίντεο) είναι διαθέσιμες μόνο με επιπλέον πρόγραμμα υπηρεσίας Heads-Up επί πληρωμή. Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής WiZ. Οι δυνατότητες που ισχύουν για εσάς, σύμφωνα με την επιλογή σας για Free Access ή Heads-Up αναφέρονται συλλογικά ως «Υπηρεσίες Home Monitoring». Οι Υπηρεσίες Home Monitoring είναι διαθέσιμες μόνο σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Σλοβακία.

b.     Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα Home Monitoring και τις Υπηρεσίες Home Monitoring υπό τους όρους και τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Συμφωνία Home Monitoring.

 

3.     Όροι χρήσης:

a.     Απαιτούμενα προϊόντα: Οι Υπηρεσίες Home Monitoring απαιτούν συμβατά Προϊόντα Home Monitoring, τα οποία θα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά από εσάς και να συζευχθούν με την εφαρμογή WiZ και τον λογαριασμό χρήστη WiZ. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες Home Monitoring θα συνεργάζονται μόνο με τα Προϊόντα Home Monitoring και ότι δεν προορίζονται για χρήση με άλλα προϊόντα. Εάν δεν δικαιούστε πλέον να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα Home Monitoring (π.χ. λόγω πώλησης), είστε υποχρεωμένοι να καταργήσετε τη σύζευξη αυτών των Προϊόντων Home Monitoring αμέσως.

b.     Εγκατάσταση και Λειτουργία:

·      Είναι δική σας ευθύνη να φροντίζετε για τα εξής:

o   την απόκτηση, τη ρύθμιση και τη διατήρηση των τεχνικών και άλλων απαιτήσεων τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που διατίθενται από εμάς σε εσάς,

o   την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη λειτουργία των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring αποκλειστικά σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες που διατίθενται από εμάς σε εσάς, καθώς και με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους, κανονισμούς, κώδικες και πρότυπα, και

o   την αντικατάσταση ή την επαναφόρτιση των μπαταριών για τα Προϊόντα Home Monitoring, όταν απαιτείται.

·      Απαιτήσεις συστήματος και συσκευής: Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring απαιτούν ένα λειτουργικό δίκτυο Wi-Fi στο σπίτι σας που είναι συνδεδεμένο μέσω αξιόπιστης πρόσβασης στο Internet με επαρκές εύρος ζώνης και μια κινητή συσκευή με την εφαρμογή WiZ. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία συστήματος και συσκευής και ότι είναι συμβατά και κατάλληλα διαμορφωμένα. Ενδέχεται να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της συσκευής σας, ώστε να διευκολύνουμε τη σωστή λειτουργία των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring και να ενεργοποιήσουμε ορισμένες δυνατότητες.

·      Δεν παρακολουθούμε τα Προϊόντα Home Monitoring και δεν ανταποκρινόμαστε σε πληροφορίες και συμβάντα που λαμβάνετε ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Home Monitoring. Εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς (ή στον Εξουσιοδοτημένο χρήστη σας) να προβείτε σε τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μηνυμάτων συμβάντων στις επαφές σας που έχετε ορίσει. Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να καθορίσετε την κατάλληλη απάντηση σε όλες τις πληροφορίες και τα συμβάντα που λαμβάνετε κατά τη χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring και αποδέχεστε ότι είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την ανταπόκρισή σας και για την ανταπόκριση των επαφών σας που έχετε ορίσει. Εάν η ανταπόκρισή σας σε πληροφορίες και συμβάντα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Home Monitoring συνεπάγεται κόστος, αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για αυτά τα έξοδα. Εάν λάβετε ειδοποίηση για οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής/ασφάλειας, περιουσίας, πυρκαγιών, πλημμυρών, διαρρήξεων, ληστειών, ιατρικών ζητημάτων ή άλλων επειγόντων περιστατικών κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Home Monitoring, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την αστυνομία, την πυροσβεστική ή την αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, καθώς δεν παρέχουμε καμία υπηρεσία παρακολούθησης ή ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης.

·      Εάν τα Προϊόντα Home Monitoring δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή κάποιος από τους αισθητήρες τους λειτουργεί εκτός του εύρους ανίχνευσης ή παρεμποδίζεται ή παρεμποδίζεται από τοίχους, έπιπλα, προσωπικά είδη ή άλλα αντικείμενα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ψευδείς συναγερμούς ή αστοχίες εντοπισμού.

·      Εγγυάστε και δηλώνετε ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των Προϊόντων Home Monitoring πραγματοποιήθηκε με τεχνικό τρόπο και δεν παραβιάζει τυχόν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου των άλλων. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση και η λειτουργία των Προϊόντων Home Monitoring παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε, όταν αυτό απαιτείται, τα εμπλεκόμενα τρίτα μέρη και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους για την επιθυμητή εγκατάσταση και λειτουργία των Προϊόντων Home Monitoring και τη χρήση των Υπηρεσιών Home Monitoring.

·      Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ή/και τη χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης των Προϊόντων Home Monitoring σε αντίθεση με την ισχύουσα ομοσπονδιακή, πολιτειακή και τοπική νομοθεσία, κανονισμούς, κώδικες ή πρότυπα.

·      Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές διακοπές για λόγους ασφαλείας, αστοχίας συστημάτων (συμπεριλαμβανομένης της αστοχίας της σύνδεσης Wi-Fi και ανεπαρκούς εύρους ζώνης), τεχνικών δυσκολιών, συντήρησης, δοκιμών, επισκευής, ενημερώσεων ή άλλων συνθηκών. Ενώ θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring είναι κατά το δυνατόν αδιάλειπτη στο πλαίσιο των τεχνικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της, δεν θα υφίσταται κανένα δικαίωμα και δεν υποσχόμαστε ούτε εγγυόμαστε την αδιάλειπτη χρήση.

c.      Μόνο για οικιακή χρήση : Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring προορίζονται αποκλειστικά για δική σας, προσωπική χρήση στην ιδιωτική κατοικία σας. Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring δεν προορίζονται ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν επαγγελματική ή εμπορική ή άλλη μη οικιακή χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring.

d.     Καμία παρακολούθηση τρίτων: Οι Υπηρεσίες Home Monitoring δεν παρέχουν παρακολούθηση τρίτων ή ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου:

·      δεν έχουμε πρόσβαση σε ειδοποιήσεις ή πλάνα βίντεο σε πραγματικό χρόνο,

·      δεν παρακολουθούμε καμία ειδοποίηση και δεν θα ειδοποιήσουμε ούτε θα στείλουμε τρίτους ή αρχές αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στο σπίτι σας σε περίπτωση ειδοποίησης ή έκτακτης ανάγκης, και

·      δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στην επιβολή του νόμου ή στον χρόνο ανταπόκρισης τρίτων.

Όλες οι ειδοποιήσεις ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των απειλητικών για τη ζωή συμβάντων, και των συμβάντων ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να απευθύνονται από εσάς στις κατάλληλες υπηρεσίες ανταπόκρισης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ.

e.     Καμία εξάλειψη συμβάντων:

·      Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring δεν προορίζονται ούτε παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι μειώνουν ή εξαλείφουν τα περιστατικά ανεπιθύμητων συμβάντων, όπως καταπατητές, διαρρήξεις ή/και ληστείες, και κατανοείτε και συμφωνείτε:

o   να μη βασίζεστε στα Προϊόντα Home Monitoring και στις Υπηρεσίες Home Monitoring για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση συμβάντων, όπως οι διαρρήξεις και οι ληστείες ή των συνεπειών αυτών και

o   ότι τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring ενδέχεται να μην αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν αυτά τα συμβάντα ή τις συνέπειες αυτών.

Δεν παρέχουμε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση ότι η χρήση των Προϊόντων Home Monitoring ή των Υπηρεσιών Home Monitoring θα αποτρέψει ή θα ελαχιστοποιήσει αυτά τα συμβάντα ή τις συνέπειές αυτών ή/και θα επηρεάσει ή θα αυξήσει οποιοδήποτε επίπεδο ασφαλείας.

·      Αναγνωρίζετε ότι τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring δεν υποκαθιστούν ένα σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης που παρακολουθείται από τρίτους. Τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί ώστε να παρέχουν ειδοποιήσεις με αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο, ωστόσο δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ότι θα λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις έγκαιρα.

·      Θα πρέπει να προστατεύεστε από κάθε κίνδυνο απώλειας με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη και είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση όλης της ασφαλιστικής κάλυψης που πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

f.      Η ευθύνη σας για συμμόρφωση με τη νομοθεσία:

·      Το απόρρητο και άλλη ισχύουσα ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία, κανονισμοί, κώδικες ή πρότυπα που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας ενδέχεται να επιβάλλουν ορισμένες ευθύνες σε εσάς για τη χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε τέτοια ισχύουσα ομοσπονδιακή, πολιτειακή ή τοπική νομοθεσία, κανονισμούς, κώδικες ή πρότυπα, όταν χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα Home Monitoring και τις Υπηρεσίες Home Monitoring. Αυτό περιλαμβάνει:

o   συμμόρφωση που σχετίζεται με την εγγραφή ή την κοινοποίηση περιεχομένου βίντεο ή ήχου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που περιλαμβάνει τρίτα μέρη, δημόσιους χώρους ή με άλλο τρόπο περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτότητα ενός ατόμου ή ατόμων,

o   συμμόρφωση που απαιτεί να δοθεί ειδοποίηση ή να ληφθεί συγκατάθεση από τρίτα μέρη σχετικά με τη χρήση σας των Προϊόντων Home Monitoring ή των Υπηρεσιών Home Monitoring (για παράδειγμα, νομοθεσία ή κανονισμοί που απαιτούν να επιδεικνύετε κατάλληλη σήμανση που ενημερώνει άλλους ότι λαμβάνει χώρα εγγραφή οπτικού ή/και ηχητικού υλικού). Να έχετε υπόψη σας ότι τυχόν αυτοκόλλητα ή παρόμοιο υλικό το οποίο ενδέχεται να ερμηνευθεί ως σήμανση που παρέχεται με οποιαδήποτε Προϊόντα Home Monitoring δεν παρέχονται από εμάς για λόγους συμμόρφωσης και παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία,

o   διασφάλιση ότι τα Προϊόντα Home Monitoring με δυνατότητες εγγραφής ήχου και βίντεο δεν είναι στραμμένα σε δημόσιους χώρους ή/και δεν βρίσκονται κοντά σε χώρο όπου τα άτομα ενδέχεται να έχουν εύλογες προσδοκίες προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής (όπως ένα μπάνιο ή υπνοδωμάτιο),

o   συμμόρφωση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες η εγκατάσταση οποιουδήποτε Προϊόντος Home Monitoring που αφορά την εγγραφή οπτικού ή/και ηχητικού υλικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό κατάλληλη γωνία, ώστε να μην πραγματοποιούνται εγγραφές πέρα από τα όρια της ιδιοκτησίας σας (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων πεζοδρομίων ή δρόμων)

o   συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των βιομετρικών στοιχείων και με το παρόν εγγυάστε ότι τυχόν δεδομένα τα οποία αποστέλλονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Home Monitoring για σκοπούς αναγνώρισης οποιουδήποτε χαρακτηριστικού προσώπου έχουν ληφθεί σε συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία,

o   συμμόρφωση με οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις περί διαφάνειας ή ενημέρωσης αρχής,

o   συμμόρφωση με τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του κατάλληλου προγράμματος συνδρομής σύμφωνα με αυτές, και

o   γενικότερα, συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας των δεδομένων.

·      Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών Home Monitoring ή τυχόν Προϊόντων Home Monitoring με τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας ή των δικαιωμάτων ενός ατόμου.

·      Τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring προορίζονται αποκλειστικά για δική σας, προσωπική χρήση στην ιδιωτική κατοικία σας. Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου όπου ζείτε ενδέχεται να επιβάλλουν ορισμένες ευθύνες σε εσάς για τη χρήση των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring. Για ορισμένα δεδομένα βίντεο, ήχου και αναγνώρισης προσώπου που συλλέγετε χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα Home Monitoring και τις Υπηρεσίες Home Monitoring (π.χ. σήματα και δεδομένα βίντεο και ήχου) ως Κάτοχος ή Εξουσιοδοτημένος χρήστης, εσείς είστε ο υπεύθυνος ελέγχου ορισμένων δεδομένων που συλλέγονται από τα εν λόγω Προϊόντα Home Monitoring και τις Υπηρεσίες Home Monitoring και εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

·      Όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ως Κάτοχος ή Εξουσιοδοτημένος χρήστης, οι οποίες ενδέχεται να χαρακτηρίζονται ως οικιακή δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή ή τη ροή βίντεο και την εγγραφή ή τη ροή ήχου χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα Home Monitoring και τις Υπηρεσίες Home Monitoring, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας όπως ορίζεται στον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

·      Όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχετε συλλέξει από τη χρήση σας των Προϊόντων Home Monitoring και των Υπηρεσιών Home Monitoring, θα ισχύει η Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Home Monitoring («DPA»). Αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης WiZ, αποδέχεστε και την DPA. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην DPA εδώ: https://www.wizconnected.com/dataprocessingagreement.

g.     Σε περίπτωση προβλήματος:

·      Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των Υπηρεσιών Home Monitoring είναι κατά το δυνατόν αδιάλειπτη στο πλαίσιο των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων της, αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε αδιάλειπτη χρήση. Εκτός από τον βαθμό στον οποίο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι Υπηρεσίες Home Monitoring παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και στοΝ μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΧΡΗΣΗ. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι τα Προϊόντα Home Monitoring και οι Υπηρεσίες Home Monitoring θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή θα παρέχονται αδιαλείπτως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών Home Monitoring. Δεν εγγυόμαστε και με το παρόν αποποιούμαστε οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών Home Monitoring θα πραγματοποιείται χωρίς σφάλματα ή χωρίς διακοπές. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών Home Monitoring θα πραγματοποιείται χωρίς διακοπή ή υποβάθμιση λόγω εργασιών συντήρησης, περαιτέρω εξελίξεων ή άλλως λόγω διακοπών.

·      Εάν είστε καταναλωτής με έδρα τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), τότε η νομοθεσία του ΕΟΧ για τους καταναλωτές σάς παρέχει νόμιμη εγγύηση η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των Υπηρεσιών Home Monitoring. Σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που θα διαπιστώσετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Home Monitoring.

·      Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών Home Monitoring, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των καναλιών μας φροντίδας καταναλωτών (για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνσηhttps://www.wizconnected.com/support) και  φροντίστε να μας παράσχετε την απαραίτητη συνεργασία στον βαθμό που εύλογα ζητείται. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να διορθώσουμε το πρόβλημα για το οποίο μας ενημερώσατε σύμφωνα με την τυπική διαδικασία μας η οποία συνεπάγεται (i) τη συλλογή του περιστατικού που αναφέρθηκε από διαφορετικές πηγές, (ii) τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων κάνοντας χρήση εργαλείων αξιολόγησης για την ιεράρχηση του περιστατικού και (iii) τον προσδιορισμό και την υλοποίηση μιας λύσης κατάλληλης για τη συγκεκριμένη ιεράρχηση που εκχωρήθηκε, η οποία μπορεί να είναι ενδιάμεση λύση (π.χ. άμεση επιδιόρθωση ή παράκαμψη) ή μελλοντική (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) Ενημέρωση («Διαδικασία υποστήριξης»).

·      Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το πρόβλημα σύμφωνα με τη Διαδικασία υποστήριξης, θα δικαιούστε τα εξής διορθωτικά μέτρα για το επί πληρωμή πρόγραμμα Heads-Up (εάν υπάρχει και ανάλογα με την περίπτωση): (i) αναλογική μείωση του ισχύοντος τέλους συνδρομής ή (ii) τερματισμό του προγράμματος συνδρομής σας και επιστροφή του κατ' αναλογία ποσού που έχει ήδη καταβληθεί για την περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζετε έλλειψη λειτουργικότητας και τυχόν ποσών (εάν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταβληθεί για οποιαδήποτε μελλοντική περίοδο. Η αδυναμία μας να διορθώσουμε το πρόβλημα θα περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: (i) η εξάλειψη του προβλήματος είναι αδύνατη, (ii) το πρόβλημα δεν διορθώνεται καθώς σχετίζεται με δυσανάλογο κόστος, (iii) παρουσιάζεται έλλειψη συμμόρφωσης παρά την προσπάθειά μας να διορθώσουμε το πρόβλημα, (iv) το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό που δικαιολογείται η άμεση μείωση της τιμής ή ο τερματισμός του προγράμματος, (v) η άρνησή μας για την παροχή οποιασδήποτε συμπληρωματικής απόδοσης ή (vi) είναι προφανές (συμπεριλαμβανομένης δήλωσης από εμάς) ότι (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για εσάς) δεν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το πρόβλημα.

 

4.     Περιεχόμενο χρήστη:

a.     Οι Υπηρεσίες Home Monitoring περιλαμβάνουν τη δυνατότητα λήψης ή/και εγγραφής ήχου, βίντεο, ανοίγματος/κλεισίματος και συμβάντα κίνησης με χρονική σήμανση και εικόνες (κείμενο ως υποσύνολο) από ορισμένα Προϊόντα Home Monitoring («Περιεχόμενο χρήστη»). Ο ήχος, το βίντεο και οι εικόνες (κείμενο ως υποσύνολο) δεν είναι προσβάσιμα από εμάς. Τα μεταδεδομένα ότι υπήρξε ένα συμβάν σε μια συγκεκριμένη στιγμή και η ταξινόμηση του συμβάντος είναι γνωστά σε εμάς.

b.     Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του Περιεχομένου χρήστη σας και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας χρήστη σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα Προϊόντα Home Monitoring καταγράφουν μόνο Περιεχόμενο χρήστη για το οποίο είστε εξουσιοδοτημένοι. Δεν θα μεταφέρετε κανένα Περιεχόμενο χρήστη το οποίο, με το περιεχόμενο, τη μορφή, τον σχεδιασμό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή ηθική ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα αποτελεί λόγο τερματισμού του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Home Monitoring.

c.      Δεν μπορούμε να προβάλουμε το Περιεχόμενο χρήστη, εκτός από (i) τα μεταδεδομένα ότι υπήρξε συμβάν σε μια συγκεκριμένη στιγμή και την ταξινόμηση του συμβάντος, και (ii) εάν πραγματοποιήσατε (αποκλειστικά ως Διαχειριστής) λήψη του Περιεχομένου χρήστη και το μοιραστήκατε μαζί μας κατά την κρίση σας (για παράδειγμα, σχετικά με την ποιότητα και τη φροντίδα των καταναλωτών). Ωστόσο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε το Περιεχόμενο χρήστη σας στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε κυβερνητική αρχή, σύμφωνα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας για τη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές απαιτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Αιτήματα Home Monitoring – αποκάλυψης https://www.wizconnected.com/en-us/support/product-terms-of-use/disclosure-request.

d.     Καταναλωτές με έδρα τον Καναδά: Εάν η χώρα διαμονής σας είναι ο Καναδάς, για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Home Monitoring, με το παρόν συναινείτε με την επεξεργασία του Περιεχομένου χρήστη που είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών Home Monitoring. Επιπλέον, συναινείτε με την ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων (μια διαδικασία όπου δεν είναι πλέον δυνατή η συσχέτιση των δεδομένων με ένα μεμονωμένο υποκείμενο δεδομένων (είτε από μόνα τους είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα)) για τη χρήση τους προς εξυπηρέτηση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησής μας.

 

5.     Πρόσβαση σε δυνατότητες, Χρεώσεις, Πληρωμή:

a.     Όταν ενεργοποιείτε τα Προϊόντα Home Monitoring ή τις Υπηρεσίες Home Monitoring, έχετε την επιλογή (μέσω της εφαρμογής WiZ) να (i) χρησιμοποιήσετε ορισμένες διαθέσιμες λειτουργίες χωρίς επιπλέον χρέωση («Free Access») ή να (ii) εγγραφείτε σε μηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα συνδρομής με επιπλέον χρέωση («Heads-Up») βάσει των οποίων θα δικαιούστε ενδεχομένως δοκιμαστική περίοδο τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν έχετε ήδη δοκιμάσει ένα πρόγραμμα συνδρομής («Δοκιμή»). ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΔΟΚΙΜΗ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ.

b.     Μια πλήρης περιγραφή των δυνατοτήτων του Free Access και του Heads-Up μαζί με τις ισχύουσες χρεώσεις, τους όρους πληρωμής, τις περιόδους ειδοποίησης παρέχεται σε εσάς στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση Heads-Up Subscription — WiZ App V2 Help Center (helpshift.com). Τα τέλη συνδρομής Heads-Up χρεώνονται εκ των προτέρων, την πρώτη ημέρα της περιόδου συνδρομής, είτε είναι μηνιαία είτε ετήσια και καταβάλλονται από εσάς μέσω του σχετικού καταστήματος εφαρμογών (είτε Apple είτε Google) που χρησιμοποιείτε (« Το App Store σας») (και ως εκ τούτου ακολουθεί τους τρόπους πληρωμής που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε στο App Store σας και τυχόν σχετικές προϋποθέσεις).

c.      Όταν υποβάλετε μια παραγγελία για τη συνδρομή Heads-Up, δημιουργείται μια έγκυρη, δεσμευτική και εκτελεστή συνδρομή μεταξύ υμών και ημών και η σχετική υποχρέωση καταβολής των σχετικών τελών σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα συνδρομής. Εάν είστε καταναλωτής με έδρα τον ΕΟΧ, συμφωνείτε ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης για συνδρομή Heads-Up για την οποία λαμβάνετε περίοδο Δοκιμής λήγει δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την έναρξη της Δοκιμής. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΧΑΝΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ APP STORE ΣΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ.

d.     Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή σας μέσω του App Store σας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας και θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μόνο το Free Access.

e.     Οι χρεώσεις κατά τον χρόνο της εγγραφής σε συνδρομή Heads-Up θα ισχύουν για τη σχετική περίοδο για την οποία έχετε πληρώσει (για παράδειγμα, στην περίπτωση ετήσιας συνδρομής, τότε ισχύουν για το συγκεκριμένο έτος και στην περίπτωση μηνιαίας συνδρομής, τότε ισχύουν για τον συγκεκριμένο μήνα). Όλες οι χρεώσεις περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, εάν αυτό ισχύει στη δικαιοδοσία σας.

f.      Ενδέχεται να ενημερώσουμε τη Free Access ή/και το Head-Up εισάγοντας νέες δυνατότητες, να αλλάξουμε ή να διακόψουμε (προσωρινά ή μόνιμα) οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή στοιχείο αυτού ή να επιβάλουμε όρια σε ορισμένες λειτουργίες ή/και να αλλάξουμε τις ισχύουσες χρεώσεις, τους όρους πληρωμής, τις περιόδους ειδοποίηση ή άλλους όρους. Οποιαδήποτε από αυτές τις ενημερώσεις και αλλαγές αναφερόμαστε ως " Ενημέρωση σχεδίου ". Θα σας ενημερώσουμε για μια Ενημέρωση Προγράμματος (είτε μέσω email είτε στην εφαρμογή WiZ) και κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής κατά την οποία έχουμε ήδη λάβει την πληρωμή σας για αυτό το πρόγραμμα συνδρομής, οποιαδήποτε Ενημέρωση προγράμματος θα είναι διαθέσιμη σε εσάς για το υπόλοιπο της περιόδου για την οποία πληρώσατε. Για παράδειγμα, εάν έχετε ετήσια συνδρομή και διαθέτουμε πρόσθετες λειτουργίες στη σχετική ετήσια περίοδο για την οποία έχετε ήδη πληρώσει, αυτές οι λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες για χρήση με το τέλος που έχει ήδη καταβληθεί για αυτήν την περίοδο ( επομένως δεν θα σας χρεώσουμε επιπλέον για τέτοιες πρόσθετες λειτουργίες). Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε με το πρόγραμμα Heads-Up σας λόγω Ενημέρωσης προγράμματος, μπορείτε να τερματίσετε αυτήν τη συνδρομή σύμφωνα με την ισχύουσα περίοδο ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να τερματίστε το πρόγραμμά σας Heads-Up εάν η Ενημέρωση σχεδίου επηρεάζει αρνητικά την πρόσβασή σας ή τη χρήση του αντίστοιχου προγράμματος, εκτός εάν αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος είναι μόνο μικρός. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε το πρόγραμμα Heads-Up χωρίς προβλήματα rge εντός 30 (τριάντα) ημερών από (i) τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με την Ενημέρωση Σχεδίου ή (ii) τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η Ενημέρωση Σχεδίου, όποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο.

 

6.     Αποζημίωση:  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΦΕΛΟΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΠΟ (Ι) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ HOME MONITORING Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOME MONITORING («ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ») ΚΑΙ (II) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ Ή ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ («ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ»), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΒΑΘΜΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΝΗΝΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΚΥΡΗ Ή/ΚΑΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΜΗ, ANAITIA, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ Ή ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΕΠΑΡΧΙΕΣ/ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ. Ο ΟΡΟΣ «ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ» ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΖΥΓΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΓΕΙΤΟΝΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

7.     Ευθύνη:

a.     ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) Ή ΔΙΑΦΥΓΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOME MONITORING ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOME MONITORING ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ. Η SIGNIFY ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΑΣ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HOME MONITORING.

b.     ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOME MONITORING ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HOME MONITORING ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HOME MONITORING, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

 

8.     Περίοδος ισχύος, Λήξη:

a.     Περίοδος ισχύος: Η Συμφωνία Home Monitoring ξεκινά με την πρώτη σας χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος Home Monitoring ή των Υπηρεσιών Home Monitoring και παύει με την καταγγελία της σύμβασης που τίθεται σε ισχύ από εμάς ή εσάς.

b.     Καταγγελία:

·      Μπορείτε να διακόψετε το επί πληρωμή πρόγραμμα Heads-Up ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις περιόδους ειδοποίησης του προγράμματός σας Heads-Up.

·      Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης για σοβαρό λόγο παραμένει ανεπηρέαστο τόσο για εμάς όσο και για εσάς.

·      Εάν δεν καταγγείλετε τη σύμβαση όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι διατάξεις της Συμφωνίας Home Monitoring θα παραμείνει σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείτε κάποιο από Προϊόντα Home Monitoring.

c.      Συνέπειες καταγγελίας: Με τη διακοπή του προγράμματός σας Heads-Up, θα διαγράφεται το σύνολο του Περιεχόμενου χρήστη που είναι αποθηκευμένο μέσω ημών για λογαριασμό σας εκτός της νέας περιόδου αποθήκευσης. Κατά τη διαγραφή του λογαριασμού σας WiZ, θα ανωνυμοποιούνται όλα τα μεταδεδομένα συμβάντων και τα δεδομένα διαμόρφωσης και θα διαγράφεται το Περιεχόμενο χρήστη.

 

9.     Όροι που ισχύουν για ορισμένες χώρες. Η παρούσα ενότητα 9 καθορίζει τους όρους που ισχύουν για τους κατοίκους ορισμένων χωρών. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της παρούσας ενότητας 9 και τυχόν διατάξεων της Συμφωνίας Home Monitoring εκτός από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα 9, τότε θα υπερισχύει η παρούσα ενότητα 9.

a.     Ενότητα 3g (4ο σημείο):

       i.          η ακόλουθη πρόταση θα προστεθεί, εάν η κατοικία σας είναι στην Τσεχική Δημοκρατία: Για τυχόν ελαττώματα, θα έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα.

      ii.          η ακόλουθη πρόταση θα προστεθεί, εάν η κατοικία σας είναι στην Ουγγαρία: Θα έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κυβερνητικό Διάταγμα 373/2021 (VI.30.) και στον Αστικό Κώδικα που εφαρμόζονται από κοινού.

b.     Ενότητα 5d:

       i.          θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι στην Πολωνία: Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή σας μέσω του App Store σας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας σας και θα έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μόνο το Free Access.

c.      Ενότητα 6:

       i.          θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία: Είστε υπεύθυνοι για δόλια παραβίαση της Συμφωνίας Home Monitoring σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

d.     Ενότητα 7:

       i.          θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Αυστρία ή Γερμανία: Οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται. Η εξαίρεση ευθύνης δεν θα ισχύει στον βαθμό που η ευθύνη μας είναι υποχρεωτική, π.χ. βάσει του Νόμου περί Ευθύνης προϊόντων («Produkthaftungsgesetz»), σε περιπτώσεις πρόθεσης, βαριάς αμέλειας, τραυματισμών επικίνδυνων για τη ζωή τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία, ή παραβίασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων («westentliche Vertragsverletzungen»). Ωστόσο, εκτός από τις περιπτώσεις του Νόμου περί Ευθύνης προϊόντων, βαριάς αμέλειας, πρόθεσης ή τραυματισμών επικίνδυνων για τη ζωή τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία, η ευθύνη για την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων θα περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία η οποία είναι τυπική για τη συμβατική σχέση.

      ii.          θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τα εξής, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία,  Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο: Οποιεσδήποτε αξιώσεις για αποζημίωση αποκλείονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Αυτή η εξαίρεση ευθύνης δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο, π.χ. πρόκληση ζημίας εκ προθέσεως ή ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας.

    iii.          θα διαγραφεί εξ ολοκλήρου, εάν η κατοικία σας είναι σε μία από τις εξής χώρες: Πολωνία, Ρουμανία,  Ισπανία.

e.     Ενότητα 8c:

       i.          η ακόλουθη πρόταση θα προστεθεί, εάν η κατοικία σας είναι στην Τσεχική Δημοκρατία: Η παρούσα ενότητα εφαρμόζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

f.      Εάν η κατοικία σας είναι στη Ρουμανία, θα ισχύει η εξής επιπλέον ενότητα: Συμφωνείτε ότι η Συμφωνία Home Monitoring δεν περιλαμβάνει ασυνήθιστες (τυπικές) ρήτρες όπως ορίζονται ρητά από τη ρουμανική νομοθεσία. Συμφωνείτε αμετάκλητα και αποδέχεστε, με την αποδοχή της Συμφωνία Home Monitoring, όλες τις ρήτρες που ορίζονται σε αυτήν, ειδικά (αλλά όχι περιοριστικά) τις εξής ενότητες: 3.b-e, 3.f 1ο σημείο 2ο στοιχείο, 3.f 2ο σημείο, 4.b και 6.

g.     Εάν η κατοικία σας είναι στον Καναδά (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ):

·       η ενότητα 9 του WiZ σε σχέση με τη Συμφωνία Home Monitoring αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από τα εξής:

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα ενότητα θα ισχύει, εάν (i) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασής σας είναι ο Καναδάς (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ) ή (ii) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασής σας δεν είναι ο Καναδάς (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ), αλλά καταθέσετε αγωγές εναντίον μας στον Καναδά (εκτός από την επαρχία του Κεμπέκ).

a.     ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, (I) Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΙΙ) ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ, ΤΩΡΙΝΗ ΕΙΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOME MONITORING ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ή ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ).

b.        Για όλες τις διαφορές, η ικανοποίηση των οποίων επιδιώκεται είτε στο δικαστήριο είτε μέσω διαιτησίας, θα πρέπει πρώτα να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε την αξίωσή σας αποστέλλοντας γραπτή περιγραφή της αξίωσης στη διεύθυνση της ενότητας (h). Συμφωνούμε από κοινού ο καθένας να διαπραγματευτεί την αξίωση με καλή πίστη. Εάν δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε από κοινού την αξίωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της εν λόγω περιγραφής αξίωσης και εάν έχετε προσπαθήσει με καλή πίστη να επιλύσετε την αξίωση απευθείας μαζί μας στη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίηση της αξίωσης μέσω διαιτησίας.

c.        ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ. Η Διαιτησία διέπεται από τον νόμο περί εσωτερικής διαιτησίας, στην επαρχία όπου κατοικείτε και από τους Κανόνες Διαιτησίας του ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/case-administration-services/) («Κανόνες ADRIC»), ανάλογα με την περίπτωση, από κάθε άποψη εκτός εάν τα μέρη έχουν ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά. Τα αιτήματα διαιτησίας θα κατατίθενται στο ADR Institute of Canada, Inc. («ADRIC»), θα υποβάλλονται σύμφωνα με τους Κανόνες ADRIC και θα περιλαμβάνουν: (1) το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέρους το οποίο ζητά τη διαιτησία, (2) δήλωση των νομικών αξιώσεων που προβάλλονται και των πραγματικών βάσεων των εν λόγω αξιώσεων, (3) περιγραφή του ζητούμενου διορθωτικού μέτρου και ακριβή, καλόπιστο υπολογισμό του επιζητούμενου ποσού (τυχόν αίτημα ασφαλιστικών μέτρων ή δικηγορικές αμοιβές δεν θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του επιζητούμενου ποσού, εκτός εάν το εν λόγω ασφαλιστικό μέτρο επιδιώκει την καταβολή χρηματικού ποσού) και (4) την υπογραφή του μέρους που ζητά τη διαιτησία. Το αίτημά σας για διαιτησία θα πρέπει, επίσης, να επιδοθεί στο Νομικό Τμήμα της Signify στην ταχυδρομική διεύθυνση Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο προς τους Κανόνες ADRIC, η διαιτησία θα διεξάγεται από έναν μόνο διαιτητή (που επιλέγεται σύμφωνα με τους Κανόνες ADRIC), ο οποίος θα είναι δικηγόρος ή πρώην δικαστής. Η έδρα της διαιτησίας θα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της κύριας κατοικίας σας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Home Monitoring. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματός σας, η ακρόαση διαιτησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που βρίσκεται εντός 45 χιλιομέτρων από την κύρια κατοικία σας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Home Monitoring. Τα μέρη συμφωνούν ότι η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί εικονικά και ο διαιτητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατάξει εικονική διαιτησία κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους. Εάν η ADRIC δεν είναι διαθέσιμη για διαιτησία, τα μέρη θα επιλέξουν αμοιβαία ένα εναλλακτικό φόρουμ διαιτησίας.

d.        ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ - Ο διαιτητής θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη διαιτητευσιμότητα ή/και την εκτελεστότητα αυτής της διάταξης διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμφισβήτησης ασυνειδησίας ή οποιασδήποτε άλλης αμφισβήτησης ότι η διάταξη διαιτησίας ή η παρούσα Συμφωνία Home Monitoring είναι άκυρη, ακυρώσιμη ή άλλως μη έγκυρη. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να παραχωρεί οποιαδήποτε χρηματική ικανοποίηση είναι διαθέσιμη ενδεχομένως στο δικαστήριο βάσει νόμου ή δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για το κάθε μέρος και μπορεί να εγγραφεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

e.        Δικηγορικές αμοιβές και Έξοδα. Συμφωνούμε από κοινού ότι θα είμαστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του υπολοίπου οποιασδήποτε αρχικής χρέωσης για την αναγγελία της απαίτησης σύμφωνα με τους Κανόνες ADRIC το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των 200 $ για αξιώσεις ύψους 75.000 $ ή λιγότερο. Εάν επικρατήσετε στη διαιτησία, δικαιούστε ενδεχομένως να ζητήσετε την επιδίκαση δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, στον βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανόνες ADRIC. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η αξίωσή σας ήταν επιπόλαιη ή ότι η αναγγελία της απαίτησης έγινε με σκοπό την παρενόχληση, συμφωνούμε ότι δεν θα επιδιώξουμε και ότι παραιτούμαστε διά του παρόντος από όλα τα δικαιώματα που έχουμε ενδεχομένως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Κανόνες ADRIC, για την ανάκτηση των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εάν επικρατήσουμε στη διαιτησία.

f.         ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, τα μέρη συμφωνούν ότι αμφότερα παραιτούνται από το δικαίωμα προσφυγής σε ένορκη δίκη και ότι το καθένα μπορεί να εγείρει μεμονωμένως απαίτηση κατά του άλλου, και όχι ως ενάγων ή μέλος οποιασδήποτε υποτιθέμενης ομαδικής αγωγής. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις αξιώσεις περισσοτέρων του ενός ατόμου και δεν μπορεί με άλλον τρόπο να προεδρεύει σε οποιασδήποτε μορφής αντιπροσωπευτική ή συλλογική διαδικασία. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει εξουσία να εξετάσει την εκτελεστότητα αυτής της παραίτησης από συλλογική διαιτησία και οποιαδήποτε αμφισβήτηση της παραίτησης από συλλογική διαιτησία μπορεί να τεθεί μόνο σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας κριθεί ανεφάρμοστη, η ανεφάρμοστη διάταξη θα αφαιρεθεί και οι υπόλοιποι όροι της διαιτησίας θα εφαρμοστούν.

g.        ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα εκδίκασης μιας διαφοράς σε δικαστήριο μικροδιαφορών, υπό τον όρο ότι η διαφορά εμπίπτει στα όρια δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου και άλλως πληροί τις προϋποθέσεις για το εν λόγω δικαστήριο, επιδιώκει εξατομικευμένη χρηματική ικανοποίηση, και εφόσον η αγωγή παραμένει στο εν λόγω δικαστήριο και δεν έχει ακυρωθεί ή δεν έχει ασκηθεί έφεση σε δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα ενότητα, τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν σας εμποδίζει να υποβάλετε αναφορά ή να υποβάλετε αξίωση, αίτηση ή χρέωση σε οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική ή διοικητική υπηρεσία ή δικαστήριο ή να ζητήσετε χρηματική ικανοποίηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, εάν και στον βαθμό που οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας σάς δίνουν το δικαίωμα να το πράξετε και αποκλείουν την αποκλειστική προσφυγή στη διαιτησία πριν από τη διαφορά. Επίσης, η παρούσα ενότητα δεν εμποδίζει τις ομοσπονδιακές, επαρχιακές ή τοπικές διοικητικές υπηρεσίες να εκδικάζουν αξιώσεις και να επιδικάζουν διορθωτικά μέτρα βάσει αυτών των αξιώσεων, εάν και στον βαθμό που οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας αποκλείουν την αποκλειστική προσφυγή στη διαιτησία πριν από τη διαφορά. Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν εμποδίζει ή δικαιολογεί ένα μέρος από το να πληροί τυχόν προηγούμενους όρους ή/και να εξαντλεί διοικητικά διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την υποβολή ειδοποίησης για αίτηση διαιτησίας. Οι διαφορές μεταξύ των μερών που ενδέχεται να μην υπόκεινται σε διαιτησία πριν από τη διαφορά, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από την κάλυψη στην παρούσα ενότητα.

h.        ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορείτε να επιλέξετε να επιδιώξετε την ικανοποίηση της αξίωσής σας στο δικαστήριο, εάν εξαιρεθείτε από την παρούσα ενότητα 9 εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα αποδεχθείτε για πρώτη φορά τη Συμφωνία Home Monitoring μέσω της εφαρμογής μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε στέλνοντάς μας μια γραπτή ειδοποίηση με το όνομα, το επώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδεχομένως χρησιμοποιήσατε για να υποβάλετε πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία ή/και στην εφαρμογή μας στη διεύθυνση:

 

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Home Monitoring Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

 

i.         Εάν εξαιρεθείτε από την παρούσα ενότητα ή εάν η παρούσα ενότητα 9 κριθεί ανεφάρμοστη ή εάν δεν ισχύει για στην περίπτωσή σας, τότε η παρούσα ενότητα 9 στο σύνολό της θα είναι άκυρη και, στην περίπτωση αυτή, διά του παρόντος αναγνωρίζετε αμετακλήτως την προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της επαρχίας του Οντάριο για την επίλυση οποιασδήποτε αγωγής ή δικαστικής διαδικασίας που επιτρέπεται βάσει της παρούσας ενότητας. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ενότητας κριθεί παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο από οποιονδήποτε διαιτητή ή δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η εν λόγω ενότητα στο σύνολό της δεν θα θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αλλά από την παρούσα ενότητα θα διαγραφεί μόνο εκείνο το τμήμα της παρούσας ενότητας που είναι παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο.

 

h.     Εάν η κατοικία σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

·         η ενότητα 9 των Όρων Χρήσης WiZ σε σχέση με τη Συμφωνία Home Monitoring αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από τα εξής:

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα ενότητα 9 θα εφαρμόζεται, εάν (i) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασης σας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ή (ii) η χώρα διαμονής ή εγκατάστασής σας δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά καταθέσετε τυχόν αγωγή εναντίον μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

a.        Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΙΙ) ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ Ή ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ, ΤΩΡΙΝΗ ΕΙΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΙΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOME MONITORING ΘΑ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ή ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ HOME MONITORING ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ).

b.        Για όλες τις διαφορές, η ικανοποίηση των οποίων επιδιώκεται είτε στο δικαστήριο είτε μέσω διαιτησίας, θα πρέπει πρώτα να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε την αξίωσή σας αποστέλλοντας γραπτή περιγραφή της αξίωσης στη διεύθυνση Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, με ένα αντίγραφο προς το Νομικό Τμήμα της Signify στην ίδια διεύθυνση. Συμφωνούμε από κοινού ο καθένας να διαπραγματευτεί την αξίωση με καλή πίστη. Εάν δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε από κοινού την αξίωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της εν λόγω περιγραφής αξίωσης και εάν έχετε προσπαθήσει με καλή πίστη να επιλύσετε την αξίωση απευθείας μαζί μας στη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίηση της αξίωσης μέσω διαιτησίας.

c.        Τη διαιτησία θα διαχειρίζεται η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας («ΑΑΑ») σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών και τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες για Διαφορές που σχετίζονται με τους Καταναλωτές (οι «Κανόνες AAA») που θα ισχύουν τότε, εκτός εάν τροποποιούνται από την παρούσα ενότητα 9. (Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Κανόνες AAA από τη διαδικτυακή τοποθεσία adr.org). Συγκεκριμένα, οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών προβλέπουν τα εξής:

§  δυνατότητα κατάθεσης αγωγών στην AAA ηλεκτρονικά ( www.adr.org),

§  οι διαιτητές θα πρέπει να είναι ουδέτεροι και κανένα μέρος δεν επιτρέπεται να επιλέξει διαιτητή μονομερώς,

§  οι διαιτητές θα πρέπει να αποκαλύπτουν την ύπαρξη οποιασδήποτε μεροληψίας, συμφέροντος για το αποτέλεσμα της διαιτησίας ή σχέσης με οποιοδήποτε μέρος,

§  τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση στο δικαστήριο μικροδιαφορών για ορισμένες αξιώσεις, κατ' επιλογήν τους,

§  το αρχικό τέλος καταχώρησης για τον καταναλωτή καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο στα 200 $.

§  ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την τοποθεσία ακρόασης και να συμμετάσχει ζωντανά, μέσω τηλεφώνου, τηλεδιάσκεψης ή με την υποβολή εγγράφων, για αξιώσεις κάτω από 25,000 $.

§  ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα θα ελάμβαναν ενδεχομένως τα μέρη στο δικαστήριο για την επίλυση της ατομικής αξίωσης του μέρους.

Η διαιτησία θα διεξαχθεί ενώπιον ενός μοναδικού ουδέτερου διαιτητή, ο οποίος θα βρίσκεται στην τοποθεσία ή κοντά σε αυτήν, όπου θα διεξαχθεί η διαιτησία. Η διαιτησία θα διεξαχθεί σε τοποθεσία που είναι εύλογα βολική για εσάς. Ο διαιτητής θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με τη διαιτησία ή/και την εκτελεστότητα αυτής της διάταξης διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμφισβήτησης ασυνειδησίας ή οποιασδήποτε άλλης αμφισβήτησης ότι η διάταξη διαιτησίας ή η παρούσα Συμφωνία Home Monitoring είναι άκυρη, ακυρώσιμη ή άλλως μη έγκυρη. Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να παραχωρεί οποιαδήποτε χρηματική ικανοποίηση είναι διαθέσιμη στο δικαστήριο βάσει νόμου ή δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητή θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για το κάθε μέρος και μπορεί να εγγραφεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

d.        Τροποποίηση Κανόνων AAA - Δικηγορικές αμοιβές και Έξοδα. Συμφωνούμε από κοινού ότι θα είμαστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του υπολοίπου οποιασδήποτε αρχικής χρέωσης για την αναγγελία της απαίτησης σύμφωνα με τους Κανόνες AAA το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των 200 $ για αξιώσεις ύψους 75.000 $ ή λιγότερο. Εάν επικρατήσετε στη διαιτησία, δικαιούστε ενδεχομένως να ζητήσετε την επιδίκαση δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, στον βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανόνες AAA. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η αξίωσή σας ήταν επιπόλαιη ή ότι η αναγγελία της απαίτησης έγινε με σκοπό την παρενόχληση, συμφωνούμε ότι δεν θα επιδιώξουμε και ότι παραιτούμαστε διά του παρόντος από όλα τα δικαιώματα που έχουμε ενδεχομένως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τους Κανόνες AAA, για την ανάκτηση των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εάν επικρατήσουμε στη διαιτησία.

e.        ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Τα μέρη συμφωνούν ότι αμφότερα παραιτούνται από το δικαίωμα προσφυγής σε ένορκη δίκη και ότι το καθένα μπορεί να εγείρει μεμονωμένως απαίτηση κατά του άλλου, και όχι ως ενάγων ή μέλος οποιασδήποτε υποτιθέμενης ομαδικής αγωγής. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΜΑΖΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν μπορεί να συγκεντρώνει τις αξιώσεις περισσοτέρων του ενός ατόμου και δεν μπορεί με άλλον τρόπο να προεδρεύει σε οποιασδήποτε μορφής αντιπροσωπευτική ή συλλογική διαδικασία. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει εξουσία να εξετάσει την εκτελεστότητα αυτής της παραίτησης από συλλογική διαιτησία και οποιαδήποτε αμφισβήτηση της παραίτησης από συλλογική διαιτησία μπορεί να τεθεί μόνο σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας κριθεί ανεφάρμοστη, η ανεφάρμοστη διάταξη θα αφαιρεθεί και οι υπόλοιποι όροι της διαιτησίας θα εφαρμοστούν.

f.         Το δικαίωμα στη διαιτησία βάσει της παρούσας Συμφωνίας Home Monitoring προστατεύεται και οποιαδήποτε διαιτησία θα διέπεται επίσης από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (9 USC §§ 1 κ.ε.). Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση των μερών μεταξύ τους περιλαμβάνει διαπολιτειακό εμπόριο. Η απόφαση σχετικά με την αποζημίωση που εκδόθηκε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατατεθεί σε αρμόδιο δικαστήριο ή μπορεί να υποβληθεί αίτηση σε αυτό το δικαστήριο για δικαστική αποδοχή οποιασδήποτε απόφασης και εντολή αναγκαστικής εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση.

g.        ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα εκδίκασης μιας διαφοράς σε δικαστήριο μικροδιαφορών, υπό τον όρο ότι η διαφορά εμπίπτει στα όρια δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου και άλλως πληροί τις προϋποθέσεις για το εν λόγω δικαστήριο, επιδιώκει εξατομικευμένη χρηματική ικανοποίηση, και εφόσον η αγωγή παραμένει στο εν λόγω δικαστήριο και δεν έχει ακυρωθεί ή δεν έχει ασκηθεί έφεση σε δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας.

 

 

έκδοση Μάιος 2023

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

Ημερομηνία  
Νοέμβριος 2021 Προβολή