ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ WiZ

1.     Τι αφορά το παρόν έγγραφο και η μεταξύ μας σχέση
a. Γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να μην διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης WiZ («Όροι»), αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους εν λόγω Όρους, ώστε να γνωρίζετε αυτό που μπορείτε να αναμένετε από εμάς όπως και αυτό που εμείς απαιτούμε από εσάς.
b.     Η σχέση σας μαζί μας: Οι παρόντες Όροι διέπουν τη σχέση σας με εμάς. Με τους όρους «εμείς», «εμάς» ή «μας», νοείται η Signify Netherlands B.V., η εταιρεία πίσω από τα προϊόντα WiZ.   
c.      Υπηρεσίες που καλύπτονται: Οι υπηρεσίες αφορούν τα προϊόντα WiZ («Προϊόντα») και καλύπτουν την πρόσβαση και τη χρήση σας του λογισμικού που είναι ενσωματωμένο στα Προϊόντα, την πρόσβαση και τη χρήση σας της εφαρμογής μας που θα λάβετε στο smartphone ή στο tablet σας, όπως και τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που είναι προσβάσιμες για τα Προϊόντα μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και της εφαρμογής μας. Τα ανωτέρω αναφέρονται εφεξής από κοινού ως οι «Υπηρεσίες».
d.     Απαιτήσεις ηλικίας: Εάν δεν έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το νόμιμο όριο ηλικίας που απαιτείται για τη σύναψη συμβάσεων, θα πρέπει να λάβετε την άδεια του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα σας, ο οποίος θα πρέπει να εξετάσει τους παρόντες Όρους μαζί σας. Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας και επιτρέπετε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, τότε οι παρόντες Όροι ισχύουν για εσάς και είστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες του παιδιού σας.
e.     Τι δεν διέπει το παρόν: Η αγορά Προϊόντος καλύπτεται από τους όρους πώλησης που ίσχυαν όταν αγοράσατε το Προϊόν και περιλαμβάνει τυχόν νόμιμα δικαιώματα εγγύησης που έχετε ως καταναλωτής στη χώρα κατοικίας σας. Ορισμένες δυνατότητες των Υπηρεσιών ενδέχεται να διέπονται από επιπλέον όρους, τους οποίους θα παράσχουμε με τις εν λόγω δυνατότητες.

2.     Χρήση των Υπηρεσιών.
a.     Δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών: Σας παρέχουμε το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών ώστε να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τα Προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ελέγχετε και να παρακολουθείτε.
b.     Έχετε τη δυνατότητα εξουσιοδότησης ατόμων: Ως δημιουργός ενός λογαριασμού χρήστη, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε άτομα για την πρόσβαση, χρήση, παρακολούθηση και τον έλεγχο των Προϊόντων και των Υπηρεσιών. Τα εν λόγω άτομα αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Εξουσιοδοτημένοι χρήστες». Θα πρέπει να εξουσιοδοτείτε μόνο άτομα τα οποία εμπιστεύεστε για την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήση σας, στα Προϊόντα και στις Υπηρεσίες.
c.      Καταχώριση ενός λογαριασμού χρήστη: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να προϋποθέτουν την ύπαρξη λογαριασμού χρήστη για τη χρήση των Υπηρεσιών. Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων σας (για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας) και για τη λήψη μέτρων ώστε ο λογαριασμός σας να παραμένει ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην ενότητα 5.
d.     Βελτίωση των Υπηρεσιών:

 • Καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των Υπηρεσιών και των Προϊόντων. Ως αποτέλεσμα αυτού, ενδέχεται να εμφανίζονται αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τις Υπηρεσίες παρέχοντας διορθώσεις (σφαλμάτων) ή τροποποιήσεις, να παρουσιάζουμε νέες δυνατότητες ή λειτουργίες, να αλλάζουμε ή να διακόπτουμε (προσωρινά ή μόνιμα) οποιαδήποτε δυνατότητα ή λειτουργία, στοιχείο ή περιεχόμενο, να επιβάλλουμε όρια σε συγκεκριμένες δυνατότητες ή να περιορίζουμε την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο των Υπηρεσιών. Οι εν λόγω ενημερώσεις και αλλαγές αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Ενημερώσεις».
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Ενημερώσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες παλαιότερες συσκευές υλικού, υπηρεσίες τρίτων, διαμορφώσεις λογισμικού ή ρυθμίσεις να μην λειτουργούν πλέον με τις Υπηρεσίες και να χρειαστεί ενδεχομένως να ενημερώσετε ή να αλλάξετε τις εν λόγω συσκευές υλικού, υπηρεσίες, διαμορφώσεις ή ρυθμίσεις ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. 
 • Παρακαλούμε να εξετάζετε τακτικά την Πολιτική λήξης υποστήριξης όπως σας παρέχεται ξεχωριστά στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/end-of-support-policy Σε περίπτωση τυχόν διαφορών μεταξύ της Πολιτική λήξης υποστήριξης και κάποιας εγγύησης που παρέχεται από εμάς και συνοδεύει το Προϊόν ή εάν η Πολιτική λήξης υποστήριξης έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της υποστήριξης για Προϊόντα εντός της αναφερόμενης περιόδου εγγύησης, τότε η Πολιτική λήξης υποστήριξης θα υπερισχύει των όρων της εν λόγω εγγύησης.
 • Οι Ενημερώσεις ενδέχεται να πραγματοποιούνται αυτόματα χωρίς επιπλέον ειδοποίηση ή εξασφάλιση επιπλέον συναίνεσης από μέρους σας. Συναινείτε στις εν λόγω αυτόματες Ενημερώσεις. Εάν δεν επιθυμείτε την αυτόματη εγκατάσταση των εν λόγω Ενημερώσεων, μπορείτε να το δηλώσετε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας (smartphone ή tablet). Επίσης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να εγκαταστήσετε τις Ενημερώσεις μόνοι σας, στην οποία περίπτωση θα είστε υπεύθυνοι να το πράξετε αμέσως. Η μη συμμόρφωσή σας να εγκαταστήσετε τις Ενημερώσεις, ενδέχεται να σας θέσει σε κίνδυνο (π.χ. κίνδυνοι ασφάλειας) και θα επηρεάσει και θα περιορίσει την ευθύνη μας και την ικανότητά μας να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.

e.     Οι Υπηρεσίες εξαρτώνται από τα εξής: Η σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών βασίζεται στη μετάδοση δεδομένων μέσω συσκευών τρίτων και παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας δικτύου Wi-Fi, της ενεργοποιημένης ασύρματης συσκευής (π.χ. smartphone ή tablet) και (για ορισμένα Προϊόντα) της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet. Η Signify δεν έχει καμία δυνατότητα ελέγχου και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω συσκευές και υπηρεσίες τρίτων, τη συμβατότητα και την κατάλληλη διαμόρφωσή τους με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, όπως και τα συναφή έξοδα. Σε περίπτωση διακοπής, καθυστέρησης, άρνησης ή με άλλον τρόπο περιορισμού για οποιονδήποτε λόγο των εν λόγω συσκευών ή υπηρεσιών, ενδέχεται να παρουσιαστεί αναξιόπιστη παροχή ή μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών για τη διάρκεια των περιορισμών.
f.      Κανόνες χρήσης: Με την παροχή των Υπηρεσιών, επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες για όλους, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθείτε τους εξής κανόνες χρήσης:

 • θα συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου εξαγωγών και των κυρώσεων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • • δεν θα βλάπτετε, παρεμποδίζετε, καταχράστε ή διακόπτετε τις Υπηρεσίες.

g.     Ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον Προϊόντα: Η χρήση ορισμένων Προϊόντων προϋποθέτει ενδεχομένως τη χρήση επιπλέον Προϊόντων, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης.
h.     Επικοινωνίες σχετιζόμενες με τις Υπηρεσίες: Μερικές φορές σας στέλνουμε ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας ή της εφαρμογής μας. Εάν έχετε ερωτήματα που αφορούν τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες ή τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης καταναλωτών μας.
i.       Σχόλια: Τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα μας είναι ευπρόσδεκτα. Εάν επιλέξετε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες με βάση τα σχόλιά σας, χωρίς υποχρέωση προς εσάς.

3.     Οι πληροφορίες σας.
a.     Υποβολές χρηστών και Δεδομένα συσκευών: Ορισμένες από τις Υπηρεσίες επιτρέπουν την αποθήκευση ή την παροχή πληροφοριών από εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους χρήστες σας στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών με διαφόρους τρόπους. Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Υποβολές χρηστών». Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Υποβολές χρηστών», βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα να το πράξετε και ότι είναι νόμιμο. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες θα μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας των Προϊόντων και διαφόρων συσκευών, υπηρεσιών ή εφαρμογών τρίτων τις οποίες συνδέετε με τις Υπηρεσίες, συχνά με αυτόματο τρόπο. Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται εφεξής από κοινού ως «Δεδομένα συσκευών». Οι Υποβολές χρηστών και τα Δεδομένα συσκευών παραμένουν στην κατοχή σας, το οποίο σημαίνει ότι διατηρείτε οποιαδήποτε δικαιώματα απορρέουν από τις Υποβολές χρηστών και τα Δεδομένα συσκευών σας.
b. Δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών σας: Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στην ενότητα 5 παρακάτω, εάν κάνετε χρήση των Υπηρεσιών, παρέχετε παγκόσμια (επομένως, ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο) και δωρεάν (επομένως, ατελώς) άδεια σε εμάς (και στους δικαιοδόχους μας και στους αναδόχους) για τα εξής:

 • τη φιλοξενία, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, επικοινωνία και χρήση των Υποβολών χρηστών και των Δεδομένων συσκευών σας, επιτρέποντας, για παράδειγμα, την αποθήκευση των πληροφοριών στα συστήματά μας και την πρόσβαση σε αυτές, και
 • την παραχώρηση στους Εξουσιοδοτημένους χρήστες του δικαιώματος πρόσβασης στις Υποβολές χρηστών και στα Δεδομένα συσκευών σας και για Προϊόντα και Υπηρεσίες τρίτων (όπως ορίζεται παρακάτω),

με σκοπό:

 • τη λειτουργία και τη βελτίωση των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Ενημερώσεων),
 • την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών για λογαριασμό μας και
 • άλλους σκοπούς, όπως περιγράφεται στη σχετική Δήλωση Απορρήτου, που διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.wizconnected.com/privacy-noticeΔήλωση Απορρήτου»).

c. Ασφάλεια των πληροφοριών σας: Επειδή ενδιαφερόμαστε για την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών σας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ποτέ κανείς μη εξουσιοδοτημένος τρίτος δεν θα καταφέρει να παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας μας ή να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για ακατάλληλους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπεύθυνη δημοσιοποίηση της Signify, επισκεφθείτε τη σελίδα μας συντονισμένης δημοσιοποίησης ευπάθειας https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.

4.     Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.
a.     Πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των Προϊόντων με τα προϊόντα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τρίτων («Προϊόντα και Υπηρεσίες Τρίτων»). Προς διευκόλυνση της εν λόγω αλληλεπίδρασης, ενδέχεται να χρειαστεί η ανταλλαγή των Υποβολών χρηστών και των Δεδομένων συσκευών σας με ενδιαφερόμενους τρίτους. Είστε υπεύθυνοι για την αλληλεπίδραση και τη χρήση σας των Προϊόντων και των Υπηρεσιών Τρίτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες Τρίτων και για τυχόν διασύνδεση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών Τρίτων με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες.
b.     Πρότυπα ή μέσα επικοινωνίας: Τα Προϊόντα ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορα ανοικτά ή κοινώς διαθέσιμα πρότυπα ή μέσα για την επικοινωνία και τη συνεργασία με έξυπνες ή συνδεδεμένες συσκευές που επίσης χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο από άλλα προϊόντα, συστήματα ή υπηρεσίες όχι δικής μας κατασκευής. Αυτά τα προϊόντα και οι συναφείς υπηρεσίες που δεν καθορίζονται από εμάς ούτε πιστοποιούνται ως συμβατά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες ενδέχεται να μην συνεργάζονται με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, ακόμη και εάν στις προδιαγραφές καθορίζεται ότι λειτουργούν χρησιμοποιώντας τα ίδια ή παρόμοια πρότυπα ή μέσα επικοινωνίας.
c.      Σύνδεσμος προς τοποθεσίες τρίτων: Η διαδικτυακή τοποθεσία, η εφαρμογή ή η επικοινωνία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ανεξάρτητες τοποθεσίες τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και, επειδή δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας, δεν επικροτούμε ούτε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών.

5.     Το ιδιωτικό σας απόρρητο.
a.     Προσωπικά δεδομένα: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για τη Signify. Η χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται στα όσα ορίζονται στη Δήλωση Απορρήτου μας. Παρακαλούμε διαβάστε τα εν λόγω έγγραφα διότι περιγράφουν, μεταξύ άλλων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για το άτομό σας, τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες σας, με ποιον τρόπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τις νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε, όπως και τα δικαιώματά σας προστασίας αυτών. Ενδέχεται να παράσχουμε ξεχωριστά επιπλέον δηλώσεις απορρήτου για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
b.     Cookies: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Signify ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση περί Cookies που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/cookie-policy για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και για τους σκοπούς χρήσης της.

6.     Αναστολή και Τερματισμός των Υπηρεσιών.
a.     Αναστολή Υπηρεσιών: Ενδέχεται να αναστείλουμε προσωρινά τις Υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση, για λόγους ασφάλειας, βλάβης, συντήρησης και επισκευής του συστήματος ή κάτω από άλλες περιστάσεις.
b. Τερματισμός ή αναστολή της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες: Είστε πάντα ελεύθεροι να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα τερματισμού ή αναστολής της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες ή διαγραφής του λογαριασμού σας χρήστη, στις περιπτώσεις παρακάτω:

 • εάν θεωρούμε, καλή τη πίστει, ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή τα Προϊόντα παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους
 • εάν απαιτείται να το πράξουμε για λόγους συμμόρφωσης με νομική απαίτηση ή κατόπιν δικαστικής εντολής
 •  εάν ευλόγως θεωρούμε ότι η συμπεριφορά σας προκαλεί βλάβη ή την ευθύνη κάποιου χρήστη, τρίτου ή ημών
 • εάν δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας για διάστημα δύο ετών.

7.     Το περιεχόμενο και το λογισμικό μας.
a.     Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Αν και σας παρέχουμε το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών μας, διατηρούμε (εμείς, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί μας) οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε (εμείς, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί μας) επί των Υπηρεσιών.
b.     Το περιεχόμενό μας: Στις Υπηρεσίες περιλαμβάνεται περιεχόμενο το οποίο ανήκει σε εμάς. Βάσει των παρόντων Όρων, έχετε το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου μας, αλλά διατηρούμε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουμε επί του περιεχομένου μας. Απαγορεύεται τυχόν αφαίρεση, απόκρυψη ή τροποποίηση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων μας, λογοτύπων ή δηλώσεων νομικού περιεχομένου.
c.      Περιεχόμενο τρίτων: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβασή σας σε περιεχόμενο το οποίο ανήκει σε άλλα άτομα ή οργανισμούς. Δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση αυτού του περιεχομένου χωρίς την άδεια του εν λόγω ατόμου ή οργανισμού ή όπως άλλως επιτρέπεται από τον νόμο.
d.     Λογισμικό: Ορισμένες από τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε λογισμικό και τη χρήση αυτού, για παράδειγμα την εφαρμογή μας ή το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στα Προϊόντα. Σας παρέχουμε το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού ως μέρος των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης είναι παγκόσμια (επομένως, ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο), μη αποκλειστική (επομένως, μπορούμε να χορηγήσουμε άδεια χρήσης του λογισμικού και σε τρίτους), προσωπική (επομένως, δεν μπορείτε να την επεκτείνετε σε τρίτους) και ανεκχώρητη (επομένως, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε το δικαίωμα σε τρίτους). Ορισμένες από τις Υπηρεσίες περιλαμβάνουν λογισμικό το οποίο προσφέρεται υπό τους όρους άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα τους οποίους σας παρέχουμε. Μερικές φορές υπάρχουν διατάξεις στην άδεια χρήσης του λογισμικού ανοικτού κώδικα οι οποίες ρητώς υπερισχύουν των παρόντων Όρων. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαβάζετε τις εν λόγω άδειες χρήσης.
e.     Απαγορεύονται τα εξής: Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή εκμίσθωση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών ή λογισμικού περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες. Επίσης, απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή η προσπάθεια εξαγωγής οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα, εκτός εάν ο νόμος σάς επιτρέπει να το πράξετε.

8.     Αποποιήσεις και ευθύνη.
a.     Αποποιήσεις: Αν και επιθυμούμε να καταστήσουμε την εμπειρία σας χρήσης των Υπηρεσιών όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και όση εμπιστοσύνη και αν έχουμε στις Υπηρεσίες μας, γνωρίζουμε ότι έχουμε μόνο τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες «ως έχουν» και «ως διαθέσιμες» και ότι δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ασφάλεια ή δεσμεύσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των Υπηρεσιών ή της διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας ή δυνατότητας εκπλήρωσης των αναγκών σας), επειδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα πράγματα να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Στην ατυχή περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν λειτουργήσουν, παρακαλούμε δεχθείτε την ειλικρινή μας συγνώμη, διότι πράγματι κατανοούμε ότι κάτι τέτοιο είναι ατυχές και ενοχλητικό.
b.     Η ευθύνη μας: Δεν θα φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν έμμεσες, επακόλουθες, κυρωτικές, ειδικές ή συμπτωματικές ζημίες. Η συνολική ευθύνη μας η οποία απορρέει ή σχετίζεται με τη χρήση σας των Υπηρεσιών περιορίζεται στο μικρότερο (i) των ποσών που καταβάλατε για τη χρήση των Υπηρεσιών στο διάστημα των τριών (3) μηνών πριν από την παραβίαση (εάν υπάρχει) ή (ii) 50 €. Οι παρόντες Όροι περιορίζουν τις ευθύνες μας μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.     Επίλυση διαφορών, διέπον δίκαιο και δικαστήρια.  
a. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εξαιρουμένων των όσων ρητώς ορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους στην παρούσα ενότητα 9 ή στην ενότητα 11, οι παρόντες Όροι, η σχέση σας μαζί μας και η χρήση σας των Υπηρεσιών διέπονται από τους νόμους της χώρας διαμονής σας και από κοινού συμφωνούμε για την υπαγωγή τους στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων σας. Η δυνατότητα εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων Διεθνούς Πώλησης Εμπορευμάτων και όποιοι άλλοι νόμοι διέπουν την εφαρμογή των νόμων οποιασδήποτε άλλης εθνικής νομοθεσίας αποκηρύσσονται και εξαιρούνται ρητώς.
b. Εάν είστε κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι παρόντες Όροι, η σχέση σας μαζί μας και η χρήση σας των Υπηρεσιών διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, με εξαίρεση τις διατάξεις αυτής περί σύγκρουσης νόμων και επιλογής δικαίου.
c. Εάν είστε κάτοικος Καναδά, οι παρόντες Όροι, η σχέση σας μαζί μας και η χρήση σας των Υπηρεσιών διέπονται από τη νομοθεσία της Επαρχίας του Οντάριο, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτής περί επιλογής δικαίου ή σύγκρουσης νόμων. 
d. Εάν είστε κάτοικος Γαλλίας, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα δικαστήρια της Nanterre.
e. Εάν είστε κάτοικος Ινδίας, σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς, συμφωνούμε από κοινού για την επίλυση αυτής μέσω διαιτησίας, από μοναδικό διαιτητή αμοιβαίως διοριζόμενο από αμφότερες τις πλευρές, διεξαγόμενης σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαιτησίας & Συμβιβασμού του 2015 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η πόλη Gurgaon, στην πολιτεία Haryana.
f. Εάν είστε κάτοικος Σρι Λάνκα, σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς, συμφωνούμε από κοινού για την επίλυση αυτής μέσω διαιτησίας, από μοναδικό διαιτητή αμοιβαίως διοριζόμενο από αμφότερες τις πλευρές, διεξαγόμενης σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαιτησίας του 2005 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί). Ο τόπος διαιτησίας θα είναι το Νέο Δελχί, στην Ινδία.
g. Εάν είστε κάτοικος Μαλαισίας, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχουν τα Δικαστήρια της Δυτικής Μαλαισίας.
h. Εάν είστε κάτοικος Κίνας, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το τοπικό δικαστήριο στην πόλη Σανγκάη, στην Κίνας.
i. Εάν είστε κάτοικος Ταϊβάν, την αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το τοπικό δικαστήριο στην πόλη Ταϊπέι, στην Ταϊβάν.

10.  Όσον αφορά τους παρόντες Όρους.
a. Βάσει νόμου, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν βάσει σύμβασης, όπως είναι οι παρόντες Όροι. Οι παρόντες Όροι ουδόλως αποσκοπούν στον περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων.
b. Εάν αποδειχθεί ότι κάποια συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι έγκυρη ή εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων.
c. Εάν δεν ενεργήσουμε αμέσως μετά τη μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε ενέργειες στο μέλλον.
d. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στις Υπηρεσίες ή ο τρόπος διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας ή για νομικούς, κανονιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση αλλαγών οι οποίες σας επηρεάζουν σημαντικά, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να εξετάσετε τις αλλαγές και, εάν σας ζητηθεί, να συμφωνήσετε με αυτές, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η αδράνειά σας ή η συνεχιζόμενη χρήση σας των Υπηρεσιών, αφού λάβετε τις σχετικές ειδοποιήσεις ή ανακοινώσεις, ή η αποδοχή τυχόν αλλαγών για τις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκρισή σας θα σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις εν λόγω αλλαγές.
e. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο το σύνολο των Υπηρεσιών στη χώρα σας.
f. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία σας μαζί μας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας για τα Προϊόντα στη διεύθυνση https://www.wizconnected.com/support.

11.  Όροι που ισχύουν για συγκεκριμένα Προϊόντα, συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες χώρες. Στην παρούσα ενότητα 11 ορίζονται επιπλέον όροι που ισχύουν για συγκεκριμένα Προϊόντα, συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες χώρες. Στην περίπτωση τυχόν διαφορών μεταξύ της παρούσας ενότητας 11 και οποιωνδήποτε διατάξεων στους παρόντες Όρους εκτός από την παρούσα ενότητα 11, τότε θα υπερισχύει η παρούσα ενότητα 11.

 

έκδοση Απρίλιος 2021